Готові роботи

Курсова Доручення слідчого і прокурора (Код: 17019)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Доручення слідчого і прокурора на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Процесуальниий статус cлідчого та прокурора за новим Кримінально-процесуальним кодексом України
РОЗДІЛ 2. Доручення слідчого
РОЗДІЛ 3.Доручення прокурора
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 13.04.2012 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
2. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96–%D0%B2%D1%80
3. Кримінальний процес : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред.: В. Я. Тацій [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 1 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 344 с.
5. Молдован А. В. Кримінальний процес України : навч. посіб. / А. В. Молдован, С. М. Мельник. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 368 с.
6. Григоренко А. В. Порівняльний аналіз норм колишнього та нового Кримінального процесуального кодексу України / А. В. Григоренко, В. В. Молдован. – К. : Центр учб. л- ри, 2012. – 418 с.
7. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях : навч. посіб. / Л. Д. Удалова [та ін.]. – К. : Скіф ; Х. : Бурун и К, 2013. – 256 с.
8. Новели Кримінального процесуального кодексу України 2012 року : зб. ст. – К. : Істина, 2012. – 128 с.
9. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України : комент., роз'яснення, док. / відп. ред. В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 408 с.
10. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
11. Геселев О. Процесуальний статус та повноваження прокурора за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / О. Геселев // Слово національної школи суддів України : Загальнодерж. наук.-практ. та наук.-метод. юридич. вид. / Нац. шк. суддів України. - К. : Істина, 2012. - № 1 (1)'20102. - С. 78-92.
12. Рибалка, О. В. Статус слідчого в процесі кримінально-процесуального доказування / О. В. Рибалка // Адвокат : Журнал спілки адвокатів України . – 05/2011 . – N5 . – С. 33-36.
13. Сокиран М. Ф. Слідчий-криміналіст як учасник досудового розслідування [Електронний ресурс] / М. Ф. Сокиран // Криміналістичний вісник. - 2013. - № 1. - С. 49-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/krvis_2013_1_9.pdf
14. Беспалько І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : монографія / І. Л. Беспалько ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : ФІНН, 2011. – 216 с.
15. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. (зі змінами та допов., станом на 01.12.2012 р.) / за заг. ред.: В. Г. Гончаренко, В. Т. Нор, М. Є. Шумило. – К. : Юстініан, 2012. – 1328 с.
16. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 т. / Нац. акад. прав. наук України ; за ред.: В. Я. Тацій, В. П. Пшонка. – Х. : Право, 2012. – Т. 1–2.
17. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" [Електронний ресурс] : Закон України від вiд 18.02.1992 № 2135-XII – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/pro_operativno-rozshukovu_diyal_nist.htm
18. Закон України "Про прокуратуру" [Електронний ресурс] : Закон України від вiд 14 октября 2014 року № 1697-VII – Режим доступу : -zakon_ukraini_o_prokurature_tekst_zakona_ot_14_oktyabrya_201.html
19. Лапкін А. В. Роль прокурора в забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному судочинстві України : монографія / А. В. Лапкін. – Х. : Право, 2012. – 264 с.
20. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України : станом на 1 верес. 2012 р. : відповід. офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 392 с.
21. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук