Готові роботи

Судовий контроль при проведенні слідчих дій (Код: 18019)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Судовий контроль при проведенні слідчих дій на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ5
1.1. Поняття та система слідчих (розшукових) дій як об'єкту судового контролю
1.2. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій
1.3. Сутність та зміст судового контролю за проведенням слідчих (розшукових) дій
1.4. Слідчий суддя як суб’єкт судового контролю
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
2.1. Судовий контроль за проведенням обшуку
2.2. Судовий контроль за проведенням негласних слідчих (розшукових) дій....24
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України, 2013. − № 9-10 (08.03.2013). − Ст. 88.
2. Банах С. Особливості повноважень слідчого судді щодо захисту прав людини / С. Банах, С. Штогун // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 4. – С. 61-65.
3. Белкин Р. С. Криминалистка : [підруч.] : [в 3 т. Т. 2] / Белкин Р. С. – М. : Юрист, 1999. – 464 с.
4. Білічак О. А. Значення негласних слідчих (розшукових) дій у протидії злочинам / О. А. Білічак // Науково-практична Інтернет- конференція 29.05.2014 р. – Секція № 5.
5. Володина Л. М., Матейкович М. С., Пономаренко Б. В., Сухова Н. В. Права человека. – Тюмень, 2002. – 312 с.
6. Глушков В. О. Судовий контроль у процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності / В. О. Глушков, В. І. Василинчук, Л. П. Скалозуб, Л.В. Бортницька // Вісник Вищої ради юстиції. – 2010. – № 9. – С. 39-43.
7. Грічун Г. С. Правовий статус слідчого судді в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/7713/%D0%93%D1%80%D1%96%D1%87%D1%83%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2.%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y
8. Горбачевський В. Я. Судовий контроль на стадії досудового розслідування / В. Я. Горбачевський // Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. – С. 243-246.
9. Городовенко В. Судовий контроль за проведенням слідчих (розшукових) і негласних слідчих дій / В. Городовенко // Слово національної школи суддів України. – 2013. – № 1 (2). – С. 14-20.
10. Гусаров С. М. Діяльність органів внутрішніх справ України із забезпечення прав і свобод людини та громадянина / С. М. Гусаров // Віче. – 2013. – № 4. – С. 8-11.
11. Денисенко М. Окремі аспекти організації контролю за проведенням негласних слідчих (розшукових) дій / М. Денисенко, Я. Стрелюк // JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ S.R.L. – 2015. – № 2/1(12). – С. 130-136.
12. Карпушин С. Ю. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій / С. Ю. Карпушин // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 3. Том 3. – С. 112-115.
13. Кіпрач І. С. Визначення поняття слідчих (розшукових) дій / І. С. Кіпрач // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2. – С. 275-283.
14. Кисленко Д. П. Поняття та сутність судового контролю під час досудового розслідування / Д. П. Кисленко, Я. В. Кузьмічов // Юридична наука. – 2015. – № 7. – С. 176-184.
15. Комарова М. В. Судовий контроль під час проведення обшуку / М. В. Комарова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2017. – № 26. – С. 119-121.
16. Кримінальний процесуальний кодекс України : [на- ук.-практ. коментар] / відп. ред. : С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. – Х. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
17. Кушпіт В. П. Про слідсого суддю як суб’єкта здійснення судового контролю. – 2016. – С. 513-520.
18. Линник О. В. Особливості судового контролю під час проведення обшуку, пов’язаного із втручанням у права особи / О. В. Линник // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конференції, 3 березня 2017 р., м. Хмельницький / Держ. прикордонна служба України, Нац. академія держ. прикордонної служби України ім.. Богдана Хмельницького. - Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. – С. 565-567.
19. Нагачевський С. В. Функції слідчого судді під час здійснення досудового розслідування / С. В. Нагачевський // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 3. – С. 301-310.
20. Осауленко О. А. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України // Митна справа – 2014. – № 3 (93). Ч 2. – С. 89-93.
21. Пєший Д. А. Забезпечення законності при зверненні до суду із клопотанням про проведення слідчої (розшукової) дії (за матеріалами судової практики) / Д. А. Пєший // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. – 2015. – Випуск 34. Том 3. – С. 90-93.
22. Плукар В. В. Слідчий суддя в Україні / В. В. Плукар, Н. В Маліцька // Молодий вчений. – 2017. – № 7 (47). – С. 390-394.
23. Погорецький М. А. Слідчі дії: понятття та класифікація / М. А. Погорецький // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. – К., 2008. – Вип.1. – С. 150-156.
24. Попелюшко В. О. Слідчий суддя у кримінальному провадженні / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Сер. : Право. – 2014. – № 1. – С. 19-20.
25. Рогатинська Н. З. Слідчий суддя: постановка та дослідження поблеми в Україні / Н. З. Рогативнська // Право і суспільство. – 2014. – № 1-2. – С. 284-287.
26. Сичук М. М. Правові підстави прийняття процесуальних рішень про провадження слідчих дій / М. М. Сичук // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 10. – С. 150-153.
27. Скрипіна Ю.В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Ю.В. Скрипіна. – Х., 2008. – 20 с.
28. Стахівський С. М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів: наук.-практ. посіб. / Стахівський С. М. – К. : Атіка, 2009. – 64 с.
29. Судовий контроль у кримінальному провадженні : навч. посіб. для підготовки до заліку / О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. – Х. : Право, 2015. – 88 с.
30. Тагієв С. Процесуальні дії слідчого судді при наданні дозволу на про- ведення негласних слідчих (розшукових) дій / С. Тагієв // Слово національної школи суддів України. – 2013. – № 4 (5). – С. 145-155.
31. Трохлюк О. Судовий контроль як механізм забезпечення доведення винуватості на стадії досудового розслідування / О. Трохлюк // „NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE” L.L.C. – 2016. – № 5 (21). – С. 195-198.
32. Туманянц А. Р. Інститут слідчого судді за новим кримінальним процесуальним кодексом України / А. Р. Туманянц // Університетські наукові записки. – 2013. – № 1 (45). – С. 293-299.
33. Узагальнення на тему «Судова практика розгляду слідчими суддями місцевих загальних судів Дніпропетровської області клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.court.gov.ua/sud0490/analizz/uzag/uzag_k_probshuk/
34. Шолудько Б. А. Негласні слідчі (розшукові) дії // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2012 р. Вип. 4 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. ун-т права НАН України. Київ : Ліра-К, 2012. – С. 352-355.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук