Готові роботи

Імунітет у кримінальному провадженні (Код: 18008)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Імунітет у кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ІМУНІТЕТУ
1.1. Наукові підходи до розуміння імунітету
1.2. Принципи та види імунітетів
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ІМУНІТЕТУ СВІДКІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
2.1. Поняття імунітету свідка в кримінальному провадженні
2.2. Класифікація імунітету свідка в кримінальному провадженні
РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНИЙ ІМУНІТЕТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Ткаля О. Теоретичне обґрунтування імунітету як особливої правової категорії / О. Ткаля // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – С. 234-243.
2. Григорук Н. Г. Непорушність повноважень народних депутатів України // Часопис, Київського університету права. – 2002. – № 2. – C. 75.
3. Юридична енциклопедія: в 6-ти томах / Гол. Редкол. Ю. С. Шемшученко. – К., «Укр.енцикл.», 1998. – т. 2-ий. – С. 455.
4. Малько А. В. Іммунітети в праві: загальнотеоретичні проблеми // Вісник університету. – Тольятті, 1999. – № 6. – С. 17.
5. Общая теория государства и права. Академичный курс. В 3-х томах. / Ответствений редактор М. Н. Марченко. – М. – 2001. – Том 3. – С. 286.
6. Бахрах Д. Н. Правовые льготы // Справедливость и право. Свердловск, 1989. – С. 74-78.
7. Даев В. Г. Иммунитеты в уголовно-процессуальной деятельности // Правоведение. – 1992., №3. – С. 45-49.
8. Козюк М. Н. Правовое равенство и привилегия депутатской неприкосновенности // Личность и власть. – Ростов на Дону, 1995. – С. 187.
9. Общая теория государства и права. Академичный курс. В 3-х томах. / Ответствений редактор М. Н. Марченко. – М. – 2001. – Том 3. – С. 286.
10. Право Совета Европы и Россия. Сборник документов и материалов. – Краснодар, 1996. – С. 181.
11. Руднев В. И. Иммунитеты от уголовного преследования // Журнал российского права. – 1998. – № 7. – С. 36-41.
12. Мирошник С. В. Правовые стимулы в российском законодательстве. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 1997. – С. 75.
13. Ткаля О. В. Загально-правові принципи правових імунітетів / О. В. Ткаля // Форум права. - 2013. - № 1. - С. 1024-1030
14. Колодій А. М. Принципи права України / А. М. Колодій. - К. : Юрінком Інтер, 1998. - 120 с.
15. Дунас О. Привілеї та імунітети сучасних міжнародних фінансових організацій / О. Дунас // Право України. - 2008. - № 1. - С. 66-69.
16. Ткаля О. В. Правовий імунітет в Украї¬ні: загальнотеоретичне дослідження: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.01 / Ткаля О. В.; Одеськ. нац. юрид. акад. - Одеса, 2010. - 243 с.
17. Оборотов Ю. Н. Теория государства и права (прагматический курс) : зкзамен. справочник / Ю. Н. Оборотов - О. : Юрид. л-ра, 2004.-С. 183.
18. Конституція України. Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4164#n4164
19. Брильов О. Імунітет морських державних суден в Україні (проблемні питання теорії і практики) / О. Брильов // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 6. - С. 146-149.
20. Мартынчик Е. Г. Социальное правосудие: предмет, правоотношения, функции и социальная роль / Е. Г. Мартынчик // Правоведение. - 1989. - № 5. - С. 32-38.
21. Ткаля О.В. Правовий імунітет та його різновиди / О.В. Ткаля // Актуальні проблеми держави і права. – 2007. – С. 117-124.
22. Волкотруб С. Інститут імунітету в кримінальному судочинстві // Право України. – 2002. – № 3. – С. 121-127.
23. Уголовно-процессуальньїй кодекс Украиньї: научно-практический комментарий / под общ. ред. В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина. - X.: 2005. - 745 с.
24. Ткаля О. В. Правовий імунітет у категоріальному апараті юриспруденції / О. В. Ткаля // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. – 2006. – Вип. 29. – С. 48-54.
25. Тасаков С. В. Нравственное содержание положений уголовного и уголовно-процессуального закона о свидетельском иммунитете/ С. В. Тасаков // Бизнес в законе. – 2009. – № 1. – С. 226-228.
26. Вельш И. В. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юр. наук по спец. : 12.00.09 «уголовньїй процесе, криминалистика ; оперативно-розискная деятельность»/ И. В. Вельш [Электронный вариант]. – https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-pravovaya-suschnost-svidetelskogo-immuniteta
27. Кримінальний процесуальний кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page
28. Стахівський С. М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі : автореф. дис. ... на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук за спец. : 12.00.09 «кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / С. М. Стахівський. – К.: УАВС. 1996. – 17 с.
29. Лопатин В. Н. Свидетельский иммунитет / В. Н. Лопатин. А. В. Федоров // Государство и право. – 2004. – № 6. – С. 49-57.
30. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. ООН; Пакт, Международный документ от 16.12.1966. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_043
31. Волкотруб С.Г. Дипломатичний імунітет в кримінальному судочинстві / С.Г. Волкотруб. – Вісник Хмельницького інституту регіонального управління і права. – С.215-219.
32. Семенов В. С. Прагнюк О.Я. Міжнародно-правові аспекти Конституції України. - К.: Ін Юрв. 1997. - С. 8-9.
33. Агаев Ф. А.. Галузо В. Н. Иммунитеты в российском уголовном процессе. - М.: ТЕИС. 1998. - С. 31.
34. Віденська конвенція про право міжнародних договорів. ООН; Конвенція, Міжнародний документ, Заява від 23.05.1969. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_118
35. Про міжнародні договори України: Закон України від 22 грудня 1993 року № 3767-ХІІ II Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 10. - Ст. 45.
36. Кримінальний кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
37. Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України. Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 30.03.2016 № 281. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/281-2016-%D0%BF

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук