Готові роботи

Правовий статус потерпілого у кримінальному процесі (Код: 17034)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Правовий статус потерпілого у кримінальному процесі на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Правовий статус потерпілого у кримінальному процесі України
1.1. Поняття потерпілого в кримінальному провадженні
1.2. Процесуальні права потерпілого на різних стадіях кримінального процесу України
Розділ 2. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуального доказування на стадії досудового розслідування
2.1. Захист прав та законних інтересів потерпілого під час розслідування кримінального провадження
2.2. Процесуальна форми участі потерпілого в доказуванні на стадії досудового розслідування за чинним законодавством України
Розділ 3. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуального доказування в стадіях кримінального процесу України
Висновок
Список використаної літератури

Джерела

1. Беляєва К. В. Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. / К. В. Беляєва, А. М. Бірюкова, В. І. Бояров, В. Г. Гончаренко, С. В. Гончаренко; ред.: В. Г. Гончаренко, В. А. Колесник; Акад. адвокатури України. - К. : Юстініан, 2014. - 573 c.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI : Редакція від 12.05.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page3
3. Зенова М. В. Поняття, ознаки й види згоди (прохання) потерпілого / Зенова М. В. // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. - № 62. – С. 419-427
4. Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві / За науковою редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка Академії правових наук України В. І. Борисова. – Х.: Право, 2006. – 208 с.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X.: Право, 2012. - 768 с.
6. Бояров В.І., Сисоєнко Г.І. Деякі проблемні питання правового статусу потерпілого в КПК України / Бояров В.І., Сисоєнко Г.І. // Часопис Академії адвокатури України. - 2013 – № 4. – С. 1-6.
7. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 440 с.
8. За правилами кримінального судочинства [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/pravo-na-sudovij-zaxist/pravo-na-zvernennya-do-sudu/za-pravilami-kriminalnogo-sudochinstva/
9. Діденко Є. В. Забезпечення прав і законних інтересів потерпілого в досудовому провадженні / Діденко Є. В. // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2012. - № 4(59). – С. 229 233.
10. Михайлова Н.В. Захист прав і законних інтересів потерпілого за новим КПК України / Михайлова Н.В. // Право і суспільство. - 2012. - № 5. – С. 175-179.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: СВ. Ківалов, СМ. Міщенко, В.Ю. Захарченко - X.: Одіссей, 2013. - 1104 с.
12. Практика застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/13048CC55C16416FC2257B7C003862E0
13. Шибіко В. П. Проблема забезпечення прав потерпілого за новим КПК України 2012 року / Шибіко В. П. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://pravoznavec.com.ua/period/article/9187/%D8
14. Гарбовський Л. А., Сизоненко А. Л. Деякі проблемні аспекти забезпечення прав потерпілого у кримінальному процесі України / Гарбовський Л. А., Сизоненко А. Л. // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2015. - № 1 (2). – С. 64-69.
15. Коваленко В. В. Кримінальний процес : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 544 с.
16. Мірошниченко Ю. М. Посилення процесуального статусу потерпілого як перспективний напрям удосконалення кримінального судочинства / Ю. М. Мірошниченко // Вісник Верховного Суду України. – К., 2011. – № 3. – С. 41–47.
17. Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів; Постанова Верховного Суду від 02.07.2004 № 13 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-04
18. Лобойко Л. М. Набуття особою статусу потерпілого у кримінальному провадженні / Лобойко Л. М. // Вісник АМСУ. Серія: “Право”. – 2013. - № 2 (11). – С.124-129.
19. Крушинський С. А. Відмова потерпілого (приватного обвинувача) від обвинувачення: поняття, порядок здійснення та правові настідки / Крушинський С. А. // Університетські наукові записки. – 2015. - № 2 (54). – С 212-220.
20. Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод : Постанова Вищого спеціалізованого суду від 11.12.2015 № 13 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-15

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук