Готові роботи

Кримінальний процесуальний закон (Код: 18010)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Кримінальний процесуальний закон на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ
1.1. Поняття кримінального процесуального закону
1.2. Ознаки та значення кримінального процесуального закону
РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
2.1. Джерела кримінального процесуального права
2.2. Структура кримінально-процесуальної норми
РОЗДІЛ ІІІ. ЧИННІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ У ПРОСТОРІ, ЧАСІ ТА ЩОДО ОСІБ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Омельченко О.Є. Джерела, які визначають порядок кримінального провадження / О.Є. Омельченко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – №2. – 2013. – С. 32-37
2. Маляренко В. Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: теорія, історія, практика 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studrada.com.ua.
3. Грошевий Ю. М. Оновлення кримінальнопроцесуального законодавства — складова частина реалізації концепції реформування кримінальної юстиції України // Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності : тези доповідей та повідомлень наук. практ. конф. (3 квітня 2009 р.) / Видання присвячене пам’яті проф. А. Я. Дубинського. — К., 2009.
4. Конституція України. Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4164#n4164
5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
6. Нор В. Т. Істина у кримінальному судочинстві: ідея, догма права, реалізація / В. Т. Нор // Часопис Національного ун-ту "Острозька академія". Серія "Право". – 2010. – № 2. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2010_2/10nvtdpr.pdf.
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України. Верховна Рада України; Закон від 13.04.2012 № 4652-VI. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4652-17
8. Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; За ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.
9. Андрушко О.В. Аналіз стану питання про наукові дослідження юридичної відповідальності в кримінальному процесі //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Вип. 3, том 2. С. 45-50.
10. Король В. В. Проблеми втілення змагальної ідеї на досудовому розслідуванні за проектом КПК України // Судова практика. – 2012. – № 3. – С. 10-21.
11. Маляренко В., Шаповалова О. Новий кримінальний процесуальний кодекс України: переваги та недоліки / В. Маляренко, О. Шаповалова // Право України. – №2. – 2012 – С. 9-19.
12. Про судоустрій і статус суддів. Верховна Рада України; Закон від 02.06.2016 № 1402-VIII. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
13. Про прокуратуру. Верховна Рада України; Закон, Перелік від 14.10.2014 № 1697-VII. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
14. Про Службу безпеки України. Верховна Рада України; Закон від 25.03.1992 № 2229-XII. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-12
15. Про Національну поліцію. Верховна Рада України; Закон від 02.07.2015 № 580-VIII. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19
16. Про Державну прикордонну службу України. Верховна Рада України; Закон від 03.04.2003 № 661-IV. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/661-15
17. Про Державну фіскальну службу України. Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 21.05.2014 № 236. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF
18. Про оперативно-розшукову діяльність. Верховна Рада України; Закон від 18.02.1992 № 2135-XII. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
19. Про адвокатуру та адвокатську діяльність. Верховна Рада України; Закон від 05.07.2012 № 5076-VI. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
20. Про державну таємницю. Верховна Рада України; Закон від 21.01.1994 № 3855-XII. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
21. Про судову експертизу. Верховна Рада України; Закон від 25.02.1994 № 4038-XII. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
22. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду. Верховна Рада України; Закон від 01.12.1994 № 266/94-ВР. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80
23. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар [Текст] / [Гончаренко В. Г. та ін.] ; за заг. ред. проф. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. - К. : ЮСТІНІАН, 2012. - 1223 с.
24. Андрушко П.П. Джерела кримінального процесуального права України: поняття, види / П.П. Андрушко // Наука і практика. – №7 (130). – 2011. – С. 13-22.
25. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
26. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Верховна Рада України; Закон від 23.02.2006 № 3477-IV. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
27. Загальна теорія держави і права / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; за ред. академіків АпрН України М.В. Цвіка О.В.Петришина. – Х.: Право: 2010. – 584 с.
28. Ященко А.М. Структкра кримінально-правової норми: теоретичний аспект / А.М. Ященко // Часопис Київського університету права. – №3. – 2013. – С. 243-347.
29. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності/ Президент України; Указ від 10.06.1997 № 503/97. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/503/97
30. Про громадянство України. Верховна Рада України; Закон від 18.01.2001 № 2235-III. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
31. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Верховна Рада України; Закон від 22.09.2011 № 3773-VI. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук