Готові роботи

Пред’явлення для впізнання (Код: 16675)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з криміналістики на тему Пред’явлення для впізнання 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 54

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття, види і завдання пред’явлення для впізнання
РОЗДІЛ 2. Підготовка до пред’явлення для впізнання
РОЗДІЛ 3. Тактичні особливості пред’явлення для впізнання: а) живих осіб; б) осіб за фотознімками і матеріалами відеозапису; в) осіб за голосом і ходою; г) речей; д) трупа
РОЗДІЛ 4. Проведення впізнання у режимі відео конференції
РОЗДІЛ 5. Фіксація ходу і результатів пред’явлення для впізнання
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Лукьянчиков Е. Д. Криминалистическая идентификация объектов по следам памяти. – Донецк: Академия, 1998.– 112 с.
2. Торвальд Ю. Сто лет криминалистики / Ю. Торвальд. – Пер. с нем. М. Б. Колдаевой. – М. : Прогресс, 1974. – 132 с.
3. Познышев С. В. Косвенные улики и их значение при расследовании преступлений: ученые записки / С. В. Познышев. – М., 1941. – С. 250-260.
4. Криминалистика : краткая энциклопедия / авт.-сост. Р. С. Белкин. – М. : Большая Рос. энциклопедия, 1993. – 111 с.
5. Настільна книга слідчого : Наук.-практ.видання для слідчих і дізнавачів] / Панов М. І., Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. та ін. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 716 с.
6. Чаплинський К. О. Тактичні основи забезпечення досудового розслідування : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.09 / Чаплинський Костянтин Олександрович ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2011. – 570 с.
7. Басиста І. В. Пред’явлення особи для впізнання поза її візуальним спостереженням: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Басиста Ірина Володимирівна ; Київськ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2006. – 231 с.
8. Бишевець О. В. Тактико-психологічні засади пред’явлення для впізнання/ О. В. Бишевець // Форум права. – 2015. – № 1. – С. 24-31
9. Когутич І. І. Криміналістика: курс лекцій / І. І. Когутич. – Київ : Атіка, 2010. – 888 с.
10. Возгрин И. А., Иванов И. И., Кузьминых К. С. Криминалистика. Схемы и терминология : Учеб. пособ. (изд. 2-е, исправл.) / под ред. И. А. Возгрина, В. П. Сальникова, К. И. Сотникова. – СПб., 2001. – 560 с.
11. Лук’янчиков Є. Д., Моісєєв О. М. Пред’явлення для впізнання : навч. посіб. / Лук’янчиков Є. Д., Моісєєв О. М. – Макіївка, 1998. – 380 с.
12. Салтевский М. В., Лукашевич В. Г. Проблемы классификации источников информации и следственных действий в криминалистической тактике / Салтевский М. В., Лукашевич В. Г. // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1984. – № 29. – С. 29-35.
13. Дулов А. В. Психологическая подготовка участников к предстоящему следственному действию / Дулов А. В. // Сибирские юридические записки. – 1971. – № 2. – С. 94-104.
14. Салтевський М. В. Криміналістика : Підручник / Салтевський М. В. – Х., 2001. – 790 с.
15. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення розслідування діяльності злочинних угруповань : Монограф. / Чаплинський К. О. – Д., 2010. – 260 с.
16. Мустафаев Д. Киносъёмка и видеозапись на предварительном следствии / Мустафаев Д. – Т., 1977.
17. Найдис И. Д. Судебная кинематография и видеозапись / Найдис И. Д. – Х., 1986.
18. Чаплинська Ю. А. Особливості організаційно-підготовчих заходів до пред’явлення для впізнання / Ю. А. Чаплинська // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 265-272.
19. Криміналістика. Академічний курс : Підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 504 с.
20. Курс криминалистики : Учеб. пособ. для вузов / [Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская]. – М. : Закон и право, 2001. – 344 с.
21. Колесник В. А. Деякі проблемні питання пред’явлення особи та речей для впізнання за чинним КПК України / В. А. Колесник // Вісник Академії адвокатури України. – 2013. – Число 1. – С. 163-168.
22. Криміналістика : Підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с
23. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред. : С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко – X. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
24. Слижук Д. В. Особливості застосування режиму відеоконференції у досудовому розслідуванні злочинів Д. В. Слижук // «Актуальні питання публічного та приватного права в контексті реформування законодавства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/07nov2014/28.pdf
25. Черниченко І. В. Особливості реалізації окремих засад кримінального провадження України під час застосування відеоконференції / І. В. Черниченко // Часопис Київського університету права. – 2013. – Вип. 4. – С. 332-336.
26. Михальчук Т. В. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій у режимі відеоконференції / Т. В. Михальчук // Криминалистика и судебная експертиза. – 2013. – Вип. 58(1). – С. 138-144.
27. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
28. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстиніан, 2012. – 1224 с.
29. Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз) : Монографія. / В. Ю. Шепітько. – Х. : Харків юридичний, 2007. – 432 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук