Готові роботи

Курсова Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами (Код: 17018)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 100 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Правові підстави та процесуальні особливості виконання судових рішень на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Місце гласності і відкритості та та його повне фіксування технічними засобами в системі загальних засад кримінального провадження
2. Поняття, значення та нормативний зміст гласності та відкритості як засади кримінального провадження
3. Кримінально-процесуальна характеристика фіксування судового процесу технічними засобами
4. Процесуальний порядок фіксування судового процесу технічними засобами
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – № 11-12, № 13. – ст. 88.
3. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – ст. 128.
4. Багнюк Г. І. Гласність кримінального провадження: правова природа та основні ознаки / Юридичний науковий електронний журнал – 2014. – № 4. – С. 197-199. – Електронний доступ: http://www.lsej.org.ua/4_2014/51.pdf
5. Багнюк Г. І. Гласність і відкритість судового провадження: проблеми правового врегулювання. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=1382
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К. 2004. – С. 184.
7. Гласність та відкритість судового процесу як гарантії доступу до правосуддя. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=12176&chapter=1
8. Гласность судебной деятельности по уголовним делам / Отв. ред. В. В. Леоненко. – К.: Наук. думка, 1993. – 188 с.
9. Городовенко В. В. Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації / В. В. Городовенко // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 9. – С. 38-43.
10. Гулкевич З.Т. Документування слідчих дій: процесуальне і криміналістичне дослідження / З.Т. Гулкевич. – Л.: «Тріада плюс», 2008. – 176 с.
11. Дем’янчук В. А. Фіксація інформації при розгляді кримінальної справи у суді: монографія / В. А. Дем’янчук, О. В. Крикунов. – Рівне: Каліграф. – 232 с.
12. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністра¬тив¬ний про-цес Ук¬раїни. – К.: Пре¬це¬дент, 2007. – С. 113.
13. Краткий политический словарь / Абаренков В. П., Аверкин А. Г., Агешин Ю. А.; Сост. и общ. ред. Н. В. Шишлина. – 5-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1998, 477с.
14. Кримінально-процесуальне право України.: Підручник / За заг. ред. Ю. П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 816 с.
15. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 768 с.
16. Кройтор В. А. Граж¬дан¬ский про¬цесс. – Х.: Эс¬па¬да, 2002. – С. 38.
17. Лемешко О. Фіксація судового процесу у господарському судочинстві України / О. Лемешко // Юридичний журнал. – № 4. – 2002. – С. 36.
18. Макарова З. В. Гласность уголовного процесса: Монография / Под ред. З. З. Зинатулина. – Челябинск: ЧГТУ, 1993. – 178 с.
19. Максимишин Н. М. Особливості та переваги фіксації судового провадження технічними засобами за чинним КПК України/ Н. М. Максимишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2013. –
Вип. 2. – С. 405-414.
20. Опубліковано статтю слідчого судді у ЗМІ. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/print/36051-opublikovano_stattyu_slidchogo_suddi_u_zmi.html
21. Приймак А. М. Принцип правової визначеності: поняття та окремі аспекти / А. М. Приймак // Наукові записки / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К., 2010. – Т.: 103: Юридичні науки. – С. 53-55.
22. Сербін М. Використання технічних засобів при розгляді кримінальних справ у суді / М. Сербін, К. Озерова // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2009. – № 2. – С. 142-148.
23. Тимченко Г. П. Принцип гласності і відкритості судового розгляду : теорія, історія та перспективи розвитку [Текст] / Г. П. Тимченко // Держава і право. – 2010. – Вип. 49. – С. 258-265.
24. Уголовний процесс России: Общая часть. Учебник / Под ред. В. З. Лукашевича. – СПб.: Издательский дом С-Петерб. гос. ун-та, - 2004. – 346 с.
25. Фіксування судового процесу технічними засобами: проблеми сучасної конституційно-судової практики. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/3478/
26. Шаптала Н. К. Значення конституційних норм-принципів для визначення засад податкового регулювання // Фінансове право у XXI сторіччі: здобутки та перспективи: Зб. наукових праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до 10-річчя наук. установи (4-7 жовтня 2011 р.). – К., 2011. – Ч.: 2. – С. 340-342.
27. Шерстюк В.М. Раз¬ви¬тие прин¬ци¬пов ар¬би¬т¬раж¬но¬го про¬цес¬су¬аль¬но¬го права. – М.: Го¬ро¬дец, 2004. – С. 57.
28. Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. А. Я. Сухарев. – М.: Совеская энциклопедия, 1984. – 416 с.
29. Юридична енциклопедія. За ред. Ю. С. Шемшученко. Т. 6. Т-Я. К., 2004. – С. 272.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук