Готові роботи

Реалізація принципу процесуальної економії у кримінальних провадженнях (Код: 18016)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Реалізація принципу процесуальної економії у кримінальних провадженнях на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ І. ПРИНЦИП ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЇ У СИСТЕМІ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
1.1. Історичний аналіз становлення принципу економії в кримінальному процесі
1.2. Поняття та зміст процесуальної економії у кримінальному провадженні
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПУ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЇ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
2.1. Процесуальна економія під час досудового розслідування
2.2. Процесуальна економія в судових стадіях кримінального провадження
РОЗДІЛ ІІІ. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПУ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЇ З ІНШИМИ ЗАСАДАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
3.1. Принцип процесуальної економії та загальнопроцесуальні, кримінальні процесуальні засади
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Кримінальний процесуальний кодекс України. Верховна Рада України. Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 р. № 4651-VI.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2078#n2078
2. Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення: Постанова пленуму ВССУ від 17 жовтня 2014 р№ 11 // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2014. – № 6 (21). – С24–33.
3. Авенариус Р. Философия как мышление о мире согласно принципу наименьшей меры сил / Рихард Авенариус. – М.: КомКнига, 2007. – 50 с.
4. «Бомартен проти Франції» (Beaumartin vFrance): Постановление Европейского Суда по правам человека от 24 ноября 1994 года (жалоба № 15287/89): [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http:// hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–57898
5. Васьковский Е. В. Учебник уголовного процесса / Под редакцией и с предисловием В. А. Томсинова. – М. : Издательство «Зерцало», 2003. – 464 с.
6. Великий тлумачний словник української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
7. Егорова Т. В. Проблемы соблюдения процессуальных сроков в арбитражном процессе / Т. В. Егорова [Электронный ресурс] // Веб- сайт Арбитражного суда Тамбовской области. – Режим доступа к документу : http://pda.tambov.arbitr.ru/news/smi/2302.html.
8. Канюка І.М. Правова природа ідеї процесуальної економії у кримінальному судочинстві / І.М. Канюка // Прикарпатський юридичний вісник. - №1 (4). – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v1_2014/23.pdf
9. Канюка І. М. Принцип процесуальної економії в кримінальному судочинстві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / І. М. Канюка; кер. роботи А. Б. Романюк; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – 20 с.
10. «Каракаш та інші против Турции» (Karakas and others vTurkey): Постановление Европейского Суда по правам человека от 23 июня 2013 года (жалоба № 45046/05): [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–118644
11. Кистяковский А.О. Права, по которымъ судится малороссійскій народъ / А.О. Кистяковс-кий. – К., 1870. – 297 с.
12. Краткий словарь физических терминов / сост. А. И. Болсун, рец. М. А. Ельяшевич. – Мн.: Вышэйшая школа, 1979. – 416 с.
13. Кримінальний процес : навч. посіб. для підготовки до іспиту / О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін.; за заг. ред. О.В. Капліної. – Х. : Право, 2016. – 288 с.
14. Мартиненко И. Э. Судоустройство и судопроизводство по хозяйственным спорам / И. Э. Мартиненко. – Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2009 // Веб-сайт Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. – Режим доступа к документу: http://edu. grsu.by/books/martinenko/index.php/tema-2-printsipy-khozyajstvennogo-protsessa/6-printsip-protsessualnoj-ekonomii
15. Махмутов М. В. Принцип процессуальной экономии – начало положено / М. В. Махмутов // Законность. – 2010. – № 12 [Электронный ресурс] / Веб-сайт Юридической библиотеки «Юристлиб». – Режим доступа к документу: http://www.juristlib.ru/book_8066.html.
16. Мопертюи П. Соотношения между общими принципами покоя и движения / Пьер Мопертюи // в Сб. статей классиков науки. Под редакцией Полака Л.С., М., «Физматгиз», 1959 г. – 620 с.
17. «Ноймайстер против Австрии» (Neumeister vAustria): Постановление Европейского Суда по правам человека от 27 июня 1968 года (жалоба № 1936/63): [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–57544
18. Романюк Я. Актуальні питання реформування цивільного процесуального законодавства України / Я. М. Романюк, І. В. Бейцун // Право України. – 2012. – № 8. – С. 288-305.
19. Российское законодательство X–XX веков В девяти томах Законодательство древней Руси. – М.: Юрид.лит. , 1984. – Том 1. – 432с.
20. Рязановский В. А. Единство процесса / В. А. Рязановский. – М.: Юрид. бюро «Городец», 1996. – 75 с.
21. Свенцицкий А. Л. Краткий психологический словарь / А. Л. Свенцицкий. – М.: Проспект, 2011. – 512 с.
22. Сисоєнко Г.І. Процесуальні строки за КПК 1012 р/ Г.І. Сисоєнко // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2014. – № 5 (20). – С106–113
23. Смолин А.А. Принцип процессуальной экономии в уголовном судопроизводстве России: Дис. …канд. юрид. наук : 12.00.09 / Смолин Алексей Юрьевич. – Нижний Новгород, 2010. – 200 с.
24. Тихонович В. В. Принцип процессуальной экономии в советском гражданском процессуальном праве: Автореф. дис... канд. юрид. наук / В. В. Тихонович. – Минск, 1975. – 34 с.
25. Уставъ Уголовнаго Судопроизводства с коментар Шрамченко и Ширковъ. – М.: Законъ, 1913. – Ст. 295.
26. Ференс-Сороцкий А. А. Процессуальный формализм или процессуальная экономия? / А. А. Ференс-Сороцкий // Правоведение. – 1991. – № 4. – С. 31-35.
27. Харламов А. Принцип процессуальной экономии / А. Харламов // Веб-сайт Национальной юридической энциклопедии. – Режим доступа к документу: http://determiner.ru/dictionary/631/word/procesualnoi-yekonomi-princip.
28. Шакирьянов Р. В. Действие принципа процессуальной экономии в гражданском процессе / Р. В. Шакирьянов // Вестник гражданского процесса. – 2012. – № 4 [Электронный ресурс] // Веб-сайт «Юриспруденция». – Режим доступа к документу: http://justicemaker.ru/ view-article.php?id=3&art=3784

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук