Готові роботи

Поняття кримінально-процесуальноі форми (Код: 18011)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Поняття кримінально-процесуальноі форми на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 37

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальнотеоретичні положення про кримінальну процесуальну форму
1.1. Дефініції поняття "кримінальна процесуальна форма"
1.2. Сутність та значення кримінальної процесуальної форми
РОЗДІЛ 2. Характеристика кримінальної процесуальної форми
2.1.Диференціація кримінальної процесуальної форми
2.2. Вимоги до кримінальної процесуальної форми
РОЗДІЛ 3. Перспективи вдосконалення кримінальної процесуальної форми
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Александров Ю. В., Клименко В. А. Кримінальне право України: Загальна частина [Текст]: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Александров, В. А. Клименко. – К. : МАУП, 2014. – 328 С.
2. Вапнярчук В. В. Правові наслідки порушення процесуальної форми збирання доказів у кримінальному процесі / В. В. Вапнярчук // file:///C:/Users/Home/Downloads/pp_2015_3_27.pdf.
3. Горшенев В.М. Процессуальная форма и её назначение в советском праве / В.М. Горшенев // Советское государство и право. – 1973. – № 12. – С. 28–35.
4. Банчук О.А., Лобойко Л.М. Кримінальний процес: Навчальний посібник. – К.: Ваіте, 2014. – 280 С.
5. Грошевий Ю. М. Кримінальний процес : підруч. / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, В. П. Пшонка. – Х. : Право, 2013. – 824 С.
6. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман К82 та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. - X. : Пр; 2013.-824 С.
7. Кримінальний процес [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/kkp/kpr_pitan_vidp.pdf.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України: струтурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів : наук.-практ. посіб. / авт. кол.: Р. Г. Андреев, С. М. Блажівський, М. І. Гошовський [та ін.]. ‒ К. : Алерта, 2012. ‒ 736 С.
9. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива частини : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, О. Ю. Хабло. ‒ 3-тє вид., доповн. і переробл. ‒ К. : Скіф, 2013. ‒ 250 С.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар : у 2 т. Т.2 / за заг. ред. В.Я.Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 С.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар/ За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстиніан, 2012. – 1224 С.
12. Кримінальний процес : підруч. С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2016. – 264 С.
13. Омельченко Т. В. Конституційне право особи на правову допомогу і його реалізація на досудових стаді- ях кримінального процесу : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналіс- тика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяль- ність» / Т.В. Омельченко ; Нац. Ун-т внутр. справ. – Х., 2014. – 212 С.
14. Маляренко В. Про публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві України та їх значення // Право України, 2004. - № 5. - С. 3-14.
15. Лобойко Л.М. Кримінальний процес : [підручник] / Л.М. Лобойко. – К. : Істина, 2012. – 432 C.
16. Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории / В.Н. Протасов. – М. : Юрид. лит., 1991. – 143 C.
17. Павлушина А.А. Теория юридического процесса: проблемы и перспективы развития : дисс. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.01 / А.А. Павлушина. – Самара, 2006. – 459 С.
18. Юридическая процессуальная форма. Теория и практика / [Н.В. Виртук, В.М. Горшенев, Т.Н. Добровольская, И.А. Иконицкая и др.] ; под ред. В.М. Горшенева, П.Е. Недбайло. – М. : Юрид. лит., 2012. – 279 C.
19. Сімонович Д. В. Правова сутність та система кримінальних процесуальних гарантій / Д. В. Сімонович // Прикарпатський юридичний вісник. - № 3. – 2015. – С. 310-313.
20. Холоденко В.Д. Выступление на научно-методологическом семинаре «Юридический процесс: проблемы методологии» /В.Д. Холоденко // Правовая политика и правовая жизнь. – 2004. – № 2. – С. 181.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук