Судовий розгляд як стадія кримінального процесу (Код: 17037)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Судовий розгляд як стадія кримінального процесу на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 37

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика стадії судового розгляду у кримінальному провадження
1.1. Cутність і значення стадії судового розгляд
1.2. Загальні положення судового розгляду
1.3. Межі судового розгляду
1.4. Субєкти стадії судового розгляду
РОЗДІЛ 2. Процесуальний порядок судового розгляду в суді 1 інстанції
2.1. Підготовча частина судового розгляду
2.2. Судове слідство
2.3. Судові дебати та останнє слово підсудного
2.4. Постановлення і проголошення вироку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – ст. 88.
3. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – ст. 529.
4. Беляєва К. В. Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. / К. В. Беляєва, А. М. Бірюкова, В. І. Бояров, В. Г. Гончаренко, С. В. Гончаренко; ред. : В. Г. Гончаренко, В. А. Колесник; Акад. адвокатури України. – К. : Юстініан, 2014. – 573 c.
5. Дзюба Д. Межі судового розгляду у кримінальному провадженні на підставі обвинувального акта [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2014/mezhi-sudovoho-rozhlyadu-u-kryminalnomu-provadzhenni-na-pidstavi-obvynuvalnoho-akta/
6. Короткий курс лекцій з дисципліни «Кримінальний процес» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studme.com.ua/1226092712535/pravo/soderzhanie_poryadok_sudebnogo_razbiratelstva.ht
7. Кримінально-процесуальне право України: підруч. / за ред. Ю. П. Аленіна. – X. : Одіссей, 2009. – 816 с.
8. Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. – X. : Право, 2010. – 608 с.
9. Кримінальний процес : Підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстиніан, 2012. – 1224 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 768 с.
12. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива частини: навч. посіб. /Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, О. Ю. Хабло. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – К. : Скіф, 2013. – 250 с.
13. Кучинська О. П., Кучинськя О. А Кримінальний процес України: Навч. посіб. – К. : Прецедент, 2005. – 202 с.
14. Лисюк Ю. В. Судові дебати як засіб переконання у кримінальному провадженнi / Ю. В. Лисюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. : Юридичні науки. – 2014. – № 1. – Том 3. – С. 165-169.
15. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: Підручник. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
16. Молдован А. В. Кримінальний процес України : Навч. посіб. / А. В. Молдован, С. М. Мельник. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 368 с.
17. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України : комент., роз'яснення, док. / відп. ред. В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 408 с.
18. Перлов И. Д. Судебные прения и последнее слово подсудимого в советском уголовном процессе. – М., 1987. – С. 7.
19. Побегайло Г. Д. Судебные прения в советском уголовном процес се. – М., 1982. – С. 3.
20. Тацій В.Я., Пшонка В.П., Портнов А.В. (ред.) Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. У 2 т. – Том 2. / Є. M. Блажівський, Ю. M. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 664 с.
21. Теліпко В. Е. Закон України «Про судоустрій і статус судців». Науково-практичний коментар. / За ред. Молдована В. В. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 528 с.
22. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 440 с.
23. Уголовный процесс : учебник / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. – 608 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук