Готові роботи

Методика розслідування фальшивомонетництва (Код: 16671)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з криміналістики на тему Методика розслідування фальшивомонетництва 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 40

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика злочинів щодо виготовлення і збуту підробних грошових одиниць (фальшивомонетництва)
РОЗДІЛ 2. Криміналістична характеристика фальшивомонетництва
РОЗДІЛ 3. Особливості розслідування фальшивомонетництва
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕ

Джерела


1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – ст. 131. (з останніми змінами).
2. Постанова Пленуму ВСУ від 12 квітня 1996 р. № 6 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-96
3. Бірюкова Т. П. Основи методики розслідування злочинів, пов’язаних із виготовленням і збутом підроблених грошей : навчально-практичний посібник / Бірюкова Т. П., Бірюков В. В. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. – 352 с.
4. Войціховський А. В. Міжнародні та національні механізми протидії фальшивомонетництву: сучасний досвід та перспективи розвитку / А. В. Войціховський // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 35. – С. 149-155.
5. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К. : Юридична практика, 2003. – 255 с.
6. З історії підробок: фальшива монета як мистецтво чи ремесло? – 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rivnepost.rv.ua/showarticle.php?art=020835
7. Іващенко В. Міжнародні та національні питання кримінальної відповідальності за фальшивомонетництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/13271/%C2
8. Калужна О. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики фальшивомонетництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://radnuk.info/home/24849-2013-10-02-14-45-26.html
9. Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О.О. Дудорова, Є. О. Письменського. – [2-ге вид.] – К. : «ВД «Дакор», 2013. – 786 с.
10. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 504 с.
11. Мацишин В. С. Особливості розслідування фальшивомонетництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / В. С. Мацишин. – К., 2002. – 19 с.
12. Международная Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_589
13. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mego.info/матеріал/стаття-199-виготовлення-зберігання-придбання-перевезення
14. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка]. – [9-те вид., переробл. та доповн.]. – К. : Юридична думка, 2012. – 1316 с.
15. Петряєв С. Ю. Способи підробки паперових грошових знаків / Петряєв С. Ю. // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2009. – № 4. – С. 152-158.
16. Пчеліна О. В. Методика розслідування фальшивомонетництва : конспект лекції / О. В. Пчеліна. – Харків : Ніканова, 2015. – 40 с.
17. Сингаївська І. В. Профілактичні заходи запобігання фальшивомонетництву / І. В. Сингаївська // Вісник Академії митної служби України. – 2010. – № 2 (5). – С. 150-157. ¬
18. Шаталов В.С., Ваксян А.З. Фальсификация, подделка, подлог…(научно-популярное издание). – М. : Лига Разум,1999. – 390 с.
19. Швець В. Г. Статистичне оцінювання обсягів нелегальної економічної діяльності в Україні / В. Г. Швець, С. В. Огреба. // Ефективна економіка. – 2013. – № 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_9_28
20. Яковенко М. Фальшивомонетництво як різновид економічної злочинності / М. Яковенко // Вісник прокуратури. – 2001. – № 2. – 244 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук