Готові роботи

Кримінальне провадження в суді апеляційної інстанції (Код: )

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Кримінальне провадження в суді апеляційної інстанції на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 57

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

Вступ
Розділ 1. Загальні положення апеляційного провадження у кримінальному процесі
1.1. Поняття та значення апеляційного провадження у кримінальному провадженні
1.2. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку
1.3. Суб’єкти апеляційного оскарження у кримінальному провадженні
Розділ 2. Процесуальний порядок підготовки та проведення апеляційного розгляду у кримінальному провадженні
2.1. Порядок і строки апеляційного оскарження у кримінальному провадженні
2.2. Підготовка до апеляційного розгляду у кримінальному провадженні
2.3. Процесуальний порядок апеляційного розгляду у кримінальному провадженні
Розділ 3. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги у кримінальному провадженні
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України, 2013. − № 9-10 (08.03.2013). − Ст. 88.
3. Наказ Генерального прокурора України «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» від 19 грудня 2012 року № 4 гн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://document.ua/pro-organizaciyu-dijalnosti-prokuroriv-u-kriminalnomu-provad-doc126824.html
4. Беляєва К. В. Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. / К. В. Беляєва, А. М. Бірюкова, В. І. Бояров, В. Г. Гончаренко, С. В. Гончаренко; ред.: В. Г. Гончаренко, В. А. Колесник; Акад. адвокатури України. – К. : Юстініан, 2014. – 573 c.
5. Бобечко Н. Р. Суть, завдання, значення та характерні риси апеляційного провадження у кримінальному судочинстві України / Н. Р. Бобечко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : ма- тер. ХVIІ регіон. наук.-практ. конф. (Львів, 3-4 лютого 2011 р.). – Львів : Юрид. ф-т ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 329-331.
6. Бобечко Н. Р. Апеляційне та касаціне провадження у кримінальному судочинстві України: дис… на здоб. наук. ступення док. юрид. наук / Н. Р. Бобечко. – Львів, 2016. – 498 с.
7. Братінов І. І. Прокурор як суб’єкт апеляційного оскарження в кримінальному провадженні / І. І. Братінов // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 2. – С. 203-205.
8. Гаєвий В. Ф. Участь прокурора у кримінальному апеляційному провадженні : фондова лекція / В. Ф. Гаєвий. – К. : Національна академія прокуратури України, 2013. – 28 с.
9. Кіцен Н. В. Система загальних умов апеляційного провадження / Н. В. Кіцен // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 68. – С. 347-353.
10. Козьяков І. М. Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах / І. М. Козьяков, Н. В. Лісова. – К. : Алерта, 2010. – 148 с.
11. Костюченко О. Ю. Поняття та значення інституту апеляції у кримінальному процесі України / О.Ю. Костюченко // Судова апеляція. – 2006. – № 1. – С. 30-44.
12. Костюченко О. Ю. Щодо можливості касаційного оскарження та перевірки законності ухвал, постановлених в порядку виконання судових рішень в кримінальному провадженні / О. Ю. Костюченко // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.). – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 175-177.
13. Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / Відп. ред. : С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
14. Кримінальний процес : підручник / [Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
15. Кримінальний процес: підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
16. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 768 с.
17. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.
18. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова – Х. : Право, 2012. – 664 с.
19. Кудрявцев А. В., Смирнов В. П. Апелляционное производство в уголовном процессе Росси : монография. – М. : «Юрлитинформ», 2013. – 216 с.
20. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10 - 1717/0/4 - 12 від 21.11.2012 р. «Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відпо- відно до Кримінального процесуального кодексу України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1717740-12
21. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: Підручник. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
22. Мірошников І. Ю. Деякі питання провадження в суді апеляційної інстанції (порядок, строки та межі перегляду судом апеляційної інстанції) / І. Ю. Мірошников // Юрист України. – 2014. – № 2. – С. 116-121.
23. Мірошников І. Ю. Окремі повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги / І. Ю. Мірошников // Юрист України. – 2014. – № 3. – С. 79-83.
24. Муратова Н. Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы теории, законодательного регулирования и практики : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.09 / Н. Г. Муратова. – Казань, 2004. – 599 c.
25. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / За ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. – Х. : Фактор, 2013. – 1072 с.
26. Палиева О. Н. Апелляционное производство в уголовном процессе России : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. Н. Палиева. – М., 2005. – 218 с.
27. Рыжаков А. П. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. П. Рыжаков. – 3-е изд. испр. и доп. – М. : Норма, 2004. – 704 с.
28. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 420 с.
29. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. – К. : Алерта, 2014. – 768 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук