Готові роботи

Підстави та процесуальний порядок проведення слідчої (розшукової) дії – допит (Код: )

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Підстави та процесуальний порядок проведення слідчої (розшукової) дії – допит на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади дослідження допиту у кримінальному процесі
1.1. Поняття, значення, види і завдання допиту
1.2. Способи фіксації допиту
РОЗДІЛ 2. Характеристика процесуального порядку проведення окремих видів допитів
2.1. Загальні правила проведення допиту
2.2. Особливості допиту свідка
2.3. Особливості допиту потерпілого
2.4. Особливості допиту підозрюваного та обвинуваченого
2.5. Особливості допиту неповнолітніх, малолітніх, неосудних, іноземців, осіб з вадами
2.6. Особи, які не можуть бути допитані як свідки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад., голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь: Перун, 2003. – 1440 с.
2. Великий енциклопедичний юридичний словник / ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – 992 с.
3. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. – М. : БЕК, 1997. – 342 с.
4. Белкин Р.С. Тактика следственных действий / Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. – М. : Новий юристь. – 1997. –176 с.
5. Допит свідка і потерпілого // Журнал. Віче. - № 21. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/1723/
6. Загальні положення тактики допиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravodom.com/krimnalstika/3/80-zagalni-polozhennya-taktiki-dopitu
7. Колесник Ю. B. Особи, що підлягають допиту, та предмет допиту за чинним КПК України / Ю. B. Колесник // Вісник Академії адвокатури України. – 2014. – Т. 11, № 1. – С. 78-85.
8. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1996. – № 30. – Ст. 141.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
10. Криміналістика. Академічний курс : Підручник / Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 504 с.
11. Криміналістика : Підручник / [за ред. В. Ю. Шепітька]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Ін Юре, 2004. – 728 с.
12. Кримінальне процесуальне право України : Навчальний посібник / [за ред. В.Г. Гончаренка, В. А. Колесника. – К. : Юстініан, 2014. – 573 с.
13. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 664 с.
15. Лобойко Л.М. Кримінальний процес : Підручник. - К. : Істина, 2014. – 432 с.
16. Нечитайло В.А. Особливості допиту в кримінальних провадженнях щодо нецільового використання бюджетних коштів / В.А. Нечитайло // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 1. – С. 116-126.
17. Озар В. Г. Особливості тактики допиту потерпілого від катування [Електронний ресурс] / В. Г. Озар // Форум права. – 2015. – № 3. – С. 156-161.
18. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии / М.И. Порубов. – М. : БЕК, 1998. – 208 с.
19. Пясковський В. В. Криміналістика [текст] : Підручник. / В.В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
20. Сабадаш В.П. Криміналістика [текст] : навч. посіб./ В.П. Сабадаш, М.А. Ларкін – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 228 с.
21. Следственные действия : Учебник для магистров / М.В. Савельева. А.Б. Смушкин. – М. : Юрайт, 2012. – 273 с.
22. Слідча тактика: навчальний посібник / Є.В. Пряхін. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – 116 с.
23. Статус свідка: права, обов’язки та відповідальність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ckp.in.ua/articles/8409
24. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 420 с.
25. Шепітько В.Ю. Криміналістика: підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель [та ін.]: за ред. В.Ю. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та допов. – К. : Ін Юре, 2016. – 640 с.
26. Гошовська Ю. Допит неповнолітніх у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування / Ю. Гошовська // Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2016. – С. 130–133.
27. Озерський І. В. Юридико-психологічний зміст допиту в кримінальному процесі України / І. В. Озерський // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 2. – С. 103–106.
28. Павлюк Н. В. Залучення спеціаліста у допиті неповнолітніх — напрямок оптимізації розслідування злочинів / Н. В. Павлюк // Наукові дослідження. – 2012. – № 23. – С. 216–222.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук