Готові роботи

Діяльність слідчого при роботі з речовими доказами і документами (Код: 17066)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Діяльність слідчого при роботі з речовими доказами і документами на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Поняття, види та значення речових доказів
2. Поняття документу в кримінальному провадженні
3. Умови та порядок зберігання речових доказів і документів
4. Процесуальна діяльність слідчого при вирішенні питання щодо речових доказів і документів у кримінальному провадженні
Висновок
Список використаних джерел

Джерела


1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. № 1104 «Про Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF
3. Великий енциклопедичний юридичний словник / ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2007. – 992 с.
4. Головкин О. Е. О совершенствовании строков хранения веществених доказательств / О. Е. Головкин // Вестник Воронежского государственого университета. Серия «Право». – 2014. – № 4. – С. 207-212.
5. Зверховська В. Ф. Культурні цінності як об’єкти цивільних прав: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / В. Ф. Валентина. – Одеса, 2015. – 20 с.
6. Ковальчук О. С. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення / О. С. Ковальчук // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 3. – С. 56-62.
7. Ковальчук С. О. Класифікація речових доказів у теорії кримінального процесу / С. О. Ковальчук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 6. – С. 203-206.
8. Ковальчук С. О. Строки зберігання речових доказів у кримінльному судочинстві // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія.: Юриспруденція. – 2015. – № 18, том 2. – С. 130-132.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
10. Кримінальне процесуальне право України : Навчальний посібник / [за ред. В. Г. Гончаренка, В. А. Колесника. – К. : Юстініан, 2014. – 573 с.
11. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
12. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 664 с.
13. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : Підручник. - К. : Істина, 2014. – 432 с.
14. Павлюк В. В. Документи в кримінальному провадженні / В. В. Павлюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - № 2. - С. 284-287.
15. Рогатинська Н. З. Значення документа як джерела доказів у кримінальному судочинстві / Н. З. Рогатинська // Університетські наукові записки. – 2012. – № 3. – С. 349-354.
16. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. – К. : Алерта, 2014. – 768 с.
17. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. – К. : Алерта, 2014. – 420 с.
18. Хахуцяк О. Ю. Речові докази у новому Кримінальному процесуальному кодексі України / О. Ю. Хахуцяк // Журнал «Адвокат». – 2013. – № 6 (153). – С. 46-48.
19. Шалякина О. С. Хранение вещественных доказательств в российском уголовном судопроизводстве: порядок, способы и условия / О. С. Шалякина // Экономика. Право. Менеджмент: Сборник трудов молодых исследователей Байкальского государственного университета экономики и права. – 2014. – Вып. 1 (1).
20. Шехавцов Р. М. Щодо легальної дефініції речових доказів у КПК України / Р. М. Шехавцов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2015. – Вип. 4. – С. 121-127.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук