Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада кримінального провадження (Код: 18013)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада кримінального провадження на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 26

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика засад кримінального провадження
Розділ 2. Презумпція невинуватості як засада кримінального провадження
2.1. Поняття презумпції невинуватості
2.2. Реалізація презумпції невинуватості в кримінальному провадженні
Розділ 3. Забезпечення доведеності вини як засада кримінального провадження
3.1. Значення доведеності вини в кримінальному провадженні
3.2. Реалізація доведеності вини в кримінальному провадженні
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1.. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 544 с.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page8
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
4. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
5. Загальна декларація прав людини (рос/укр) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015
6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
7. Резолюція 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 року "Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув'язненню будь-яким чином" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_206
8. Рекомендация N R (2003) 13 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О порядке предоставления информации о разбирательствах по уголовным делам через средства массовой информации" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_870
9. Презумпція невинуватості як засада кримінального провадження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://studopedia.ru/19_43264_prezumptsiya-nevinuvatosti-yak-zasada-kriminalnogo-provadzhennya.html
10. Рішення Конституційного Суду України у справі N 1-31/2011 за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України від 20 жовтня 2011 року N 12-рп/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11
11. Фулей Т. Презумпція невинуватості: концептуальні підходи / Фулей Т. // Слово національної школи суддів України. - 2012. - № 1 (1). – С. 39-53.
12. Фулей Т.І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні: Ав- тореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. – К., 2003. – 24 с.
13. Принцип презумпції невинуватості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://radnuk.info/pidrychnuku/sydovi-orgonu/502-tuxui/10735-47---.html
14. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: СВ. Ківалов, СМ. Міщенко, В.Ю. Захарченко - X.: Одіссей, 2013. - 1104 с.
15. Баулін Ю.В., Борисов В.І. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право, 2002. - 416 с.
16. Мирошниченко Т. М. Реалізація засади презумпції невинуватості в процесі кримінального процесуального доказування / Т. М. Мирошниченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 40, т. 2. – С. 118–122.
17. Стрельцов Є. Л. Субєктивна сторона злочину / Стрельцов Є. Л. // Вісник Асоціації кримінального права України - 2011. - випуск 1 (1). – С. 160-170.
18. Бажанов М. І. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Бажанова М. І., В. В. Сташиса, В. Я. Тація.- 2-те видання, перероблене і доповнене.– К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.
19. Рибалка О. В. Значення кримінально-процесуального доказування / Рибалка О. В. // Адвокат. - 2011. - № 10(133). – С. 15-21.
20. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X.: Право, 2012. - 768 с.
21. Постанова від 19 січня 2017 року № 5-310кс(15)16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/ (documents)/
22. Павлишин А. Окремі питання допустимості доказів за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. / Павлишин А. // Вісник Львівського університету. - 2014. - № 59. С. 356–364.
23. Окрема думка судді Верховного Суду України Пошви Б.М. у справі за заявою засудженого ОСОБА_1 щодо постанови Верховного Суду України від 6 лютого 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi5q7v_0b7XAhWIHpoKHb4lBcQQFgg4MAI&url= AOvVaw3ycfq7GkHDSIn_t7R9dFFK

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук