Класифікація доказів у кримінальному процесі (Код: 18003)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Класифікація доказів у кримінальному процесі на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 36

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1.1 Ознаки доказів
1.2. Властивості доказів в кримінальному процесі
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ПІДСТАВ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКАЗІВ
2.1. Загальна класифікація доказів та її значення
2.2. Класифікація та правила використання прямих та непрямих (побічних) доказів у кримінальному процесі
2.3. Класифікація та правила використання обвинувальних і виправдувальних доказів у кримінальному процесі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела


4. Кримінальний процес України: підруч. / Л. Д. Удалова, Д. П. Письменний, О. І. Галаган та ін.; за ред. В. В. Коваленка та ін. − К.: ЦУЛ, 2013. − 544 с.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651- VI / Верховна Рада України. – Голос України. – 2012. – № 90-91.
6. Прилуцький С. Допустимість доказів: сучасність та перспективи кримінального процесу України / С. Прилуцький // Право України. – 2006. – № 4. – С. 85–89.
7. Молдован А. В. Кримінальний процес України: Навч. посіб./ А. В. Молдован, С. М. Мельник - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с.
8. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.
9. Хитра А.Я. Забезпечення допустимості доказів під час проведення досудового слідства / А.Я. Хитра, І. Саврій // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 3. – С. 167–171.
10. Кримінальний процес України: Навчальний посібник для підготовки до іспиту / За заг. ред. Ю.П. Аленіна. — X.: ТОВ «Одіссей», 2010. — 328 с.
11. Стоянов М. М. Взаємозв’язок та механізм встановлення властивостей та характеристик доказів у кримінальних справах // Актуальні проблеми політики. – 2008. – Вип. 34 – С. 264-270.
12. Актуальні питання кримінального процесу України: навч. посіб. / Є.М. Блажівський, I. M. Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошниченко, Г.П. Власова та ін.; за заг. ред. Є.М. Блажівського. - К.: Національна академія прокуратури України; Центр учбової літератури, 2013. - 304 с.
13. Фаринник В.І. Особливості формування доказів та доказування в кримінальному судочинстві України / В.І. Фарин- ник. – X. : Фактор, 2013. – С. 96.
14. Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц, та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В.Капліної, О. Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.
15. Вапнярчук В. В. Загальна характеристика властивостей доказів та їх розмежування між собою / В. В. Вапнярчук // Держава і право. Серія: Юридичні науки. – 2015. – Вип. 68. – С. 361–375.
16. Ряшко О. В. Значення, класифікація та правила використання непрямих доказів у кримінальному процесі / О. В. Ряшко, Ю. А. Коміссарчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2014. - Вип. 2. - С. 374-381.
17. Хмыров А. А. О понятии косвенных доказательств и их значении в расследовании преступлений / А. А. Хмыров. – М., 1964. – 109 с.
18. Малярова В. О. Належність та допустимість доказів у кримінальному провадженні / В. О. Малярова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 38(2). - С. 119-121.
19. Миньковский Г. М. Пределы доказывания в советском уголовном процессе / Г. М. Миньковский. – М., 1956. – 113 с.
20. Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе: учебно-практич. пособие / В. А. Лазарева. – М.: Изд-во Юрайт; Высшее образование, 2010. – 343 с.
21. Стахівський С. М. Теорія і практика кримінально-процесуального дока- зування / С. М. Стахівський. – К., 2005. – 272 с.
22. Лук’янчиков Є. Д. Щодо співвідношення предмета доказування та криміналістичної характеристики злочинів / Є.Д. Лук’янчиков // Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України. – 2001. – № 1. – С. 26–33.
23. Ряшко О. В. Значення та використання обвинувальних і виправдувальних доказів у кримінальному процесі / О. В. Ряшко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2014. - Вип. 2. - С. 367-373
24. Сибільова Н.В. Допустимість доказів у радянському кримінальному процесі : навч. посіб. / Сибільова Н. В. – К.: НМК ВО при Мінвузі УРСР, 1991. – С. 32-34.
25. Аленін Ю. П. Допит підозрюваного як засіб збирання та перевірки доказів у досудовому провадженні: деякі нові питання / Ю. П. Аленін // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні. – Одеса, 2013. – 7 с.
26. Кипнис Н. М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве / Кипнис Н. М. ; отв. ред. Лупинская П. А. – М. : Юристъ, 1995. – С. 25.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук