Готові роботи

Строки досудового розслідування (Код: 17081)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Строки досудового розслідування на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
1.1. Поняття досудового розслідування
1.2. Форма досудового розслідування
РОЗДІЛ 2 СТРОКИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
2.1. Характеристика поняття строків досудового розслідування
2.2. Принцип розумності строків виконавчого провадження
2.3. Порядок обчислення строків досудового розслідування
РОЗДІЛ 3 ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ ЯК ГАРАНТІЯ ЕФЕКТИВНОГО ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Пильгун Н. В. Досудове слідство як основна форма розслідування: питання реформування на сучасному етапі. Юридичний Вісник 3(24) 2012
2. Кримінальний процесуальний кодекс України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
3. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України / за ред. професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є.Шумила. К.: Юстініан, 2012. – 1224 с
4. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 420 с
5. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Станом на 5 вересня 2017 року. [текст] За заг. ред. Чернєя В. В. та Чернявського С. С. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 994 с.
6. Маслов O.И Правовая регламентация уголовно-процессуальных сроков (досудебное производство) (2004) 57.
7. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 № 2147-VIII дата звернення 16.01.2019.
8. А Гончаренко, ’Новий КПК набув чинності: пристрасті через похорони і потенційний коллапс’ дата звернення 15.01.2018
9. Христенко К. М. СТРОКИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА . № 1/2018
10. Строки під час досудового розслідування. Практичні питання ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2019
11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X.: Право, 2012. - 768 С
12. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року. Урядовий кур’єр. 2010. № 215.
13. Цивільний процесуальний кодекс від 18.03.2004 р., № 1618-IV (в редакції від 24.02.2018 р.). Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40. С. 1530. Ст. 492.
14. Захарова О. С. Процесуальні строки як гарантія своєчасного розгляду цивільної справи. Форум права. 2014. № 4. С. 142–146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2014_4_27
15. Цивільний процесуальний кодекс України: навчальний посібник. - Киев: Атіка, 2006. - 384 с.
16. Навроцька Ю. В. Строки судового розгляду в цивільному процесі України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. 2013. Вип. 3. С. 149–162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2013_3_20
17. Годованец Д. С., Антонюк О. І. Процесуальні строки як гарантія ефективного цивільного судочинства
18. Яновська О. Г. Інститут оскарження на стадії досудового розслідування / О. Г. Яновська // Адвокат. — 2013. — № 1 (148). — С. 10–13.
19. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90–91).
20. Михеєнко М. М., Hop В. Т., Шибіко В. П. Кримінальний процес України: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. ; Либідь, 2009. – 536 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук