Готові роботи

Контрольна робота № 2 (Код: 18020)

Стара ціна: 80 грн.
Ціна: 30 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова контрольна робота з кримінального процесуального права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 43

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати


Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України, 2013. − № 9-10 (08.03.2013). − Ст. 88.
3. Актуальні питання кримінального процесу України [текст]: навч. посіб. / [Є.М. Блажівський, Козьяков, О. М. Толочко, С. С. Мірошниченко, Г. П. Власова та ін.]; зазаг. ред. Є. М. Блажівського. – К. : Національна академія прокуратури України; Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
4. Галаган О.І. Поняття та система засад (принципів) кримінального провадження / О.І. Галаган // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 4. – С. 165-169.
5. Громов Н. А. Санкции в уголовно-процессуальном праве России / Н. А. Громов, С. А. Полунин. – М. : Городец, 1998. – 152 с.
6. Жариков Ю.С. Процессуальное документирование при производстве дознания и предварительного следствия: Дис…канд. юрид. наук. - М., 1997. - С. 38.
7. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. - 544 с.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.
9. Короткий курс лекцій з дисципліни «Кримінально-процесуальне право» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studme.com.ua/166311169716/pravo/protsessualnye_akty_ugolovnomu_delu.htm
10. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: Підручник. – К. : Істина, 2014. – 432 с.
11. Лобойко Л. М. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі України / Л.М. Лобойко. – Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2004. – С. 186-187.
12. Михайленко О. Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах. – К., 1996. – 256 с.
13. Москаленко О. В. Принцип диспозитивності у кримінальному процесі України / О. В. Москаленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право". - 2016. - Вип. 24. - С. 164-168.
14. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К. : КНЕУ, 2004. – 268 с.
15. Панько Н. А. Висновок експерта та його оцінка / Н. А. Панько // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 728-733.
16. Рожнова В. В. Недопустимість доказів у кримінальному провадженні / В. В. Рожнова // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 301-306.
17. Складання процесуальних документів при провадженні досудового розслідування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blogdocentyarynatara.io.ua/s2305352/skladannya_procesualnih_dokumentiv_pri_provadjenni_dosudovogo_rozsliduvannya
18. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 440 с.
19. Товпеко Я. К. Суд як особливий суб’єкт кримінального процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/tovpeko-ya-k-sud-yak-osobliviy-subekt-kriminalnogo-protsesu/
20. Тютюнник В. В. Інститут допустимості доказів як обгрунтованого вироку суду: дис. … на здоб. наук. ступ. Канд. юрид.наук. – Харків, 2015. – 220 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук