Готові роботи

Суд, слідчий суддя, присяжний як суб'єкти кримінально-процесуальної діяльності (Код: 17059)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Суд, слідчий суддя, присяжний як суб'єкти кримінально-процесуальної діяльності на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика суду як учасника кримінального процесу України
1.1. Поняття суду як учасника кримінального процесу України
1.2. Принципи діяльності суду як учасника кримінального процесу України
1.3. Функції суду як учасника кримінального процесу України
Розділ 2. Правовий статус слідчого судді в Україні
2.1. Повноваження слідчого судді у кримінальному процесі України
2.2. Функції слідчого судді у кримінальному провадженні України
Розділ 3. Присяжний як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності
3.1. Вимоги до присяжного. Порядок формування списків присяжних
3.2. Правовий статус присяжного як суб’єкта кримінального провадження
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України, 2013. − № 9-10 (08.03.2013). − Ст. 88.
3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. –Ст. 529.
4. Актуальні питання кримінального процесу України [текст]: навч. посіб. / [Є.М. Блажівський, Козьяков, О. М. Толочко, С. С. Мірошниченко, Г. П. Власова та ін.]; зазаг. ред. Є. М. Блажівського. – К. : Національна академія прокуратури України; Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
5. Борсученко С. Актуальные проблемы деятельности суда присяжных в России // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2005. – № 5.
6. Волоско I. Р. Процесуальний статус присяжного у кримінальному провадженні України / І. Р. Волоско // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. – № 7. – С. 201-207.
7. Гловюк І. В. Функціональна спрямованість діяльності слідчого судді / І. В. Гловюк // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». – 2013. – Том 26 (65). – № 2-1 (Ч. 2). – С. 303-309.
8. Городовенко В. В. Принципи судової влади : моногр. / В. В. Городовенко. – Харків : Право, 2012. – 447 с.
9. Грошевий Ю. М. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін. ; [за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило]. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
10. Дидич О. Ю. Система принципів кримінального провадження України / О. Ю. Дидич // Європейські стандарти захисту прав та свобод людини у кримінальному судочинстві : матеріали наук.-практ. конф. 13 груд. 2013 р. / Харків. екон.-прав. ун-т, Корпорація «Правники України», АСАД Юрид. Компанія. – Х. : Право, 2013. – С. 52-56.
11. Єзерський Р. Роль слідчого судді згідно Кримінально-процесуального кодексу України / Р. Єзерський // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІX звітної науково-практичної конференції, 7-8 лютого 2013 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 312-314.
12. Карякин Е. А. Проблемы процессуального доказывания в российском уголовном процессе на основе принципа состязательности : дис. … канд. юрид. наук / Е. А. Карякин. – Оренбург, 2002. – 260 с.
13. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [за заг. ред. професорів В. Г. Гончаренко, В. Т. Нора, М. Є. Шумила]. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.
15. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : [підруч.]. Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
16. Міщенко С. М. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судового контролю під час здійснення досудового розслідування: окремі аспекти / С. М. Міщенко // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2011. – № 6 (9). – С. 88-96.
17. Моисеева Т. В. Обьективность и беспристрастность суда первой инстанции : дис. … канд. юрид. наук / Т. В. Моисеева. – М., 2004. – 433 с.
18. Нешик Т. Актуальні питання формування та затвердження списків присяжних в Україні / Т. Нешик // Національний юридичний журнал «Теорія і практика». – 2014. – № 2 (6). – С. 84-89.
19. Омельчук Л. В. Початковий етап досудового розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками / Л. В. Омельчук, П. В. Цимбал, Н. О. Данкович // Судова апеляція. – 2012. – № 4. – С. 83-89.
20. Омельчук Л. В. Процесуальний статус слідчого судді в кримінальному процесі України / Л. В. Омельчук, Х. І. Клімковська // Вісник Академії адвокатури України. – 2014. – Т. 11, № 3. – С. 98-106.
21. Скрипіна Ю. В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 – «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Ю.В. Скрипіна. – Харків, 2008. – 20 с.
22. Смирнов В. П. Состязательное начало по уголовным делам в суде первой инстанции: дис. … канд. юрид. наук / В. П. Смирнов. – М., 2003. – 443 с.
23. Солодков А. А. Теоретичні основи та практика здійснення провадження в суді присяжних в Україні: дис … канд. юрид. наук. / Солодкоа А. А. – Харків. – 2015. – 219 с.
24. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 440 с.
25. Ткачук О. С. Повноваження слідчого судді у кримінальному процесі України / О.С. Ткачук // Новації кримінально-процесуального законодавства: праці конф., 6 липн. 2012 р., Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012.
26. Товпеко Я. К. Суд як особливий суб’єкт кримінального процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/tovpeko-ya-k-sud-yak-osobliviy-subekt-kriminalnogo-protsesu/
27. Шевчук М. Функції суду в сучасному кримінальному провадженні України / М. Шевчук // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. – 2014. – Вип. 59. – С. 370-378.
28. Шувальська Л. Р. Особливості правового статусу присяжного як суб'єкта кримінального судочинства України / Л. Р. Шувальська // Європейські перспективи. – 2015. – Вип. 6. – С. 179-186.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук