Готові роботи

Повідомлення про підозру (Код: )

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Повідомлення про підозру на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОВІДОМЛЕНЯ ПРО ПІДОЗРУ
РОЗДІЛ ІІ. ЗМІСТ І ФОРМА ПИСЬМОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
РОЗДІЛ ІІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ТА ЗМІНА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад., голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь: Перун, 2003. – 1440 с.
2. Великий енциклопедичний юридичний словник / ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – 992 с.
3. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. – М. : БЕК, 1997. – 342 с.
4. Белкин Р.С. Тактика следственных действий / Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. – М. : Новий юристь. – 1997. –176 с.
5. Допит свідка і потерпілого // Журнал. Віче. - № 21. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/1723/
6. Загальні положення тактики допиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravodom.com/krimnalstika/3/80-zagalni-polozhennya-taktiki-dopitu
7. Колесник Ю. B. Особи, що підлягають допиту, та предмет допиту за чинним КПК України / Ю. B. Колесник // Вісник Академії адвокатури України. – 2014. – Т. 11, № 1. – С. 78-85.
8. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1996. – № 30. – Ст. 141.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
10. Криміналістика. Академічний курс : Підручник / Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 504 с.
11. Криміналістика : Підручник / [за ред. В. Ю. Шепітька]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Ін Юре, 2004. – 728 с.
12. Кримінальне процесуальне право України : Навчальний посібник / [за ред. В.Г. Гончаренка, В. А. Колесника. – К. : Юстініан, 2014. – 573 с.
13. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 664 с.
15. Лобойко Л.М. Кримінальний процес : Підручник. - К. : Істина, 2014. – 432 с.
16. Нечитайло В.А. Особливості допиту в кримінальних провадженнях щодо нецільового використання бюджетних коштів / В.А. Нечитайло // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 1. – С. 116-126.
17. Озар В. Г. Особливості тактики допиту потерпілого від катування [Електронний ресурс] / В. Г. Озар // Форум права. – 2015. – № 3. – С. 156-161.
18. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии / М.И. Порубов. – М. : БЕК, 1998. – 208 с.
19. Пясковський В. В. Криміналістика [текст] : Підручник. / В.В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
20. Сабадаш В.П. Криміналістика [текст] : навч. посіб./ В.П. Сабадаш, М.А. Ларкін – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 228 с.
21. Следственные действия : Учебник для магистров / М.В. Савельева. А.Б. Смушкин. – М. : Юрайт, 2012. – 273 с.
22. Слідча тактика: навчальний посібник / Є.В. Пряхін. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – 116 с.
23. Статус свідка: права, обов’язки та відповідальність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ckp.in.ua/articles/8409
24. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 420 с.
25. Шепітько В.Ю. Криміналістика: підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель [та ін.]: за ред. В.Ю. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та допов. – К. : Ін Юре, 2016. – 640 с.
26. Гошовська Ю. Допит неповнолітніх у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування / Ю. Гошовська // Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2016. – С. 130–133.
27. Озерський І. В. Юридико-психологічний зміст допиту в кримінальному процесі України / І. В. Озерський // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 2. – С. 103–106.
28. Павлюк Н. В. Залучення спеціаліста у допиті неповнолітніх — напрямок оптимізації розслідування злочинів / Н. В. Павлюк // Наукові дослідження. – 2012. – № 23. – С. 216–222.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук