Готові роботи

Судовий розгляд як стадія кримінального провадження (Код: 17061)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Судовий розгляд як стадія кримінального провадження на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
1. Судовий розгляд як центральна стадія кримінального процессу
2. Загальні положення судового розгляду
3. Підготовче провадження
4. Фіксування судового провадження
5. Захист у кримінальному судочинстві
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / К.В. Бєляєва, А.М. Бірюкова, В.І. Бояров та ін.; за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 573 с.
2. Тертишник В.М.Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 420 с.
3. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : Редакція від 30.09.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254 /96.
4. Коваленко В. В. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 544 с.
5. Молдован А. В.Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб./ А. В. Молдован, С. М. Мельник - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.
6. Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального [...] : Вищий спеціалізований суд; Лист від 03.10.2012 № 223-1430/0/4-12 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1430740-12
7. Бабаєва О.В. Підготовче провадження як самостійна стадія в системі кримінального судочинства України / Бабаєва О.В. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2015. - № 35. – С. 126-132
8. Кондратенко В. М. Реалізація принципу гласності в адміністративному судочинстві України /Кондратенко В. М. // «Вісник Вищої ради юстиції». – 2011. - № 3 (7). – С. 42-49.
9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю «Пріма-Сервіс» ЛТД щодо офіційного тлумачення положення пункту 7 частини третьої статті 129 Конституції України та за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини шостої статті 12, частини першої статті 41 Кодексу адміністративного судочинства України, частини другої статті 197 Цивільного процесуального кодексу України, а також частини восьмої статті 811 Господарського процесуального кодексу України (справа про фіксування судового процесу технічними засобами) від 8 грудня 2011 року № 16-рп/2011:
Конституційний Суд; Рішення від 08.12.2011 № 16-рп/2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-11.
10. Про судоустрій і статус суддів : Закон від 07.07.2010 № 2453-VI : Редакція від 05.01.2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
11. Максимишин Н.М. Особливості та переваги фіксації судового провадження технічними засобами за чинним КПК України / Максимишин Н.М. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2013. - № 2. – С. 405-414
12. Безосонюк А. М. Щодо форм фіксування кримінального провадження за новим КПК України / Безосонюк А. М. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://legalactivity.com.ua/index.php?option= com_content&view=article&id=558%3A150513-01&catid=70%3A5-0513&Itemid=86&lang=ru
13. Загальна декларація прав людини : Декларація ООН : Міжнародний документ від 10.12.1948 : Прийняття від 10.12.1948[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015
14. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон від 05.07.2012 № 5076-VI : Редакція від 05.10.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/page2
15. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 440 с.
16. Бабчинська Т. Деякі аспекти реалізації права на захист у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування / Бабчинська Т.// Підприємництво, господарство і право. – 2016. - № 6. – С. 166-170.
17. Олефіренко Е.О. Забезпечення конституційного права на захист від обвинувачення у світлі нового Кримінального процесуального Кодексу України // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 16-17 квітня 2013 р.) : тези доповідей : в 2-х т. -Т. 2. Гуманітарні науки. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – С. 197-200.
18. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. - К.: Істина, 2014. - 432 с.
19. Смирнов Є. В. Участь захисника в реалізації процесуальних прав підозрюваного (обвинуваченого) у кримінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.09 "кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність" / Смирнов Євген Віталійович – Запоріжжя, 2017. – 23 с.
20. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI : Редакція від 14.04.2017, [Електроннийресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук