Готові роботи

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (Код: 17022)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
1. Сутність і значення провадження за нововиявленими обставинами
2. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
2.1. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами
2.2. Суб'єкти права подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та строки звернення
3. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Герасимчук О. П. Реалізація потерпілим прав під час перегляду справи за нововиявленими обставинами / О. П. Герасимчук // Адвокат. – №3 (126). – 2011. – С. 20-22.
2. Загальна декларація прав людини (рос/укр) : Міжнародний документ від 10.12.1948 : Прийняття від 10.12.1948 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015. – Заголовок з екрану.
3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : Міжнародний документ від 16.12.1966 : Ратифікація від 19.10.1973 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043. – Заголовок з екрану.
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Міжнародний документ від 04.11.1950 : Редакція від 01.06.2010 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/ 995_004/ paran42#n42. – Заголовок з екрану.
5. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відшкодування шкоди при звільненні особи від кримінальної відповідальності та покарання)" [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/ clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/689a0b41203cbcc3c225744f003febcc?OpenDocument. – Заголовок з екрану.
6. Протокол N 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (укр/рос) : Міжнародний документ від 22.11.1984 № 7 : Ратифікація від 17.07.1997 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_804. – Заголовок з екрану.
7. Кримінальний процес : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 544 с.
8. Ведищев Н.П. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или открывшихся обстоятельств / Н.П. Ведищев. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 256 с.
9. Актуальні питання кримінального процесу України : навч. посіб. / Є.М. Блажівський, Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошниченко, Г.П. Власова та ін.; за заг. ред. Є.М. Блажівського. -К.: Національна академія прокуратури України; Центр учбової літератури, 2013. - 304 с.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X.: Право, 2012. Т. 2 - 768 с.
11. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. - К.: Алерта, 2014. - 420 с.
12. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI : Редакція від 16.08.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/4651-17. – Заголовок з екрану.
13. Кримінально-процесуальний Кодекс України (від статті 237 до статті 485) : Закон, Кодекс від 28.12.1960 : Втрата чинності від 19.11.2012 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3. rada.gov.ua/ laws/show/1003-05. – Заголовок з екрану.
14. Бобечко Н. Р. Суть, завдання, значення та процесуальні особливості провадження за нововиявленими обставинами за КПК України / Бобечко Н. Р. // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. - № 1. – С. 196-200.
15. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: Підручник. - К. : Істина, 2014. - 432 с.
16. Бобечко Н. Р. Нововиявлені обставини у кримінальному провадженні: поняття, поняття, ознаки, система / Бобечко Н. Р. // Науковий вісник Херсонського державного універсітету. – 2014. - № 6-2. – Т. 4. – С. 55-61.
17. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко - X.: Одіссей, 2013. - 1104 с.
18. Про прокуратуру : Закон від 14.10.2014 № 1697-VII : Редакція від 16.07.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18. – Заголовок з екрану.
19. Бобечко Н. Порушення провадження у кримінальній справі за нововиявленими обставинами // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2004. – № 39. – С. 519-529.
20. Дьомін Ю. Перегляд кримінальних проваджень за нововиявленими обставинами / Дьомін Ю. // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2014. - № 4(37). - С. 5 –9.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук