Готові роботи

Поняття кримінального процесуального закону (Код: 18009)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Поняття кримінального процесуального закону на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна хараткеристика кримінального процесуального закону
1.1. Виникнення та основні етапи розвитку кримінального процесуального законодавства України
1.2. Чинне кримінальне процесуальне законодавство України
РОЗДІЛ 2. Кримінальне процесуальне право України та його норми
2.1.Джерела та структура кримінального процесуального права
2.2. Кримінальні процесуальні норми, їх види і структура
РОЗДІЛ 3. Дія КПК України в просторі, часі та за колом осіб
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України, 2013. − № 9-10 (08.03.2013). − Ст. 88.
3. Повітряний кодекс України від 19 трав. 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 48-49. – Ст. 536.
4. Актуальні питання кримінального процесу України [текст]: навч. посіб. / [Є. М. Блажівський, О. М. Толочко, С. С. Мірошниченко, Г. П. Власова та ін.]; зазаг. ред. Є.М. Блажівського. – К. : Національна академія прокуратури України; Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
5. Капліна О. В. Правотворча роль судової практики в кримінальному судочинстві / О. В. Капліна // Проблеми законності. – Х., 2009. – Вип. 100. – С. 346-354.
6. Касапоглу С. О. Функції норм кримінального процесуального права / С. О. Касапоглу // Право і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 229-233.
7. Колибаб К. Е. Общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры в российской правовой системе согласно Конституции 1993 года / К. Е. Колибаб // Проблемы обеспечения конституционности как функции публичных структур. – М., 1997. – С. 22-37.
8. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – . – Т. 1. – 2012. – 768 с.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
11. Кузьминець О., Калиновський В., Дігтяр П. Історія держави і права України. – К. : Україна, 2000. – 429 с.
12. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права / О. Э. Лейст. – М. : Зерцало, 2002. – 288 с.
13. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: Підручник. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
14. Маляренко В. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: переваги та недоліки / В. Маляренко, О. Шаповалова // Право України. – 2012. – № 10. – С. 9-19.
15. Мартіросян А. Г. Правосуддя за КПК 2012 року: міф чи реальність / А. Г. Мартіросян // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 250-253.
16. Назаров В. В., Омельяненко Г. М. Кримінальний процес України Навчальний посібник. – К. : Атіка, 2008. – 584 c.
17. Омельченко О. Є. Джерела, які визначають порядок кримінального провадження / О. Є. Омельченко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2. – С. 32-37.
18. Ришелюк А. М. Законотворчість в Україні: Навчальний посібник / А. М. Ришелюк. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 334 с.
19. Савонюк Р. Кримінально-процесуальний кодекс України: змістовна характеристика та еволюція розвитку // Кримська світлиця. – 20.01.2012. – № 3. – 287 с.
20. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підруч. / Скакун О. Ф. – Х. : Консум, 2004. – 656 с.
21. Сорока С. О. Кримінальний процес в України: історія і сучасність / С. О.Сорока, Г. С. Римарчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 850. – С. 553-562.
22. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 440 с.
23. Тимошенко М. О. Джерела кримінального процесуального права України у контексті системного підходу до їх розуміння / М. О. Тимошенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія.: Юридичні науки. – 2015. – Випуск 4. Том 3. – С. 119-122.
24. Усенко І., Чехович В. Литовські статути // Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / За ред. О.М. Мироненка. – К. : Либідь, 1997. – 655 с.
25. Щериця С. І. Екстериторіальність як виняток територіального принципу дії кримінального процесуального закону / С. І. Щериця // Право і суспільство. – 2015. – № 5. – С. 195-200.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук