Готові роботи

Слідчі розшукові дії як спосіб збирання доказів (Код: 17080)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Слідчі розшукові дії як спосіб збирання доказів на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛІДЧИХ РОЗШУКОВИХ ДІЙ
1.1. Поняття та функціональне призначення слідчих розшукових дій
1.2. Доказування в кримінальному процесі та система слідчих (розшукових дій)
РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ЯК СПОСОБУ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ
2.1. Характеристика допиту як способу збирання доказів слідчим
2.2. Обшук та огляд як способи збирання доказів слідчим
2.3. Слідчий експеримент та експертиза як способи збирання доказів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. : чинне законодавство станом на 08.10.2016 р. // [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
2. Кримінальний процес: підручник/Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянцта ін.; заред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – X. : Право, 2013. – 824 с.
3. Кримінальний процес [текст]: підручник /За заг. ред. В.В. Ко-валенка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літе-ратури», 2013. –544 с.
4. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 369 с.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – Т. 1. – 768 с.
6. Кримінальне процесуальне право: навчальний посібник / За редакцією професорів В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. – К. : Юстиніан, 2014. – 573 с.
7. Кіпрач І. С. Визначення поняття слідчих (розшукових) дій / І. С. Кіпрач // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – № 2. – 2013. – С. 275–283.
8. Костенко Р. В. Оценка уголовно-процессуальных доказательств: [монография] / Р. В. Костенко. – М. : «Юрлитинформ», 2010. – 152 с.
9. Ляш А. О. Збирання доказів та їх процесуальних джерел за новим КПК України / А. О. Ляш // Митна справа. – 2013. – № 1. – С. 46–53.
10. Удалова Л. Д. Теорія та практика отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України : монографія / Л. Д. Удалова. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005. – 324 с.
11. Кунтій А. І. Тактика допиту неповнолітнього свідка під час розслідування умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання / А. І. Кунтій // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – № 3. – 2013. – С. 386–393.
12. Следственные действия : Учебник для магистров / М. В. Савельева. А. Б. Смушкин. – М. : Юрайт, 2012. – 273 с.
13. Колесник Ю.B. Особи, що підлягають допиту, та предмет допиту за чинним КПК України / Ю.B. Колесник // Вісник Академії адвокатури України. – 2014. – Т. 11, № 1. – С. 78-85.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко]. – Х. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
15. Татаренко Г. В. Проблемні питання призначення обшуку згідно з новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Г. В. Татаренко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2013. – № 26. – С. 63-72.
16. Кунтій А. Методика розслідування умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 /А. Кунтій ; ЛьвДУВС. – Львів, 2015. – 18 с.
17. Ковальчук С. О. Способи збирання речових доказів стороною обвинувачення / С. О. Ковальчук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2014. – №2(10). – 5 с.
18. Малюга Р. В. Слідчі (розшукові) дії як засоби доказування у кримінальному провадженні про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів / Р. В. Малюга // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2014. – С. 191–194.
19. Молдован А. В. Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб./ М 75 А. В. Молдован, С. М. Мельник - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.
20. Сергєєва Д. Б. Поняття та види слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України / Д. Б. Сергєєва // Право України. – 2013. – № 11. – С. 42–54.
21. Чаплинська Ю. А. Слідчий експеримент (організаційний аспект) / Ю. А. Чаплинська // Криміналістичний вісник. – 2013. – № 1. – С. 43–48.
22. Очеряний В. А. Поняття й сутність слідчого есперименту / В. А. Очертяний // Право і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 209–213.
23. Про судову експертизу : Закон від 25.02.1994 № 4038-XII : Редакція від 01.01.2016 [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
24. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – Т. 1. – 768 с.
25. Паладійчук О.Ю. Значення судової експертизи у вирішені завдань кримінального провадження / Паладійчук О.Ю. // Науковий вісник Ужгородського національного університету, – 2015. – № 34. – Т. 3. – С.87-89.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук