Готові роботи

Потерпілий і його представник у кримінальному процесі України (Код: 17055)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Потерпілий і його представник у кримінальному процесі Українина 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Поняття потерпілого у кримінальному провадження і його юридичне визнання
2. Процесуальне становище потерпілого у кримінальному провадженні
3. Представник потерпілого, його права й обов’язки
4. Діяльність потерпілого і його представника у кримінальному провадженні, подальше розширення їх повноважень
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
3. Цивільний кодекс України (зі змін. та допов.) від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
4. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №40-41, № 42. – Ст. 492.
5. Постанова Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.1995 р. № 4
6. Берова Д.М. Понятие и система функций в уголовном судопроизводстве / Д.М. Берова // Общество и право. – 2010. – №4 (31). – С. 224-232.
7. Гловюк І. В. Проблеми визначення функціональної спрямованості діяльності потерпілого у кримінальному провадженні України / І. В. Гловюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 1082. Серія «Право». – 2013. – Випуск № 16. – С. 233-236.
8. Калугін В. Права потерпілого при відкритті матеріалів кримінального провадження за новим КПК України / В. Калу- гін. – О. : ОДУВС, 2013. – 38 с.
9. Квашис В. Основы виктимологии. Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений / В. Квашис. – М. : NOTA BENE, 1999. – 168 с.
10. Котюк В.О. Теорія права: курс лекцій: навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К. : Вентурі, 1996. – 208 с.
11. Кравченко Н. С. Роль потерпілого (його представника у доказуванні цивільного позову у кримінальному провадженні / Н. С. Кравченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2014 № 10-1, том 2. – С. 128-131.
12. Кричун Ю. А. Окремі проблемні питання інституту потерпілого в кримінальному процесі / Ю. А. Кричун, П. Л. Степанов // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 3. Том 3. – С. 120-123.
13. Кримінальний процес : [підручник] / [Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц таін.] ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. – Т. 2. / [О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.
15. Кучинська О. Проблеми захисту прав потерпілих в кримінальному процесі України / О. Кучинська // Адвокат. – 2009. – № 5(104). – С. 10-14.
16. Лисюк Ю. В. Представник потерпілого як захисник у кримінальному провадженні / Ю. В. Лисюк // Південноукраїнський правничий часопис. – 2013. – № 3. – С. 159-161.
17. Лобойко Л. Кримінальний процес : [підручник] / Л. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
18. Молдован А. В.Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб. / А. В. Молдован, С. М. Мельник - К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.
19. Нор В. Т. Відшкодування (компенсація) заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди у кримінальному провадженні за КПК 2012 р.: здобутки і резерви удосконалення / В. Т. Нор // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 297-301.
20. Общая теория прав человека / [И. А. Карташкин., Н. С. Колесова., А. М. Ларин. и др.; отв. ред. Е.А. Лукашева]. – М. : Норма, 1996. – 520 c.
21. Пожар В. Г. Процесуальний статус потерпілого за новим кримінальним процесуальним кодексом України: позитивні кроки та прогалини правової регламентації / В. Г. Пожар // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2. – С. 126-131.
22. Саханова Н. Т. Отдельные аспекты содержания функции обвинения (гражданский иск) / Саханова Н. Т., Пен С. Г. // Проблемы уголовно-процессуального права: Мат-лы международ. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию кафедры уголовного процесса / Отв. ред. А. Н. Ахпанов. – Караганда: КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова, 2006. – Вып. 5. – С. 203-206.
23. Трофименко В. М. Уголовно-процессуальные гарантии в системе правового статуса личности / В. М. Трофименко // Актуальные проблемы государства и права: Сборник научных трудов юридического института Одесского госуниверситета им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1998. – Вып. 5. – С. 114-117.
24. Ханов Т. А. Имущественные вопросы в уголовном судопроизовдстве Республики Казахстан: Монография / Ханов Т. А. – Караганда, 2008. – 211 с.
25. Шибіко В. Проблема забезпечення прав потерпілого за новим КПК України 2012 р. / В. Шибіко // Юридичний ча- сопис Національної академії внутрішніх справ. – К. : НАВС, 2013. – № 1. – С. 307-313.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук