Готові роботи

Особливості визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових органів (Код: 18005)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Особливості визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових органів на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні положення визнання та виконання рішень іноземних судових органів у кримінальному процесів
1.1. Правове регулювання визнання та виконання рішень іноземних судових органів у кримінальному процесі
1.2. Поняття та правова природа визнання та виконання рішень іноземних судових органів у кримінальному процесі
РОЗДІЛ 2. Процесуальна характеристика визнання та виконання рішень іноземних судових органів у кримінальному процесі
2.1. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав
2.2. Процесуальний порядок визнання та виконання рішень іноземних судових органів у кримінальному процесі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1996. – № 30. – Ст. 141. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. –Ст. 88. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
4. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 50. – Ст. 540. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/1906-15
5. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 02.06.2016 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2016. – № 31. – Ст. 545. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/1402-19
6. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 32. – Ст. 422. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2709-15
7. Закон України «Про приєднання України до Європейської конвенції про передачу засуджених осіб 1983 р.» від 22.09.95 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 29. – Ст. 248. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/337/95-%D0%B2%D1%80
8. Закон України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Європейської конвенції про передачу засуджених осіб» від 03.04.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 29. – Ст. 228. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/718-15
9. Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків від 28.05.1970 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 31. – Ст. 2125. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_341
10. Конвенція про передачу засуджених осіб від 21.03.1983 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 44. – Ст. 2823. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_025
11. Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13.12.1957 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 26. – Ст. 1734. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_033
12. Додатковий протокол до Європейської конвенції про передачу засуджених осіб від 18.12.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_335
13. Богуславский М. М. Международное частное право : учеб. – 5-е изд., перераб. и доп., с изм. – М. : Юристъ, 2006. – 606 с.
14. Васильченко В. В. Науково-практичний коментар Закону України «Про міжнародне приватне право». – К. : Істина, 2007. – 197 с.
15. Кримінальний процес : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
16. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
17. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – X. : Право, 2012. – 664 с.
18. Лунц Л. А. Курс международного частного права : В 3 т. – Т. 3: Лунц Л. А., Марышева Н. И. Международный гражданский процесс. – М. : Спарк, 2002. – 1007 с.
19. Международное частное право // под ред. Г. К. Дмитриевой. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008 – 688 с.
20. Підгородинська А. В. Інститу визнання та виконання іноземних судових рішень у кримінальних справах / А. В. Підгородинська // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – № 4. – С. 1-8.
21. Підгородинська А. В. Визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових органів у кримінальному процесі : автореф. дис. … канд. Юрид. Наук : 12.00.09 / А. В. Підгородинська; кер. роботи Ю. П. Аленін; Нац. Ун.-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2012. – 20 с.
22. Фортуна Т. Я. Поняття та правова природа визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні / Т. Я. Фортуна // Адвокат. – 2011. – № 7. – С. 41-44.
23. Юртаєва К. В. Особливості виконання вироку іноземного суду за кримінальним правом України / К. В. Юртаєва // Форум права. – 2016. – № 3. – С. 289-294.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук