Курсова Підозрюваний (Код: 17003)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота Підозрюваний в кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

Вступ
Розділ 1. Поняття та правове становише підозрюваного у кримінальному процесі України
1.1. Поняття та правовий статус підозрюваного у кримінальному судочинстві
1.2. Процесуальні права та обов'язки підозрюваного за чинним КПК України
Розділ 2. Затримання та показання підозрюваного у кримінальному судочинстві
Розділ 3. Допит підозрюваного за кримінальним процесуальним законодавством України
3.1. Процесуальний порядок проведення допиту підозрюваного
3.2. Оформлення процесу та результатів допиту підозрюваного у кримінальному провадженні
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – ст. 88.
3. Бахин В. П. Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики. – Симферополь, 1999. – С. 12.
4. Безносюк А. М. Показання підозрюваного як засіб реалізації завдань кримінального провадження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=588%3A280613-22&catid=76%3A5-0613&Itemid=93&lang=ru
5. Білоусов О. І. Затримання підозрюваного у кримінальному процесі України: монографія / О. І. Білоусов, С. М. Смоков. – Одеса, 2009. – 112 с.
6. Капліна О. В. Підозра у кримінальному провадженні: поняття, ознаки, cутність / О. В. Капліна // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – К., 2013. – № 1. – С. 238-242.
7. Карнеева Л. М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обоснованность / Л. М. Карнеева. – М. : Юрид. лит., 1971. – 133 с.
8. Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: Підручник. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 632 с.
9. Криміналістика [текст] : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
10. Кримінальний процес : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 768 с.
12. Лисюк Ю. В. Окремі аспекти набуття процесуального статусу підозрюваного у досудовому розслідуванні / Ю. В. Лисюк // Вісник Академії адвокатури України. – 2014. –Т. 11, № 2. – С. 56-62.
13. Мазур О. С. Інститут «підозри» у кримінальному процесі України: історія виникнення та сучасний стан // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravnuk.info/2013-12-27-15-13-14/494-institut-pidozri-u-kriminalnomu-procesi-ukra%D1%97ni-istoriya-viniknennya-ta-suchasnij-stan.html
14. Макаренко Є.І. Щодо сутності затримання підозрюваного за новим КПК України / Є.І. Макаренко // Право і суспільство. – 2013. – № 3.
15. МихайленкоА. Р. О законности признання лица подозреваемьім в советском уголовном процессе // Проблемы правоведения. – К.,1979. – №39. – С. 109.
16. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України / М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко. – К., 1999. – 534 с.
17. Ольшевский А. В. Задержание подозреваемого как мера уголовно-процессуального принуждения: автореф. дисс. … кандид. юрид. наук: 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность / Андрей Витальевич Ольшевский; Московский ун-т МВД России. – Москва, 2006. – 25 с.
18. Острійчук О. Показання в системі процесуальних джерел доказів. – 2013. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3952
19. Сафин Н. П. Проблема соотношения процессуальньїх прав подозреваемого и процессуальньїх гарантий их реализации // Вопроси осуществления прав обязанностей в развитом соц. обществе. – Казань, 1983. – С. 96-100.
20. Строгович М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе / М. С. Строгович. – М., 1951. – 191 с.
21. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 440 с.
22. Тертишник. В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально- процесуального кодексу України. – К. : А.С.К., 2005. – 1056 с.
23. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. – 1072 с.
24. Франк Л. В. Задержание и арест подозреваемого в советском уголовном процессе (уголовно-процессуальные и криминалистические исследования) / Л. В. Франк. – Душанбе, 1963. – 236 с.
25. Цимбалістенко О. Проблеми прокурорського нагляду за законністю затримання особи на початковому етапі досудового розслідування / О. Цимбалістенко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014 – № 1(34). – С. 52-57.
26. Чернова А.К. Процесуальна форма затримання підозрюваного з поличним чи на місці злочину [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://radnuk.info/statti/556-protses/14686-2011-01-18-22-57-25.html
27. Шибіко В. Щодо призначення і завдань кримінального судочинства України / В. Шибіко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – №88. – С.16-19.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук