Готові роботи

Огляд як слідча розшукова дія (Код: 17049)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Огляд як слідча розшукова дія на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальні положення про огляд як слідчу (розшукову) дію в кримінальному судочинстві
1.1. Поняття, суть та значення огляду
1.2. Загальні правила проведення огляду
1.3. Суб'єкти, які беруть участь у проведенні огляду
Розділ 2. Характеристика окремих видів оглядів у кримінальному провадженні
2.1.Огляд місцевості, приміщення
2.2.Огляд речей і документів
2.3.Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією
Розділ 3. Проблемні аспекти, які виникають у кримінальному провадженні під час огляду та шляхи їх подолання
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
2. Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1994. – № 28. – Ст. 232.
3. Бахин В. П. Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики: лекция для студентов и слушатилей юридических вузов / В. П. Бахин. – К., 1999. – 268 с.
4. Беляєва К. В. Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. / [Беляєва Катерина Володимирівна та ін.] ; за ред. проф. В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника ; Акад. адвокатури України. – К. : Юстініан, 2014. – 573 с.
5. Бухонський С. О. Щодо процесуального становища спеціаліста та експерта у кримінальному провадженні / С. О. Бухонський // Молодий вчений «Право: історія, теорія, практика». – 2015. – С. 104-107.
6. Волобуєв А. Ф. Криміналістика : навч. посіб. / За ред. А. Ф. Волобуєва. – К. : КНТ, 2011. – 504 с.
7. Губіна Є. Н. Проблеми залучення понятих до участі у проведенні огляду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1378/
8. Каркач П. М. Державне обвинувачення в суді за новим кримінальним процесуальним законодавством України: навч. посіб. / П. М. Каркач. – Х. : Право, 2013. – 184 с.
9. Ковальова О. В. Слідчий огляд в розшуковій роботі слідчого [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tdp.kpi.ua/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%9B%D0%86%D0%94%D0%A7%D0%98%D0%99-%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%AF%D0%94-%D0%92-%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%A8%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%99-%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%86-%D0%A1%D0%9B%D0%86%D0%94%D0%A7%D0%9E%D0%93%D0%9E.pdf
10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 768 с.
11. Кулик М. Й. Процесуальний порядок і тактика екзгумації трупа у кримінальному судочинстві України (за матеріалами МВС України): дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2011. – 540 с.
12. Пясковський В.В.Криміналістика [текст] : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
13. Россинская Е. Р. Профессия – эксперт (введение в юридическую специальность). – М. : Юрист, 1999. – 344 с.
14. Руководство для следователей / Под ред. Селиванова Н. А., Снеткова В. А. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 732 с.
15. Сибірна Р. І. Особливості огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією / Р. І. Сибірна, О. М. Тибінка // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2. – С. 436-441.
16. Слідчий огляд: сутність, види, тактика проведення огляду місця подіі і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та спеціальних знань: Монографія / Комаха В. О. та інші; За загальною редакцією Комахи В. О. – Одеська національна юридична академія. – Дніпропетровськ, ІМА прес, 2004. – 396 с.
17. Слідча тактика: навчальний посібник / Є. В. Пряхін. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – 116 с.
18. Сорока С. О. Взаємодія слідчого із співробітниками інших підрозділів під час досудового розслідування / С. О. Сорока, Г. С. Римарчук. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/Papers/soroka_rumarchyk.pdf
19. Страхова С. В. Актуальні проблеми застосування положень кримінального процесуального кодексу України щодо окремих слідчих дій / С. В. Страхова // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 2. – С. 107-111.
20. Тагаєв М. М. Судова медицина: підручник / М. М. Тагаєв; за заг. ред. проф. О. М. Бандурки. – Х. : Факт, 2003. – С. 1172–1178.
21. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 440 с.
22. Удалова Л. Д. Деякі проблемні питання правозастосування кримінального процесуального законодавства / Л. Д. Удалова // Актуальні питання кримінального процесуального законодавства України (Київ, 26 квітня 2013 року) : зб. матеріалів міжвузівської наук. конференції. – К. : Алерта, 2013. – С. 8-12.
23. Шульженко А. В. Процесуальний статус і особливості процесуальної діяльності експерта й спеціаліста / А. В. Шульженко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2016. – Вип. 19. – С. 132-134.
24. Яремчук В. О. Проблеми залучення спеціалістів до проведення огляду місця події (організація і тактика) / В. О. Яремчук // Теорія і практика правознавства. – 2015. – Вип. 2 (8). – С. 1-14.
25. Цимбалюк В. І. Процесуальний порядок огляду місця події / В. І. Цимбалюк // Юридичний вісник. – № 4 (33). – 2014. – С. 144–147.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук