Готові роботи

Поняття, зміст та система засад кримінального провадження (Код: 18012)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Поняття, зміст та система засад кримінального провадження на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 37

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальнотеоретичні положення про засади кримінального провадження
1.1. Поняття та значення засад кримінального провадження
1.2. Класифікація засад кримінального провадження
1.3. Засади кримінального провадження і загальні положення стадії кримінального провадження
РОЗДІЛ 2. Система і загальна характеристика засад кримінального провадження
2.1. Конституційні засади кримінального провадження
2.2. Спеціальні засади кримінального провадження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України, 2013. − № 9-10 (08.03.2013). − Ст. 88.
3. Актуальні питання кримінального процесу України / [Є. М. Блажівський, І. М. Козьяков, О. М. Толочко та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
4. Багаутдинов Ф. Н. Обеспечение публичных и личных интересов при расследовании преступлений. – М. : Юрлитинформ, 2004. – 544 с.
5. Багнюк Г. І. Поняття та значення засад кримінального провадження / / Г. І. Багнюк // Право і суспільство. – 2015. – № 6. Ч. 2. – С. 169-174.
6. Безруков С. С. Реализация принципову головного судопроизводства до и после судебного разбирательства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/vipusk3132011/16-2010-12-01-13-31-58/-3-13-2011/251-realizacziya-princzipov-ugolovnogo-sudoproizvodstva-do-i-posle-sudebnogo-razbiratelstva
7. Беляєва К. В. Кримінальне процесуальне право України: навч. посіб. / К. В. Беляєва, А. М. Бірюкова, В. І. Бояров, В. Г. Гончаренко, С. В. Гончаренко; ред.: В. Г. Гончаренко, В. А. Колесник; Акад. адвокатури України. – К. : Юстініан, 2014. – 573 c.
8. Божьев В. П. Конституционные принципы уголовного процесса / Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. – М. : Юрайт; Высшее образование, 2010. – 606 с.
9. Браверман Ю. І. Відображення конституційних принципів в засадах кримінального провадження / Ю. І. Браверман // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія.: Юриспруденція. – 2013. - № 5. – С. 261-264.
10. Гриненко А. В. Принципы уголовного судопроизводства // Уголовный процесс: учебник для вузов. – М. : Норма, 2008. – 496 с.
11. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. : Ірпінь: ВТ Перун, 2004. – 1440 с.
12. Галаган О. І. Поняття та система засад (принципів) кримінального провадження / О. І. Галаган, Д. П. Письменний // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 4. – С. 167-172.
13. Головін Д. В. Система принципів кримінального провадження / Д. В. Головін, А. М. Мазалов // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Випуск 1. – С. 206-210.
14. Грошевий Ю.М. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін.; [за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило]. – Х. : Право, 2013. – 824 c.
15. Дидич О. Ю. Система принципів кримінального процесу. України: еволюція поглядів / О. Ю.Дидич // Актуальні проблеми держави і права. – 2013. – Вип. 69. – С. 353-358.
16. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України : навч. посібник / Є. Г. Коваленко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 576 с.
17. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 768 с.
18. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук-практ. коментар / [за заг. ред. професорів В. Г. Гончаренко, В.Т. Нора, М.Є. Шумила]. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.
19. Кримінальний процес / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Харків : Право, 2013. – 824 с.
20. Кримінальний процес: підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
21. Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – 608 с.
22. Кубрак П. М. Конституційні засади як гарантія забезпе- чення прав і свобод суб’єктів кримінального провадження / П. М. Кубрак // Міжнародний юридичний вісник : збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2015. – Вип. 1. – С. 96-101.
23. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : [підруч.] / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
24. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : [підруч.] / М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко – 2-е вид., переробл. і доповн. – К. : Либідь, 1999. – 536 с.
25. Михеєнко М. М. Конституційні принципи кримінального процесу / М. М. Михеєнко // Вісник Академії правових наук України. – 1997. − № 2 (9). − С. 100-112.
26. Навроцька В. В. Засади диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України : монографія / В. В. Навроцька. – Л. : Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 440 с.
27. Полянський А. О. Засади (принципи) кримінального провадження: сутність, значення, система й важливість унормування / А. О. Полянський // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 26.– С. 111-117.
28. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України : [підруч.] / В. М. Тертишник. – [4-те вид., переробл. і доповн.]. – К. : А.С.К., 2003. – 1120 с.
29. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская. – М. : Юристъ, 2003. – 797 с.
30. Химичева Г. П. Принципы уголовного процесса. – М. : ВЮЗШ МВД РФ, 1992. – 42 с.
31. Циганюк Ю. В. Онтологія системи засад кримінального провадження / Ю. В Циганюк, М. А. Костенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія.: Юридичні науки. – 2015. – Випуск 3. Том 3. – С. 144-146.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук