Особливості угоди про примирення в кримінальних справах (Код: 17052)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Особливості угоди про примирення в кримінальних справах на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 36

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальні положення про угоди про примирення в кримінальному провадженні
1.1. Інститут угоди про примирення у кримінальному провадженні
1.2. Поняття, зміст і значення угоди про примирення у кримінальному провадженні
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Процесуальний порядок укладення угоди про примирення у кримінальному провадженні
2.1. Підстави та сторони укладення угоди про примирення сторін у кримінальному провадженні
2.2. Участь прокурора на етапах укладення угоди про примирення у кримінальному провадженні
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Участь медіаторів у кримінальному проваджені
3.1. Процесуально правові аспекти участі медіаторів у кримінальному проваджені
3.2. Удосконалення чинного законодавства та переспективи розвитку щодо участі медіаторів у кримінальному проваджені
Висновки до розділу 3
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України, 2013. − № 9-10 (08.03.2013). − Ст. 88.
3. Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве / Л. В. Головко. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – 544 с.
4. Землянська В. В. Відновне правосуддя в кримі- нальному процесі України: посібник / В. В. Землян- ська. – К. : Видавець Захаренко В. О., 2008. – С. 26-27.
5. Іскендерова Г. Т. Участь прокурора в кримінальному провадженні на підставі угод / Г. Т. Іскендерова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. : Юридичні науки. – 2014. – Випуск 6-1. Том 4. – С. 49-51.
6. Комарницька О. Б. Процес посередництва у справах приватного обвинувачення / О. Б. Комарницька // Вісник Академії адвокатури України. – 2008. – № 2. – C. 133-137.
7. Курило М. П. Інститут примирення та його особливості у сучасному кримінальному праві / М. П. Курило, М. М. Ясинок // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 2. – С. 93-97.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар: у 2 т. – Т. 2 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація та ін. – Х. : Право, 2012. – 664 с.
9. Кримінальне судочинство України / А. Р. Туманянц // Проблеми законності : Респ. міжвід. наук. зб. – Вип. 101. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. – C. 139-146.
10. Лапкин А. В. Участие прокурора в уголовном производстве на основании соглашения о примирении / А. В. Лапкин // Теорія і практика правознавства. – 2011. – № 1. Том 1. – С. 1-12.
11. Лизак Я. В. Роль прокурора під час укладення угод про примирення та визнання винуватості / Я.В. Лизак // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія. : Юридичні науки. – 2014. – Вип. 1. Т. 3. – С. 226-231.
12. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: Підручник. – К.: Істина, 2014. – 432 с.
13. Медіація в Україні: практика застосування світових тенденцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=121724
14. Новак Р. В. Поняття, зміст і значення угоди про примирення у кримінальному провадженні / Р. В. Новак / Наукоаий Вісник Херсонського державного університету. Серія. : Юридичні науки. –2014. – Вип. 5. Том 3. – С. 182-186.
15. Оніщенко В. В. Особливості статусу прокурора у кримінальному провадженні на підставі угоди про примирення / В. В. Оніщенко, О. Д. Новак // Молодий вчений. – 2016. – С. 100-104.
16. Слинько С. Угоди в кримінальному про- вадженні новела кримінального процесуального законодавства / С. Слинько // Судебно-юридическая газета [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sud.ua/blog/2014/02/15/60561-ygodi-v-krimnalnomy-provadzhenn-novela-krimnalnogo-protsesyalnogo-zakonodavstva
17. Cтратій О. В. Психолого-правові особливості кримінального провадження на підставі угод : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / О. В. Стратій; НАВС – Київ, 2015. – С. 135-136.
18. Туманянц А. Р. Посередництво в урегулюванні правових суперечок: досвід США / А. Р. Туманянц // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Вип. 86. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2007. – C. 166 -171.
19. Турман Н. Процесуальний статус та роль медіаторів при укладенні угод у кримінальному провадженні / Н. Турман // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 4. – С. 113-117.
20. Ходирєва Т. В. Втілення ідей відновлювального правосуддя в кримінальному судочинстві (порівняльно-правовий аналіз) / Т. В. Ходирєва // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2006. – № 1. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – C. 211-215.
21. Черновський О. К. Психологічні особливості укладення угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим / О. К. Черновський, А. В. Федіна // Європейські перспективи. – 2014. – № 1. – С. 149-155.
22. Чумак К. Укладення угоди про примирення: підстави, зміст, сторони / К. Чумак // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 4 (12). – С. 186-195.
23. Яковець І. Перспективи впровадження інституту медіації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&&newsid=122935

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук