Готові роботи

Оперативна та дослідницька судова фотографія (Код: 16673)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з криміналістики на тему Оперативна та дослідницька судова фотографія 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 48

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Криміналістична фотографія
1.1. Поняття, завдання і система судової фотграфії фотографії
РОЗДІЛ 2. Методи здійснення судової фотографії
2.1. Методи здійснення судово-відбиткової (оперативної) фотографії
2.2. Методи судово-дослідницької фотографії
2.3. Процесуальне оформлення застосування судової фотографії у слідчих документах
РОЗДІЛ 3. Особливості правової регламентації використання цифрових зображень у розкритті та розслідуванні злочинів
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Пясковський В. В. Криміналістика [текст] : Підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
2. Когутич І. І. Криміналістика [Текст] : Курс лекцій / І. І. Когутич. – Київ : Атіка, 2008. – 888 с.
3. Криміналістика / За ред. В. Ю. Шепітька. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 728 с.
4. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник / Салтевський М. В. – К. : Кондор, 2008 – 594 с.
5. Шеремет А. П. Криміналістика: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл./ А. П. Шеремет. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 440 с.
6. Кирвель В. К. Криминалистическая фотография и видеозапись : лекция / В. К. Кирвель; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 35 с.
7. Біленчук П. Д., Лисиченко В. К., Клименко Н. І.та ін. Криміналістика: Підручник / За ред. П. Д. Біленчука. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Атіка, 2001. – 544 с.
8. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. – К. : МАУП,2001. – 216 с.
9. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика : Учебник для вузов / Под ред. проф. Р. С. Белкина. – М. :Изд-во НОРМА (Изд. группа «НОРМА-ИНФРА. М»), 2001. – 990 с.
10. Ищенко Е. Л. Криминалистика: учебник / Е. Л. Ищенко, A.A. Топорков; под ред. ЕЛ. Ищенко. [изд. 2-е, испр. и доп.]. – М. : Юридическая фирма «Контракт», «Инфра-М», 2005. – 404 с.
11. Криміналістика. Академічний курс: підручник / Т. В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, ВІ Бояров, С.В. Гончаренко, В. Попелюшко; Акад. адвокатури України. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 495 с.
11. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г.С. Семаков; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2001. – 216 с.
12. Криминалистика / [Агафонов В.В., Бурнашев H.A., Газизов В.А. и др.]; под ред. А.Г. Филиппова. - М.: Юрайт: Высш. образование, 2008. - 441 с. - (Основы наук).
13. Крылов ИФ. Криминалистика: Учебник / И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин. - М.: Дело, 2007. - 934с.
12. Аналогова і електронна фотографія: історіографія, характеристика, порівняльний аналіз, сфери застосування в юриспруденції : навч. посіб. / [П. Д. Бі- ленчук, А. В. Кофанов, О. Л. Кобилянський, А. І. Терешкевич] ; за ред. П. Д. Біленчука. – К. : КИЙ, 2009. – 40 с.
13. Гора І. В. Криміналістика: Навч. посіб./ Гора І. В., Іщенко A. B., Колесник В. А. –4-те вид., випр. та доп. – К. : Вид. Паливода A. B., 2007. – 236 с
14. Кофанов A. B. Криміналістика: Посіб. для підготовки до іспитів / A. B. Кофанов, О. С. Кофанова. – К. : ФОП О. С.Ліпкан, 2011. – 248 с.
15. Дмитриев Е. Н. Применение метода цифровой фотографии для фик- сации объектов криминалистических экспертиз : учеб. пособ. / Е. Н. Дмитриев, П. Ю. Иванов. – М. : ЭКЦ МВД России, 1997. – 104 с
16. Кобилянський О. Л. Особливості правової регламентації використання цифрових зображень у розкритті та розслідуванні pлочинів / О. Л. Кобилянський // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2010. – Вип. 10. – С. 119-123
17. Головин А. Ю. Криминалистика: природа, система, методологические основы / Головин А. Ю., Яблоков Н. П. – М. : Норма, 2009. – 288 с.
18. Железняк A. C. Криминалистика. Тактико-методические основы уголовного судопроизводства (досудебная стадия). Учебное пособие / Железняк A.C. – М. : МГИУ, 2007. –126 с.
19. Криміналістика: навч.-практ. посіб. / O. A. Борідько, С. В. Діденко, В. В. Літвін, В. В. Логінова, К. В. Парасочкіна. – Херсон : Херсон. міськдрук., 2010. – 269 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук