Готові роботи

Арешт майна у кримінальному процесі (Код: 17065)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з кримінального процесуального права на тему Арешт майна у кримінальному процесі на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 36

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АРЕШТУ МАЙНА
1.1. Визначення поняття арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження
1.2. Характеристика мети, підстави та умов арешту майна
РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК АРЕШТУ МАЙНА
2.1. Розгляд клопотання про арешт майна
2.2. Вирішення питання про арешт майна та скасування арешту майна
2.3 Виконання ухвали про арешт майна
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Герасимов Р. Деякі питання застосування арешту майна за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Р. Герасимов // Слово Національної школи суддів України. – 2013. – № 4. – С. 186-194.
2. Соков С.М. Тимчасове вилучення та арешт майна: практика й проблеми застосування / С.М. Соков, Д.В. Лісніченко // Південноукраїнських правничи часопис. – 2014. – № 1. – С 148-152.
3. Правове регулювання арешту майна в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=11061&chapter=1
4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
5. Мирошниченко Ю.М. Проблеми питання тимчасового вилучення й арешту майна за новим Кримінально-процесуальним законом / Ю.М. Мирошниченко // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-2. – С. 310-312.
6. Щасна А. Обмеження майнових прав окремих категорій осіб у ході застосування заходів забезпечення кримінального провадження / А. Щасна //Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8. – С. 53-56.
7. Пономаренко А.В. Проблемні питання щодо здійснення розшуку майна підозрюваного (обвинуваченого) та накладення на нього арешту / А.В. Пономаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2014. – Випуск 28. Том 3. – С. 103-106.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 664 с.
9. Мирошниченко Ю.М. Заходи кримінально-процесуального прмусу: сутнісна характеристика, умови і підстави застосування / Ю.М.Мирошниченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2013. – Вип. 4. Том 2. – С. 148-150.
10. Актуальні питання кримінального процесу України [текст]: навч. посіб. / [Є.М. Блажівський, Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошниченко, Г.П. Власова та ін.]; зазаг. ред. Є.М. Блажівського. -К.: Національна академія прокуратури України; Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
11. Бондаренко О.М. Арешт майна як одна з форм процесуального забезпечення участі осіб під час досудового розслідування / О.М. Бондаренко // Учение записки Таврического ниционального университета им. В.И. Вернадского. Серия ПраЮридискеи науки. – 2013. – Т. 26 (52). – № 2. – С. 375-381.
12. Лобойко Л.М. Кримінальний процес : Підручник. - К. : Істина, 2014. – 432 с.
13. Куцкір Г.М. Підстави та умови застосування арешту майна як способу обмеження права власності під час кримінального провадження / Г. М. Куцкір // Право і суспільство. – 2014. – № 6.1. – С. 194-198.
14. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14/page
15. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 768 С
16. Гловюк І.В. Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження: аналіз новел // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. – №8. – С. 155-160.
17. Беляєва К.В. Кримінальне процесуальне право України: навч. посіб. / К.В. Беляєва, А.М. Бірюкова, В.І. Бояров, В.Г. Гончаренко, С.В. Гончаренко; ред.: В. Г. Гончаренко, В. А. Колесник; Акад. адвокатури України. – К.: Юстініан, 2014. – 573 c.
18. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
19. Войтович І.І. Підстави, умови і процесуальний порядок скасування арешту майна у кримінальному провадженні / І.І. Войтович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 6-2. Том 4. С. 65-68
20. Лепей М.В. Скасування арешту майна під час досудовго розслідування // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 5-2. – Том 1. С. 83-86
21. Кримінальне процесуальне право України : Навчальний посібник / [за ред. В.Г. Гончаренка, В. А. Колесника. – К. : Юстініан, 2014. – 573 с.
22. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. – К. : Алерта, 2014. –768 с.
23. Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду від 27.08.2010 р. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10
24. Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 р. // Відомості Верховної Ради. (ВВР). – 2013. – № 39. – Ст. 517.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук