Готові роботи

Слідчий суддя в досудовому провадженні (Код: )

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Слідчий суддя в досудовому провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Поняття та значення інституту слідчого судді у кримінальному судочинстві
1.1. Історичний розвиток інституту слідчого судді у кримінальному процесі України
1.2. Роль та значення інституту слідчого судді
Розділ 2. Процесуальний статус слідчого судді
2.1. Порядок набуття статусу слідчого судді
2.2. Повноваження слідчого судді у суді першої та апеляційної інстанції
2.3. Основні функції слідчого судді у кримінальному провадженні
Розділ 3. Проблемні питання пов'язані з інститутом слідчого судді
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України, 2013. − № 9-10 (08.03.2013). − Ст. 88.
2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. –Ст. 529.
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Міжнародний документ від 4 лист. 1950 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Законодавство. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua
4. Актуальні питання кримінального процесу України [текст]: навч. посіб. / [Є. М. Блажівський, Козьяков, О. М. Толочко, С. С. Мірошниченко, Г. П. Власова та ін.]; зазаг. ред. Є. М. Блажівського. – К. : Національна академія прокуратури України; Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
5. Бабенко І.Ю. Розвиток законодавства України щодо забезпечення прав людини на етапі досудового провадження / І. Ю. Бабенко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – № 6-3, Том 2. – 2013. – С. 100-103.
6. Банах С. Особливості повноважень слідчого судді щодо захисту прав людини / С. Банах, С. Штогун // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 4. – С. 61-65.
7. Банчук О. А. 35 неформальних практик у кримінальному судочинстві України / О. А. Банчук, І. О. Дмитрієва, Л. М. Лобойко, З. М. Саідова ; Центр політ.-прав. реформ. – Київ : Арт-Дизайн, 2014. – 48 с.
8. Бондюк А. Ф. Історичні передумови виникнення інституту слідчого судді: розвиток судового контролю та прокурорського нагляду / А. Ф. Бондюк // Судова та слідча практика в Україні. – 2016. – Вип. 1. – С. 71-75.
9. Верещинская Н. А. Институт следственных судей в новом уголовно-процесуальном кодексе Украины / Н. А. Верещинская // Вестник Общественного Контроля. Российский ВОК. – 2013. – № 3.
10. Заболотний І. І. Реформування процесуального контролю на досудовому розслідуванні у ХІХ столітті / І. І. Заболотний // Науковий вісник Херсонського державного університету – Вип. 3. Том 2. – 2013. – С. 131-133.
11. Іваненко І. В. Інститут слідчого судді за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / І. В. Іваненко // Матеріали конференції суддів Апеляційного суду Черкаської області та загальних місцевих судів Черкаської області (19 жовтня 2012 року). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cka.court.gov.ua/sud2390/practice/uzagalnennja/0001/
12. Міщенко С. М. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судового контролю під час здійснення досудового розслідування: окремі аспекти / С. М. Міщенко // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2011. – № 6 (9). – С. 88-96.
13. Назаров В. В. Становлення і розвиток судового контролю на досудовому розслідуванні / В. В. Назаров, Р. І. Тракало // Наше право. – 2015. – № 1. – С. 54-59.
14. Огляд даних про стан здійснення правосуддя у 2014 році [Електронний ресурс] / підгот. заст. нач. упр. – нач. від. суд. статистики та діловодства Держ. суд. адмін. України А. Поліщук. – [Б.д.]. – 20 с.
15. Омельчук Л. В. Початковий етап досудового розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками / Л. В. Омельчук, П. В. Цимбал, Н. О. Данкович // Судова апеляція. – 2012. – № 4. – С. 83-89.
16. Омельчук Л. В. Процесуальний статус слідчого судді в кримінальному процесі України / Л. В. Омельчук, Х. І. Клімковська // Вісник Академії адвокатури України. – 2014. – Т. 11, № 3. – С. 98-106.
17. Попелюшко В. О. Слідчий суддя у кримінальному провадженні / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Сер. : Право. – 2014. – № 1.
18. Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 листопада 2011 року) / [редкол. : Ю. М. Дьомін (відпов. ред.), М. К. Якимчук, І. М. Козьяков та ін.]. – К. : Національна академія прокуратури України, 2012. – 152 с.
19. Рогатинська Н. З. Слідчий суддя: постановка та дослідження проблеми в Україні / Н. З. Рогатинська // Право і суспільство. – 2014. – № 1.2. – С. 288-291.
20. Сиза Н. П. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України / Н. П. Сиза // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. – № 2 (6).
21. Татаров О. Ю. Слідчий суддя як суб’єкт захисту прав людини: деякі проблеми правозастосування та шляхи їх вирішення / О. Ю. Татаров // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 2. – С. 12-21.
22. Ткачук О. С. Повноваження слідчого судді у кримінальному процесі України / О.С. Ткачук // Новації кримінально-процесуального законодавства: праці конф., 6 липн. 2012 р., Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук