Домашній арешт (Код: 17040)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Домашній арешт на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 37

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика домашнього арешту у кримінальному процесі
1.1. Поняття та сутність домашнього арешту
1.2. Домашній арешт у системі запобіжних заходів
Розділ 2. Особливості застосування домашнього арешту
2.1. Мета, підстави та обставини, що враховуються при застосуванні домашнього арешту
2.2.Умови, особливості та строки застосування домашнього арешту
Розділ 3. Проблеми застосування домашнього арешту та перспективи його вдосконалення
3.1. Проблеми, що виникають при застосуванні домашнього арешту як запобіжного заходу
3.2. Перспективи вдосконалення запобіжного заходу у виді домашнього арешту
Висновки
Список використанх джерел

Джерела

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України, 2013. − № 9-10. – Ст. 88.
2. Агакерімов О. Н. Домашній арешт в системі запобіжних заходів: дис. … на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. – Одеса, 2016. – 247 с.
3. Балтабаев К. Т. Домашний арест в уголовном судопро- изводстве Республики Казахстан : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Балтабаев Кайрат Тулеутаевич. – Караганда, 2001. – 18 с.
4. Басанько Н. В. Ппроблемні питання вдосконалення концепції домашнього арешту в чинному законодавстві України / Н. В. Басанько // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. : Юридичні науки. – 2016. – Випуск 1. Том 4. – С. 63-66.
5. Безрукава А. Ф. Домашній арешт у системі запобіжних заходів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / А. Ф. Безрукава // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 203-209.
6. Білоус О. В. Окремі питання застосування домашнього арешту у кримінальному провадженні / О. В. Білоус // Юридична наука. – 2014. – № 10. – С. 97-103.
7. Буланова Н. В. Заключение под стражу при предварительном рассле- довании преступлений : науч.-метод. пособ. / Н. В. Буланова ; [под ред. д.ю.н. М. Е. Токаревой]. – М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2005. – 256 с.
8. Джеремі Макбрайд. Європейська конвенція з прав лю- дини та кримінальний процес. – К. : «К.І.С.», 2013. – 576 с.
9. Дідюк І. Л. Поняття домашнього арешту / І. Л. Дідюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3. – С. 59-66.
10. Дідюк І. Л. Особливості обґрунтування підстав та умов обрання домашнього арешту / І. Л. Дідюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2013. – № 3 (спец. вип.). – С. 301-311.
11. Ільченко О. В. Правові аспекти щодо застосування домашнього арешту у кримінальному провадженні / О. В. Ільченко // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 2. – С. 213-215.
12. Інструкція про порядок виконання органами внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запо- біжний захід у вигляді домашнього арешту: Наказ МВС України від 31.08.2013 р. № 845.
13. Камінський В. Домашній арест як запобіжний захід сучасного кримінального процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/217?author_page=1
14. Кутуев Э. К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические и организационно-правовые проблемы : монография / Э. К. Кутуев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2009. – 111 с.
15. Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / за ред. В. Г. Гончаренка, В. А. Колесника. – К.: «Юстініан», 2014. – 573 с.
16. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією Ю. П. Аленіна. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2014. – 976 с.
17. Криницький І. Є. До питання про місце домашнього арешту в ієрархії запобіжних заходів (за кримінально-процесуальним законодавством) / І. Є. Криницький // Новітні кримінально-правові дослідження – 2016 : зб. наук. пр. / відп. ред. О. В. Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 36-40.
18. Кучинська О. П. Домашній арешт як запобіжний захід у кримінально-процесуальному законодавстві / О. П. Кучинська // Адвокат : Журнал спілки адвокатів України. – 07/2010. – № 7. – С. 17-19.
19. Макаренко Є. І. Домашній арешт: поняття, мета, підстави і порядок застосування / Є. І. Макаренко // Право і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 234-240.
20. Москалюк Ю. Д. Підстави і процесуальний порядок застосування домашнього арешту як запобіжного заходу в Україні / Ю. Д. Москалюк // Науковий вісник херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 5. – Т. 3. – С. 178-181.
21. Овчинников Ю. Г. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Овчинников Юрий Георгиевич. – Омск, 2006. – 22 с.
22. Перепелиця Н. О. Проблеми застосування та прогалини у законодавчому регулюванні домашньго арешту / Н. О. Перепелиця // Європейські перспективи. – 2015. – Вип. 6. – С. 167-173.
23. Русман Г. С. Судебный контроль за избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Русман Галина Сергеевна. – Челябинск, 2006. – 192 с.
24. Светочев В. А. Домашний арест как мера пресе- чения в уголовном процессе Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Светочев Виталий Александрович. – Калининград, 2009. – 213 с.
25. Тертична А. А. Застосування домашнього арешту в кримінальному провадженні України / А. А. Тертична // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія. : ПРАВО. – 2016. – Випуск 37. Том 3. – С. 107-110.
26. Ткачева Н. В. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, в уголовном процессе России : моногра- фия / Н. В. Ткачева ; науч. ред. А. В. Кудрявцева. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2004. – 192 с.
27. Хитра А. Я. Проблеми застосування домашнього арешту у кримінальному провадженні / А. Я. Хитра, А. В. Ратнова // Південноукраїнський правничий часопис. – 2016. – № 1. – С. 115-119.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук