Готові роботи

Поняття і види процесуальних витрат (Код: )

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Поняття і види процесуальних витрат на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальні положення інституту процесуальних витрат за КПК України
1.1. Поняття та види процесуальних витрат у кримінальному провадженні
1.2. Розподіл процесуальних витрат у кримінальному процесі
Розділ 2. Характеристика видів процесуальних витрат у кримінальному провадженні
2.1. Витрати на правову допомогу
2.2. Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження
2.3. Витрати, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів
2.4. Витрати, пов'язані зі зберіганням і пересиланням речей і документів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
3. Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
4. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 51. – Ст. 577.
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються в відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 2 лютого 2011 р. № 98
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» від 19 лист. 2012 р. № 1104.
7. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави» від 4 лист. 2004 р. № 692 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 48. – Ст. 3187.
8. Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного суду України, Державної судової адміністрації України «Про затвердження Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду» від 27 серпня 2010 р. № 51/401/649/471/23/125
9. Інструкція «Про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» від 1 липня 1996 р. № 710.
10. Лист МФ «Щодо відшкодування витрат на відрядження» від 3 лютого 2012 р. № 31-07230-2-6/534.
11. Беляєва К. В. Кримінальне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. / за ред. проф. В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника ; Акад. адвокатури України. – К. : Юстініан, 2014. – 573 с.
12. Кримінальний процес: [підруч.] / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; [за заг. ред. В. Я. Тація, О. В. Капліної, О. Г. Шило]. – Х.: Право, 2014. – 824 с.
13. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко]. – Х. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 768 с.
15. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: Підручник. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
16. Нор В. Т., Павлишин А. А. Судові витрати у кримінальному процесі України. Монографія. – К. : Атіка, 2003. – 176 с.
17. Поліщак Н. І. Щодо питання про стягнення витрат, пов’язаних із прибуттям та викликом осіб до місця досудового розслідування або судового провадження / Н. І. Поліщак // Право і суспільство. – 2015. – № 6-2. Ч. 3. – С. 170-175.
18. Поліщак Н. І. Визначення розміру та відшкодування витрат, пов'язаних із пересиланням речей та документів / Н. І. Поліщак // Право.ua. – 2016. – № 1. – С. 101-106.
19. Поліщак Н. І. До питання визначення змісту процесуальних витрат, пов’язаних із зберіганням та пересиланням речей і документів / Н. І. Поліщак // Львівський державний університет внутрішніх справ. – 2015.
20. Поліщак Н. І. Щодо питання компенсації витрат на правову допомогу захисника в кримінальному провадженні / Н. І. Поліщак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія.: Юридичні науки. 2015. – Випуск 5. Том 4. – С. 82-88.
21. Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2009 р. № 23-рп/2009 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 79. – Ст. 2694.
22. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Алерта, 2014. – 768 с.
23. Уголовньrй процесс: Учебник для вузов / Под ред. В. П. Божьева. 2-е изд. испр. и доп. – М. : «Спарк», 2000. – 574 с.
24. Удалова Л. Д. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. посібн. / Л. Д. Удалова, Д. О. Савицький, О. Є. Омельченко та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 224 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук