Готові роботи

Міжнародні правові акти у системі джерел (Код: 17073)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Міжнародні правові акти у системі джерел на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 36

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ – ОСНОВА РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
1.1. Поняття та значення міжнародних актів у правовому регулюванні кримінального судочинства України
1.2. Класифікація та види міжнародно-правових актів з питань кримінального процесу
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
2.1. Правове регулювання окремих питань кримінального процесу на міжнародному рівні
2.2. Актуальні питання імплементації норм міжнародно-правових актів у кримінально-процесуальне законодавство України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Віденська конвенція про право міжнародних договорів: Міжнародний документ від 23.05.1969 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_118
2. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах: Міжнародний документ від 15.05.1972 № ETS N 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_008.
3. Загальна декларація прав людини: Міжнародний документ від 10.12.1948 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
4. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141
5. Коровайко О.І. Міжнародні акти як основа розвитку кримінального процесуального законодавства України на ґрунті пріоритету визнання і забезпечення прав та свобод людини Є О.І. Коровайко // Верховенство права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sd-vp.info/2016/mizhnarodni-akti-yak-osnova-rozvitku-kriminalnogo-protsesualnogo-zakonodavstva-ukrayini-na-grunti-prioritetu-viznannya-i-zabezpechennya-prav-ta-svobod-lyudini/
6. Коровайко О.І. Окремі питання класифікації міжнародних нормативно-правових актів у сфері кримінального судочинства / О.І. Коровайко // Науковий вісник Ужгородського національного університету.Серія Право – 2014. – Випуск 29. Частина 2. Том 3. – С. 246 – 250.
7. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 544 с.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – ст.88
9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Національна академія правових наук України Національного університету «Юридична академія України ім.. Я.Мудрого». – Х.: «Право», 2012. – 844 с.
10. Кучинська О.П. Правові питання імплементації загальновизнаних міжнародних стандартів у галузі прав людини у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство / О.П. Кучинська // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2014. – № 1(16). – С. 57 – 61.
11. Медведєв Ю. Імплементація норм міжнародного права у право України: зміст і способи реалізації / Ю. Медведєв // Публічне право. – 2014. – № 1 (13). – С. 129 – 135.
12. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: Міжнародний документ від 16.12.1966 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
13. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон від 23.02.2006 № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 30, ст.260.
14. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 01.11.1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96
15. Про міжнародні договори України: Закон від 29.06.2004 № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст.540.
16. Рябухіна О.А. Система кримінального процесуального законодавства / О.А. Рябухіна, Ю.В. Циганюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2014. – № 10-1. Том 2. – С. 110 – 113.
17. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання / В.М. Тертишник - К.: Алерта, 2014. - 440 с.
18. Тимошенко М.О. Джерела кримінального процесуального права України у контексті системного підходу до їх розуміння / М.О. Тимошенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2015. – Випуск 4. Том 2. – С. 119 – 122.
19. Уваров В. Г. Міжнародно-правові стандарти у кримінальному процесі України : монаграфія / В. Г. Уваров. – Харків : НікаНова, 2014. – 416 с.
20. Узунова О.В. Значення міжнародно-правових актів, як джерел права, для кримінально-процесуального законодавства України / Узунова О.В. // Вісник Запорізького національного університету. – 2009. – № 2. – С. 181 – 188.
21. Узунова О.В. Міжнародно-правові договори України як джерела кримінально-процесуального права: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза" / О. В. Узунова. – Київ, 2008. – 15 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук