Готові роботи

Суд як орган правосуддя і його кримінальні процесуальні повноваження (Код: 17029)

Ціна: 100 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Суд як орган правосуддя і його кримінальні процесуальні повноваження на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика суду як учасника кримінального процесу
1.1. Поняття суду як учасника кримінального процесу
1.2. Принципи діяльності суду як учасника кримінального процесу
1.3. Функції суду як учасника кримінального процесу
Розділ 2. Кримінально-процесуальна характеристика суду
2.1. Головуючий суддя як учасник кримінального процесу
2.2. Секретар судового засідання
2.3. Розпорядник судового засідання
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Організація судових та правоохоронних органів : підручник / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, П. М. Каркач та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна. – X.: Право, 2014. – 448 с.
2. Товпеко Я. К. Суд як особливий суб’єкт кримінального процессу. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://intkonf.org/tovpeko-ya-k-sud-yak-osobliviy-subekt-kriminalnogo-protsesu/
3. Молдован В. В., Молдован А. В. Судоустрій України. – К., 2000. – 340 с.
4. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право: Навч. посібник для підготовки до державного іспиту. – К.: Істина, 2006. – 210 с.
5. Навроцька В. В. Засада диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України: монографія / В.В. Навроцька. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 440 с.
6. Мірінович У. А. Поняття та класифікація принципів здійснення правосуддя / У. А. Мірінович // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2011. – Вип. 6. – С. 209-211.
7. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник / О. С. Захарова, В. Я. Карабань, В. С. Ковальський (кер. авт. кол.) та ін.; відп. ред В. Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 376 с.
8. Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. – Вид. четверте, перероб. і допов. – К.: Істина, 2006. – 320 с.
9. Ухвала Конституційного Суду України № 44-з вiд 14 жовтня 1997 року про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням державного зовнішньоекономічного підприємства «Славутич-Сталь» щодо тлумачення статті 124 Конституції України і Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/news/12286
10. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – № 11-12, № 13. –ст. 88.
11. Потапенко С. В. Система принципів адміністративного процесу України та проблеми їх класифікації// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – №1 (48). – с.152-158.
12. Філін Д. Функції суду в досудових стадіях кримінального процесу / Д. Філін // Право України. – 2005. – № 1. – С. 63-65.
13. Лазарева В. А. Судебная деятельность и ее реализация в уголовном процессе / В. А. Лазарева. – Самара: Самар. Ун-т, 1999. – 136 с.
14. Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»/ В. О. Попелюшко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – 38 с.
15. Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України / О. Г. Шило. – Х.: Право, 2011. – 472 с.
16. Гловюк І. В. Функціональна спрямованість судової діяльності у кримінальному процесі України // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць / Голов. ред. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса, 2012. – Вип. 45. – С. 251-261.
17. Рябцева Е. В. Судебная деятельность в уголовном процессе России / Е. В. Рябцева. – Ростов-на / Д.: Феникс, 2006. – 320 с.
18. Берова Д. М. Функции суда в уголовном судопроизводстве / Д. М. Берова // Общество и право. – 2010. – № 5. – С. 176 – 184.
19. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – ст. 529.
20. Гловюк І. В. До питання про функціональну спрямованість діяльності суду (судді) у досудовому провадженні / І. В. Гловюк // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2010. – Спеціальний випуск № 6. – Ч. 3. – С. 59-66.
21. Романов С. В. Уголовно-процессуальные функции суда в судебном разбирательстве и досудебном производстве по уголовным делам / С. В. Романов // Вестник Московского университета. Серия Право. – 2005. – № 5. – С. 94-111.
22. Савенко М. Є. Процесуальні функції суду у кримінальному судочинстві на стадіях досудового слідства та судового розгляду / М. Є. Савенко // Університетські наукові записки. – 2006. – № 2. – С. 279-284.
23. Зинатуллин З. З. Еще раз об уголовно-процессуальных функциях [Електронний ресурс] / З. З. Зинатуллин, Т. З. Зинатуллин // Проблемы совершенствования и применения законодательства о борьбе с преступностью: Материалы Всероссийской научно- практической конференции, посвященной 95-летию Башкирского государственного университета. Часть I. – Уфа: РИО БашГУ, 2004. – Режим доступу: http://kalinovsky-k.narod.ru/b/ufa20042/zinatullin.htm
24. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X.: Право, 2012. – 664 с.
25. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко – X.: Одіссей, 2013. – 1104 с.
26. Пчелін В. Б. Правові засади діяльності служби судових розпорядників / В. Б. Пчелін // Право і Безпека. – 2014. – № 2. – С. 57-61.
27. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 768 С.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук