Готові роботи

Оскарження рішень, дій чи без діяльності під час досудового розслідування (Код: )

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Оскарження рішень, дій чи без діяльності під час досудового розслідування на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Історія та сучасний стан оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування
1.1. Історичний аспект оскарження рішеннь, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування
1.2. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування
РОЗДІЛ 2. Характеристика предмета та суб’єктів оскарження під час досудового розслідування
2.1. Предмет оскарження під час досудового розслідування
2.2. Суб’єкти оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування
РОЗДІЛ 3. Процесуальний порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
3. Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 47. – Ст. 256.
4. Володина Л. М. Механизм защиты прав личности в уголовном процессе : монография / Л. М. Володина. – Тюмень: Право, 1999. – 291 с.
5. Газетдинов Н. И. Состязательная деятельность защитника на предварительном следствии / Н. И. Газетдинов, О.В. Вишневская. – Казань : Изд-во Казанск. ун-та, 2005. – 200 с.
6. Горбачов В. П. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора (історичний аспект) / В. П. Горбачов // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2014. – № 4. – С. 116-123.
7. Горбачов В. П. Оскарження слідчим рішень, дій та бездіяльності прокурора (розвиток правового інституту) / В. П. Горбачов // Право і безпека. – 2014. – № 4 (55). – С. 93-97.
8. Заболотний І. І. Судовий контроль та прокурорський нагляд у механізмі забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності на досудовому розслідуванні / І. І. Заболотний // Право і суспільство. – 2013. – № 6-2. – С. 334-338.
9. Зинец Р. А. Судебный контроль в стадии предварительного расследования : процессуальные и организационные аспекты : монография / Р. А. Зинец. – Ставрополь : Сервисшкола, 2007. – 128 с.
10. Клепка Д. І. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування як окремий вид провадження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Д. І. Клепка ; кер. роботи В. М. Трофименко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2017. – 20 с.
11. Колоколов Н. А. Порядок и сроки обжалования в суд решений и действий органов предварительного расследований / Н. А. Колоколов // Адвокатская практика. – 2000. – № 3. – С. 20-29.
12. Комарницька О. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування : теорія і практика / О. Комарницька // Вісник прокуратури. – 2014. – № 6 (156). – С. 81-95.].
13. Константинов П. Рассмотрение жалоб на действие (бездействие) дознавателя, следователя и прокурора / П. Константинов, А. Стуканов // Законность. – 2005. – №6. – С. 17-19.
14. Крикливець Д. Є. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: форма, реквізити й поняття / Д. Є. Крикливець // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2015. - № 1(2). - С. 214-221.
15. Крикливець Д. Є. Окремі аспекти впливу засади змагальності на процедуру розгляду скарг слідчим суддею / Д. Є. Крикливець // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 4. – Т. 2. – С. 218-223.
16. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
17. Кримінальний процес: підручник / За ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
18. Кримінальний процес: підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
19. Лазарева В. А. Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе / В. А. Лазарева. – Самара : Изд-во «Самарский университет», 1999. – 136 с.
20. Лазарева В. А. Право на судебную защиту и проблемы его реализации в досудебном производстве по уголовному делу : монография / В. А. Лазарева. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 168 с.
21. Лисенкова К. Є. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора в досудовому кримінальному провадженні через призму принципу змагальності сторін / К. Є. Лисенкова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2015. – Вип. 3. – С. 142-153.
22. Лотоцький М. В. Рішення, дії та бездіяльність органів досудового розслідування, прокурора, які можуть оскаржуватися під час досудового розслідування / М. В. Лотоцький // Наше право. – 2013. – № 6. – С. 127-131.
23. Олексюк К. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора під час досудового розслідування / K. Олексюк // Історико-правовий часопис: журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 1 (3). – С. 149-154.
24. Пепеляєв С. Г. Європейський правовий гуманізм як чинник реформування кримінально-процесуально-го права України : автореф. дис. … канд. юрид. наук / С. Г. Пепеляєв. – К., 2005. – 30 с.
25. Попелюшко В. О. Оскарження захисником рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора / В. О. Попелюшко // Адвокат. – 2012. – № 10 (145). – С. 12-15.
26. Скрипіна Ю. В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно- правове дослідження) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Скрипіна Юлія Валеріївна. – Харків, 2008. – 26 с.
27. Советский уголовный процесс : учебник / под ред. В. П. Божьева. – М. : Юрид. лит., 1990. – 432 с.
28. Сучасний тлумачний словник української мови : 100 000 слів / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. – Х. : ВД «ШКОЛА», 2009. – 1008 с.
29. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 12-те доповн. і перероб. – К.: Алерта, 2016. – 810 с .
30. Туманянц А. Р. Суб'єкти оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (за КПК України 2012 р.) / А. Р. Туманянц // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 769-776.
31. Туманянц А. Р. Окремі проблеми реалізації права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування / А. Р. Туманянц // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2014. – № 12. Том 2. – С. 142-145.
32. Францифоров Ю. Ф. Право на обжалование действий и решений суда, прокурора, следователя и лица, производящего дознание / Ю. Ф. Францифоров, Н. А. Громов // Адвокатская практика. – 2000. - № 2. – С. 12-23.
33. Шаренко С. Л. Проблемні питання розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора / С. Л. Шаренко // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – № 5 (14). – С. 44-50.
34. Шило О. До питання реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у порядку судово-контрольного провадження в досудових стадіях кримінального процесу / О. Шило // Вісник Академії правових наук України. – Х. : Право, 2011. – № 1 (64). – С. 164-172.
35. Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України: монографія / О. Г. Шило. – Х. : Право, 2011. – 464 с.
36. Яновська О. Г. Інститут оскарження на стадії досудового розслідування / О. Г. Яновська // Адвокат. – 2013. – № 1. – С. 10-13.
37. Яновська О. Г. Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування : науково-практичний посібник / О. Г. Яновська. – К. : Прецедент, 2013. – 32 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук