Готові роботи

Арешт майна у кримінальному провадженні 1 (Код: 17064)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Арешт майна у кримінальному провадженні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АРЕШТУ МАЙНА ЯК ЗАХОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
1.1. Поняття та сутність арешту майна в кримінальному процесі
1.2. Мета, підстави й умови арешту майна
РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК АРЕШТУ МАЙНА
2.1. Підстави для арешту майна
2.2. Процесуальний порядок вирішення питання про арешт майна
2.3. Порядок скасування арешту майна
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. : чинне законодавство станом на 30.09.2016 р. // [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Популярна юридична енциклопедія / В. К. Гіжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковальський та ін. – К., 2002. – 528 с.
3. Щасна А. Обмеження майнових прав окремих категорій осіб у ході застосування заходів забезпечення кримінального провадження / А. Щасна // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8. – С. 53–56.
4. Кримінальне процесуальне право: навчальний посібник / За редакцією професорів В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 573 с.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. : чинне законодавство станом на 30.09.2016 р. // [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
6. Пономаренко А. В. Проблемні питання щодо здійснення розшуку майна підозрюваного (обвинуваченого) та накладення на нього арешту / А. В. Пономаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – № 28. – С. 103–106.
7. Герасимов Р. Деякі питання застосування арешту майна за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Р. Герасимов // Слово Національної школи суддів України. – 2013. – № 4. – С. 186–194.
8. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – X. : Пр; 2013. – 824 с. 9. Куцкір Г. М. Підстави та умови застосування арешту майна як способу обмеження права власності під час кримінального провадження / Г. М. Куцкір // Право і суспільство. – 2014. – № 6 – С. 194–198.
10. Мирошниченко Ю. М. Заходи кримінально-процесуального примусу: сутнісна характеристика, умови та підстави застосування / Ю. М. Мирошниченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2013. – № 4. –С. 148–150.
11. Бондаренко О. М. Арешт майна як одна з форм процесуального забезпечення участі осіб під час досудового розслідування / О.М. Бондаренко // Ученые записки Таврического национального университета им. В И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2013. – № 2. – С. 375-381.
12. Смирнов А. В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Фе¬дерации. Постатейный / [А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский]; иод общ. ред. А. В. Смирнова. – 3-є узд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2007. – 992 с.
13. Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб. А. В. Молдован, С. М. Мельник – К : Центр учбової літератури, 2013 – 368 с.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 768 с.
15. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
16. Кримінальний процес : [підручник] І [Ю. М. Гроше¬вий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – X. : Право, 2012. – 824 с.
17. Войтович І. І. Підстави, умови і процесуальний поря¬док скасування арешту майна у кримінальному провадженні / І. І. Войтович // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Т.4. – Вип. 6-2. – С. 65–68.
18. Лепей М. В. Скасування арешту майна під час досудового розслідування / М. В. Лепей // Науковий вісник Херсонського державного університету. – № 5. – 2014. – С. 83–86.
19. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забез¬печення кримінального провадження : Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 квітня 2013 р. № 223-558/0/4-13/ відп. ред. В.С. Ковальський II Новий Кримінальний процесу¬альний кодекс України : коментарі, роз’яснення, документи. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – С. 174–184.
20. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції : Закон України від 12 люто¬го 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 17, – Ст. 118.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук