Готові роботи

Процесуальні акти слідчого питання форми та змісту 2 (Код: 17078)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Процесуальні акти слідчого питання форми та змісту на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ СЛІДЧОГО
1.1. Поняття, сутність та значення кримінально-процесуальних актів слідчого
1.2. Види кримінально-процесуальних актів слідчого
РОЗДІЛ 2. ВИМОГИ ДО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ СЛІДЧОГО
2.1. Форма і зміст протоколу та постанови слідчого
2.2. Форма і зміст повідомлення та клопотання слідчого
2.3. Форма та зміст обвинувального акту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Аленін Ю. П. Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України : навч.-метод. посібник / Ю. П. Аленін, В. Г. Пожар, І. В. Гловюк та ін. − Одеса : Фенікс, 2012. − 138 с.
2. Басиста І. В. Процесуальні рішення слідчого, що виражаються у формі постанови: окремі проблемні аспекти / І. В. Басиста // Криміналістичний вісник. – № 1. – 2013. – С. 56–62.
3. Глинська Н. В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Н. В. Глинська ; наук. конс.: В. Зеленецький, Л. М. Лобойко ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Харків, 2015. – 469 с.
4. Гулкевич З. Т. Основні напрями удосконалення технології документування слідчих (розшукових) дій / З. Т. Гулкевич // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". – 2014. – № 2. – С. 223–236.
5. Замкова Я. В. Деякі питання підстав повернення обвинувального акта / Я. В. Замкова // Науковий вісник гуманітарного університету. – № 19. – 2016. – С. 162–164.
6. Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук / А. П. Запотоцький. – К., 2009. – 20 с.
7. Короткий курс лекцій з дисципліни «Кримінально-процесуальне право» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studme.com.ua/158407209621/pravo/ugolovno-protsessualnoe_pravo.htm
8. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – X. : Пр; 2013. – 824 с.

9. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. - 544 с.
10. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях : навч. посіб./ Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, О. Ю. Хабло; НАВС. − 3-тє вид. доповн. і переробл. − К. : Вид. дім "Скіф", 2013. – 250 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. / чинне законодавство станом на 05.10.2016 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10. – № 11-12. – № 13. – ст. 88.
12. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
13. Максимова Л. О. Фіксування кримінального провадження / Л. О. Максимова // Наше право. – № 1. – 2015. – С. 75–79.
14. Марочкін О. І. Процесуальні рішення слідчого як вираження його кримінальних процесуальних функцій / О. І. Марочкін // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. "Правова доктрина України", Харків, 20–21 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України. – Харків, 2013. – С. 876–880.
15. Миронов А. М. Деякі питання прокурорського нагляду за додержанням закону при затвердженні обвинувального акта у кримінальному провадженні / А. М. Миронов // // Юридична осінь 2012 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (13 листоп. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. – С. 173–176.
16. Молдован А. В. Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб./ А. В. Молдован, С. М. Мельник – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.
17. Павлюк В. В. Документи в кримінальному провадженні / В. В. Павлюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – № 2. – 2013. – С. 284–287.
18. Пєший Д. А. Забезпечення законності при зверненні до суду із клопотанням про проведення слідчої (розшукової) дії (за матеріалами судової практики) / Д. А. Пєший // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – № 34. – С. 90–93.
19. Цимбалюк В. І. Процесуальний порядок огляду місця події / В. І. Цимбалюк // Юридичний вісник. – № 4 (33). – 2014. – С. 144–147.
20. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічневидання. – К.: Алерта, 2014. – 420 с.
21. Фараон О. В. Процесуальна форма письмового повідомлення про підозру у кримінальному провадженні / О. В. Фараон // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 1. – С. 205–207.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук