Готові роботи

Кримінальне провадження на підставі угод (Код: 17045)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Кримінальне провадження на підставі угод на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 52

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика інституту угод у кримінальному провадженні
1.1. Передумови запровадження інституту угод у кримінальному процесі
1.2. Правова природа угод у кримінальному провадженні
Розділ 2. Характеристика окремих видів угод у кримінальному провадженні
2.1. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим
2.2. Угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості
Розділ 3. Реформування кримінального провадження на підставі угод
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України, 2013. − № 9-10 (08.03.2013). − Ст. 88.
3. Цивільний кодекс України (зі змін. та допов.) від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 року № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05
5. Александренко О. В. Інститут угоди про примирення у кримінальному процесі України / О. В. Александренко, А. В. Титко // Юридична наука. – 2013. – № 2. – С. 95-103.
6. Алексеев С. С. Общие дозволения и запреты в советском праве / С. С. Алексеев. – М. : Юридическая литература, 1998. – 227 с.
7. Бояров В. І. Питання застосування угоди про визнання вини в кримінальному судочинстві / В. І. Бояров // Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. статей. – Серія «Юридичні науки». – Запоріжжя, 2005. – №1. – С. 193–195.
8. Вільгушинський М. Й. Погоджувальне правосуддя у кримінальній юстиції України: актуальні проблеми впровадження та застосування / М. Й. Вільгушинський, М. В. Сіроткіна // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – № 6 (9). – С. 97-112.
9. Власова Г. П. Деякі проблемні аспекти укладення угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості / Г. П. Власова // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. практ. конф., 16-17 травня 2013 р. – Одеса, 2013. – Т. 2. – С. 453-455.
10. Волошин О. Медіація – мертвий чи живий інструмент досудового врегулювання спорів // Юридична Газета. – 2012. – № 27. – С. 15-16.
11. Восстановительное правосудие / [под ред. И. Л. Петрухина]. – М. : Юристъ, 2003. – 178 с.
12. Гайворонська I. Історичний розвиток мирного і компромісного вирішення кримінально-правових конфліктів на українських землях / I. Гайворонська // Юридична Україна. – 2008. – № 5. – С. 105-108.
13. Гарридо М. Х. Римское право: Казусы, иски, институты / М. Х. Гарридо ; отв. ред. Л. Л. Кофанов ; пер. с испанского. – М. : Статут, 2005. – 816 с.
14. Гусаров В. М. Особливості правового регулювання інституту угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим / В. М. Гусаров // Серія : Юридичні науки. – 2014. – № 1. – С. 142-146.
15. Добровольська О. Г. Проблеми інституту кримінального провадження на підставі угод / О. Г. Добровольська // Право і суспільство. – 2013. – № 5. – С. 150-154.
16. Дьомін Ю. Інститут угод у кримінальному провадженні: важливі аспекти правозастосування / Ю. Дьомін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 4. – С. 11-19.
17. Жмудь В. Запровадження процедури медіації (при- мирення) у законодавстві України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – 2007. – № 11. – С. 89-91.
18. Жерж Н. А. Особливості кримінального процесуального врегулювання провадження на підставі угод / Н. А. Жерж, Л. А. Жерж // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 1. – С. 97-100.
19. Іскендерова Г. Т. Історичні передумови запровадження угод у кримінальному провадженні / Г. Т. Іскендерова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 10-2(2). – С. 146-148.
20. Кримінальний процес : [підручник] / [Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц таін.] ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
21. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. – Т. 2. / [О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.
22. Курта Є. О. Історичний аналіз розвитку норм, які передбачають компроміс на досудовому слідстві / Є. О. Курта // Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя, 2004. – № 2. – С. 277-282.
23. Курта Є. О. Компроміс на досудовому слідстві: поняття, види, криміналістичні прийоми досягнення : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика, судова експертиза» / Є. О. Курта ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2005. – 17 c.
24. Леляк О. Підстави та умови укладення угоди про визнання винуватості / О. Леляк // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 2. – С. 40-48.
25. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 15.11.2012 року № 223-1679/0/4-12 «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12
26. Ліхолєтова Ю. А. До питання запровадження інституту медіації згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України / Ю. А. Ліхолєтова // Адвокат. – 2012. – № 12. – С. 24-27.
27. Маляренко В. Т. Кримінальний процес України: Стан та перспективи розвитку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Т. Ма ляренко. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 600 с.
28. Матвеев И. В. Правовая природа недействительных сделок. / И. В. Матвеев. – М. : Юрдитинформ, 2004. – 550 с.
29. Мухін В. Інститут угоди про визнання винуватості у кримінальному процесі / В. Мухін, А. Штанько // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 3. – С. 46-51.
30. Нестор Н. В. Перспективи розвитку інституту медіації в кримінальному судочинстві України: нормативно-правовий аспект / Н. В. Нестор // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 312-317.
31. Нестор Н. В. Угода за результатами медіації: суть та правові наслідки / Н. В. Нестор // Науково-інформаційний вісник. – 2011. – № 3. – С. 60-64.
32. Нестор Н. В. Соціально-правова обумовленість впровадження медіації в правову систему України / Н. В. Нестор // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 2. – С. 196-203.
33. Новак Р. В. Укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим у кримінальному провадженні / Р. В. Новак // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – Т. 7, № 4. – С. 30-36.
34. Павлюк П. П. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим / П. П. Павлюк // Молодий вчений. – 2015. – № 3(1). – С. 158-164.
35. Паліюк В. П. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для розкриття принципу верховенства права // Проблема реалізації принципу верховенства права : теоретичні і практичні аспекти : сбірник матеріалів міжнар. юрид. наук.-пр- акт. Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 14 грудня 2012 р.). Тези наукових доповідей – К., 2012. – 184 с.
36. Парфило О. А. Передумови появи інституту компромісу в сучасному кримінальному процесі України / О. А. Парфило // Українська державність: становлення, досвід, проблеми : зб. наук. статей. – Х., 2001. – С. 97-99.
37. Пиюк А. В. Проблемы применения упрощенных форм разрешения уголовных дел в судопроизводстве Российской Федерации в свете типологии современного уголовного процесса /А. В. Пиюк. – Томск, 2011. – 45 с.
38. Пушкар П. В. Угода про визнання вини у сучасному кримінальному процесі: порівняльно-правове дослідження : дис. … канд. юрид. наук / П. В. Пушкар. – Х., 2005. – 182 с.
39. Рекомендація № R (99) 19 (від 15 вересня 1999 р.) Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Про медіацію в кримінальних справах» // Віднов- н е правосуддя в Україні : Щоквартальний бюле - тень. – 2005. – № 1-2. – С. 50-53.
40. Савін М. Угоди про визнання винуватості та про примирення за кримінальним процесуальним кодексом України / М. Савін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 1. – С. 98-105.
41. Саєнко Г. Ю Правова природа угоди в кримінальному провадженні / Г. ю. Саєнко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. : Юридичні науки. – 2014. – Випуск 3. Том 3. – С. 198-204.
42. Середа Г. Особливості угоди про визнання винуватості в кримінальному провадженні / Г. Середа // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 2. – С. 5-9.
43. Симоненко З. В. Угода про примирення сторін в кримінальному провадженні як елемент відновного правосуддя / З. В. Симоненко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 7. – С. 220-223.
44. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: [підручник] / В. М. Тертишник. – 5-те вид., доп. і перероб. – К. : А.С.К., 2007. – 848 с.
45. Туркота С. Виникнення та розвиток правового компромісу: історичні передумови / С. Туркота // Право України. – 2002. – № 5. – С. 46-51.
46. Удалова Л. Д. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування / Л. Д. Удалова, І. В. Паризький. – К. : Видавничий дім «Скіф», 2012. – 184 с.
47. Хавронюк М. «Правопрокурорря», або Деякі проблеми угоди про визнання винуватості / М. Хавронюк // Юридичний вісник України. – 2012. – № 28 – С. 6.
48. Хоренжій А. О. Угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості: поняття та визначення / А. О. Хоренжій // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.практ. конф., 16-17 травня 2013 р. – Одеса, 2013. – Т. 2. – С. 495-497.
49. Хруслова Л. А. Форми реалізації положень відновного правосуддя у судовому розгляді кримінальної справи / Л. А. Хруслова // Відновне правосуддя в Україні: Щоквартальний бюлетень. – 2007. – № 4. – С. 29-31.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук