Готові роботи

Суд та слідчий суддя як субєкти доказування у кримінальному провадженні (Код: 18017)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Суд та слідчий суддя як субєкти доказування у кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття та значення кримінально-процесуального доказування
1.1. Поняття доказування в кримінальному процесі
1.2.. Поняття суб΄єктів доказування
РОЗДІЛ 2. Суд та слідчий суддя як суб’єкти доказуваня
2.1. Суд як суб’єкт доказуваня
2.2. Слідчий суддя як суб’єкт доказуваня
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / К.В. Бєляєва, А.М. Бірюкова, В.І. Бояров та ін.; за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 573 с.
2. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. -К.: Істина, 2014. - 432 с.
3. Грошевий Ю.М Докази і доказування у кримінальному процесі. Науково-практичний посібник / Ю.М. Грошевий, С.М. Стахівський. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2006. – 272 с.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: СВ. Ківалов, СМ. Міщенко, В.Ю. Захарченко - X.: Одіссей, 2013. - 1104 с.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X.: Право, 2012. - 768 с.
6. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 544 с.
7. Заклюка А. В. Докази та доказування на стадії досудового розслідування : дис. канд. юр. наук : 12.00.09 / Заклюка Андрій Вячеславович – Київ, 2016. – 208 с.
8. Задорожко Ю.В. Особливості предмета доказування в кримінальному провадженні, повязаному з неналежним виконанням професійних обовязків медичним працівником (ст. 140 Кримінального кодексу України) / Задорожко Ю.В. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. - № 28. – С. 69-72
9. Коз’яков І. М. Особливості предмета доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх / Коз’яков І. М. // Правовий вісник Української академії банківської справи. - 2013. - № 2(9). – С. 88-92.
10. Старенький О.С. Субєкти доказування в кримінальному провадженні: поняття та класифікація / Старенький О.С. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://Nzlubp_2014_12_54.pdf
11. Чуприкова І. Л. Допустимість доказів у світлі нового Кримінального процесуального кодексу : дис. канд. юр. наук : 12.00.09 / Чуприкова Ірина Леонідовна – Одеса, 2015. – 191 с.
12. Вапнярчук В. Суб’єкти кримінального процесуального доказування / Вапнярчук В. // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. - № 1 (76). – С. 160-168
13. Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами" [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_17pf3511=52602.
14. Удалова Л.Д., Письменний Д.П., Азаров Ю.І. та ін. Теорія судових доказів в питаннях та відповідях : Навч. посіб. — К. : Центр учбової літератури, 2015. — 104 с.
15. Яновська О.Г. Роль суду в змагальному кримінальному судочинстві / Яновська О.Г. // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. - № 1. – С. 87-91
16. Мірошниченко Ю. М. Роль суду в доказуванні під час розгляду кримінальних справ /Мірошниченко Ю. М// Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). – С. 168-171.
17. Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності піл час розгляду скарг слідчим суддею : дис. канд. юр. наук : 12.00.09 / Крикливець Дмитро Євгенович – Львів, 2016. – 321 с.
18. Про судоустрій і статус суддів : Закон від 02.06.2016 № 1402-VIII [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
19. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
20. Слідчий суддя у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://5fan.ru/wievjob.php?id=90231
21. Тракало Р. І. Роль слідчого судді у досудовому розслідуванні / Тракало Р. І. // Вісник Академії адвокатури України. - 2014. - № 1(29). – С. 109-119.
22. Усенко Ю.А. Осоьливості визначення правового статусу слідчого судді / Усенко Ю.А. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.legalactivity.com.ua/index.php/index.php?option=com_ content&view=article&id=958%3A111214-21&catid=114%3A6-1214&Itemid=140&lang=ru
23. Сиза Н. П. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України / Сиза Н. П. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 2. – С. 1-6.
24. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищий спеціалізований суд; Лист від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0558740-13
25. Шевчук М. Функції суду в сучасному кримінальному провадженні / Шевчук М. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2014. - № 59. - С. 370–378.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук