Готові роботи

Судовий контроль на стадії досудового розслідування (Код: 18018)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Судовий контроль на стадії досудового розслідування на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ВИКОНАННІ СЛІДЧИХ (ПОШУКОВИХ) ДІЙ
РОЗДІЛ 3. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України, 2013. − № 9-10 (08.03.2013). − Ст. 88.
3. Банах С. В. Особливості повноважень слідчого судді щодо захисту прав людини / С. В. Банах, С. Г. Штогун // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 4. – С. 61-65.
4. Бондюк А. Ф. Захист прав та свобод людини і громадянина на досудовому слідстві в світлі дотримання слідчим суддею основоположних принципів / А. Ф. Бондюк // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2015. – № 3. – С. 96-99.
5. Глушков В. О. Судовий контроль у процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності / В. О. Глушков, В. І. Василинчук, Л. П. Скалозуб, Л.В. Бортницька // Вісник Вищої ради юстиції. – 2010. – № 9. – С. 39-43.
6. Городовенко В. Судовий контроль за проведенням слідчих (розшукових) і негласних слідчих дій / В. Городовенко / Слово національної школи суддів України. – 2013. – № 1 (2). – С. 14-20.
7. Грицюк І. В. Слідчий суддя та його роль у забезпеченні законності діяльності суб'єктів процесу на стадії досудового розслідування / І. В. Грицюк // Європейські перспективи. – 2015. – Вип. 5. – С. 135-141.
8. Гуськова А. П. К вопросу о судебной защите прав и свобод человека, гражданина в российском уголовном судопроизводстве / А. П. Гуськова // Судебная власть России: закон, теория и практика: Сб. ст. по итогам Междунар. науч.-практ. конф., Тюмень, 19-20 нояб. 2004 г. – М. : Юрист, 2005. – С. 346-352.
9. Кисленко Д. П. Поняття та сутність судового контролю під час досудового розслідування / Д. П. Кисленко, Я. В. Кузьмічов // Юридична наука. – 2015. – № 7. – С. 176-184.
10. Кримінальне процесуальне право України : Навчальний посібник / [за ред. В. Г. Гончаренка, В. А. Колесника. – К. : Юстініан, 2014. – 573 с.
11. Лазарева В. А. Судебная власть и уголовное судопроизводство / В. А. Лазарева // Государство и право. – 2001. – № 5. – С. 55-58.
12. Леон Я. Судовий контроль під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження / Я. Леон // Visegrad Journal on Human Rights. – 2017. – № 2/1. – С. 128-132.
13. Мирза Л. С. Соотношение правосудия и судебного контроля / Л. С. Мирза // Дайджест официальных материалов и публикаций периодической печати конституционного правосудия в странах СНГ и Балтии. – 2004. – №5. – Часть 1. – С. 86-89.
14. Мірошниченко С. С. Судова влада в Україні: проблеми протидії злочинним посяганням на правосуддя / С. С. Мірошниченко; Нац. акад. прокуратури України. – К. : ПВК «Десна», 2013. – 663 с.
15. Огляд житла чи іншого володіння особи за добровільною згодою власника [Електронний ресурс]. – режим доступу : http://blog.liga.net/user/emorozov/article/27136.aspx
16. Пєший Д. А. Судовий контроль як засіб забезпечення законності в досудовому кримінальному провадженні / Д. А. Пєший // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2014. – № 10-1, Том 2. – С. 135-138.
17. Попелюшко В. О. Мала судова реформа та захист прав громадян: навчальний посібник / В. О. Попелюшко. – К. : Кондор, 2006. – 236 с.
18. Рємєскова Ю. О. Судова влада в системі поділу влади : монографія / Ю.О. Рємєскова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2014. – 191 с.
19. Скрипіна Ю. В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Ю. В. Скрипіна. – Х., 2008. – 20 с.
20. Судовий контроль під час досудового розслідування у криміналь- ному провадженні : навч. посіб. для підготовки до заліку / О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. – Х. : Право, 2016. – 96 с.
21. Тракало Р. І. Судовий контроль за дотриманням права на повагу до приватного життя : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Р. І. Тракало ; Академія адвокатури України. – К., 2014. – 20 с.
22. Трохлюк О. Судовий контроль як механізм забезпечення доведення винуватості на стадії досудового розслідування / О. Трохлюк // Jurnalul juridic național: teorie și practică. – 2016. – № 5 (21). – С. 195-198.
23. Удалова Л. Д. Функція судового контролю у кримінальному процесі монографія / Л. Д. Удалова, Д. О. Савицький, В . В. Рожнова, Т. Г. Ільєва. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 176 с.
24. Чепурнова Н. М. Судебный контроль в Российской Федерации: проблемы методологии, теории и государственно-правовой практики. – Ростов-на-Дону : Изд-во СКНЦ ВШ, 1999. – 224 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук