Готові роботи

Процесуальні акти слідчого питання форми та змісту (Код: 17077)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Процесуальні акти слідчогопитання форми та змісту на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Характеристика процесуальних актів слідчого
1.1. Поняття, сутність та значення кримінально-процесуальних актів слідчого
1.2. Класифікація кримінально-процесуальних актів слідчого
1.3. Вимоги до процесуальних актів слідчого
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ СЛІДЧОГО
2.1. Протокол та постанова слідчого
2.2. Повідомлення про підозру
2.3.Клопотання слідчог
2.4. Форма та зміст обвинувального акту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Короткий курс лекцій з дисципліни «Кримінально-процесуальне право» http://studme.com.ua/166311169716/pravo/protsessualnye_akty_ugolovnomu_delu.htm
2. Кримінальний процес: підручник. / За заг. ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
3. Молдован А.В. Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб./ А.В. Молдован, С.М. Мельник – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.
4. Басиста І.В. Кримінальний процес України : навч. посіб. / Басиста І.В., Галаган В.І., Удовенко Ж.В. – К. : ЦУТ, 2012. – 452 с.
5. Басиста І.В. Процесуальні рішення слідчого, що виражаються у формі постанови: окремі проблемні аспекти / І.В. Басиста // Криміналістичний вісник. – Київ : Еліт прінт, 2012. – №1(17). – С. 56-62.
6. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Підручник. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
7. Кримінальний процес : підручник. / За заг. ред. В.В. Коваленка. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
8. Складання процесуальних документів при провадженні досудового розслідування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2305352/skladannya_procesualnih_dokumentiv_pri_provadjenni_dosudovogo_rozsliduvannya
9. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах. – К., 1996. – 256 с.
10. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 440 с.
11. Алієва О.М. Загальний аналіз інституту повідомлення про підозру / О.М. Алієва // Науковий вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 2013. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5242/1/7-12.pdf
12. Аленін Ю. П. Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення / Ю. П. Аленін, І. В. Гловюк // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2014. – № 1. – С. 161-169
13. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.
15. Кримінальне процесуальне право України : Навчальний посібник / [за ред. В.Г. Гончаренка, В. А. Колесника. – К. : Юстініан, 2014. – 573 с.
16. Беляєва К.В. Кримінальне процесуальне право України: навч. посіб. / К.В. Беляєва, А.М. Бірюкова, В.І. Бояров, В.Г. Гончаренко, С.В. Гончаренко; ред.: В. Г. Гончаренко, В. А. Колесник; Акад. адвокатури України. – К.: Юстініан, 2014. – 573 c.
17. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
18. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 664 с.
19. Повернення обвинувального акту. Підстави та процесуальне значення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blog.liga.net/user/ponomarenko/article/21285.aspx
20. Кримінальний процес : підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туман та ін. ; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – X. : Пр, 2013. – 824 с.
21. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях: навч. посіб. / Л.Д. Удалова [та ін.]. – К.: Скіф; Х. : Бурун и К, 2013. – 256 с.
22. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: комент., роз'яснення, док. / відп. ред. В. С. Ковальський. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 408 с.
23. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / В.М. Тертишник. – К.: Алерта, 2014. – 768 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук