Готові роботи

Докази в кримінальному провадженні (Код: 17039)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Докази в кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 50

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
1.1. Поняття та ознаки доказів у кримінальному провадженні
1.2. Класифікація доказів у кримінальному провадженні
РОЗДІЛ 2. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ДОКАЗІВ
2.1. Належність доказів: зміст та значення
2.2. Допустимість доказів у кримінальному судочинстві
2.3. Достовірність та достатність як юридичні властивості доказів
РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДЖЕРЕЛ ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
3.1. Зміст і значення показань у системі джерел доказів
3.2 Характеристика речових доказів у кримінальному провадженні
3.3 Документи як джерела доказів
3.4 Поняття, сутність і особливості висновку експерта
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Нор В.Т. Проблеми теорії і практики судових доказів. – Львів : Вид-во при Львівському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа», 1978. – 112 с.
2. Учение об уголовных доказательствах: Части: Общая и Особенная / Владимиров Л.Е., засл. проф., присяж. пов. окр. Моск. судеб. палаты. – 3-е изд., изм. и законч. – СПб. : Кн. маг. «Законоведение», 1910. – 440 с.
3. Тальберг Д.Г. Русское уголовное судопроизводство. Пособие к лекциям. Вып. 1. Т. 2. – Киев, 1891.– 214 с.
4. Познышев С.В. Доказательства в уголовном процессе / С.В. Познышев. – М. – Л. : Гос. Издательство, 1929. – 192 с.
5. Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство и судопроизводство. – М. : СПб., 1910. Издание 3-е. – 664 с.
6. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. – М. : СПб., 1996. Т. 2. – 607 с.
7. Уголовный процесс. / А. Колосовича. – М., 2003. – 512 с.
8. Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. – М., 1950. – 308 с.
9. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе / Арсеньев В.Д. – М. : Юрид. лит., 1964. – 179 c.
10. Домбровский Р.Г. Познание и доказывание в расследовании преступлений. Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – К., 1990. – 44 с.
11. Михеєнко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. – К. : Высшая школа, 1984. – 140 с.
12. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса : в 2-х т./ М.С. Строгович. – М.: Наука, 1968. –. Т.1: Основные положения науки советского уголовного процесса. – 1968. – 470 с.
13. Шейфер С.А. Понятие доказательства по уголовному делу в свете теории отражения // Проблемы криминалистики и доказывания при расследовании преступлений. Барнаул, 1990. – С. 11-12.
14. Трусов А. И. Предмет доказывания и доказательства по уголовному делу. – М. : Юрид лит., 1989 – 582 с.
15. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. – Х. : Арсіс, ЛТД, 2007. – 576.
16. Жовтан П. В. Щодо визначення поняття доказу у кримінальному процесі / П. В. Жовтан // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2013. – Вип. 11. – С. 275-279.
17. Молдован А. В. Кримінальний процес України: Навч. посіб./ А. В. Молдован, С. М. Мельник – К : Центр учбової літератури, 2013 – 368 с.
18. Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе: учебно-практич. пособие / В. А. Лазарева. – М.: Изд-во Юрайт; Высшее образование, 2010. – 343 с.
19. Ряшко О. В. Значення, класифікація та правила використання непрямих доказів у кримінальному процесі / О. В. Ряшко, Ю. А. Коміссарчук // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2. – С. 374–381.
20. Ратушна Б. П. Докази як основні інструменти судового пізнання / Б. П. Ратушна // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2. – С. 165–168.
21. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – X. : Пр; 2013. – 824 с.
22. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12-13. – ст. 88.
23. Сибільова Н. В. Допустимість доказів у радянському кримінальному процесі / Н. В. Сибільова. – К. : НМК ВО, 1991. – 64 с.
24. Толочко О. Гуманізація доказування у кримінальному провадженні / О. Толочко // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 4. – С. 187-196.
25. Сергєєва Д. Б. Належність доказів за новим КПК України / Д. Б. Сергєєва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2013. – № 3. – С. 234-239.
26. Михайловская И. Б. Настольная нига судьи по доказыванию в уголовном процессе / И. Б. Михайловская. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 192 с.
27. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве / Н.М. Кипнис. – М. : Юристъ, 1995. – 128 с.
28. Карякин Е. К вопросу о взаимосвязи достоверности с иными свойствами доказательств / Е. Карякин, В. Миронов // Уголов. право. – 2004. – № 3. – С. 85-86.
29. Актуальні питання кримінального процесу України : навч. посіб./ Є.М. Блажівський, Ш.М. Козьяков, О.М. Толочко,С.С. Мірошниченко, Г.П. Власова та ін. ; за заг. ред. Є.М. Блажівського. – К. : Національна академія прокуратури України ; Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
30. Шехавцов Р.М. Щодо легальної дефініції речових доказів у КПК України / Р.М. Шехавцов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2015. – Вип. 4. – С. 121-127.
31. Хахуцяк О.Ю. Речові докази у новому Кримінальному процесуальному кодексі України / О.Ю. Хахуцяк // Журнал «Адвокат». – 2013. – № 6 (153). – С. 46-48.
32. Ковальчук С.О. Класифікація речових доказів у теорії кримінального процесу / С.О. Ковальчук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 6. – С. 203-206.
33. Теорія судових доказів в питаннях та відповідях: навч. посібник / Л.Д. Удалова, Д.П. Письменний, Ю.І. Азаров та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 104 с.
34. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / В.М. Тертишник. – К.: Алерта, 2014. – 768 с.
35. Ковальчук С.О. Способи збирання речових доказів стороною обвинувачення / С.О. Ковальчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 2(10).
36. Шило О.Г. Новації Кримінального процесуального кодексу України щодо процесуального порядку збирання речових доказів / О.Г. Шило // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : матеріали всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., (27 листоп. 2013 р., м. Одеса). – Одеса, 2013. – С. 22-25.
37. Калужна О. Тактика збирання речей і документів як доказів у кримінальному провадженні / О. Калужна // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 2. – С. 83-90.
38. Рогатинська Н. З. Значення документа як джерела доказів у кримінальному судочинстві / Н. З. Рогатинська // Університетські наукові записки. – 2012. – № 3. – С. 349-354.
39. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.97 № 8 “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97
40. Наказ Міністерства Юстиції України від 08.10.98 № 53/5 “Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук