Готові роботи

Методичні засади розслідування шахрайства (Код: 16672)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з криміналістики на тему Методичні засади розслідування шахрайства 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ШАХРАЙСТВА ТА ЙОГО ОЗНАКИ
1.1. Поняття та види шахрайства
1.2. Класифікація способів вчинення шахрайства
РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХРАЙСТВА
2.1. Спосіб шахрайства як структурний елемент криміналістичної характеристики
2.2. Особа шахрая та його психологічний портрет
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА
3.1. Типові слідчі ситуації та версії
3.2. Початковий та наступний етап розслідування шахрайства
Практичне завдання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – ст. 131.
2. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності / М. Й. Коржанський. – К., 1996. – С. 144.
3. Андрусів Г. В. Кримінальне право України: особлива частина: Підручник для студентів юрид. Вузів і фак. / Г. В. Андрусів, С. Я. Андрушко, С. Я. Лихова. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С. 310.
4. Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений / В. Лимонов // Законность. – 1998. – № 3. – С. 41.
5. Пазинич Т.А. Криміналістична характеристика шахрайств та основні положення їх розслідування дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 // Т.А. Пазинич. – Х., 2006. – 225 с.
6. Криміналістика За ред. В. Ю. Шепітька. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 728 с.
7. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник / Салтевський М. В. – К. : Кондор, 2008 – 594 с.
8. Шеремет А. П. Криміналістика: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл./ А. П. Шеремет. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 440 с.
9. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления / Кудрявцев В. Н. – М. : Госюриздат, 1960. – 244 с.
10. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского язика. Т. 2 / Даль В. И. – М. : Терра, 1995. – 784 с.
11. Ожегов С. И. Словарь русского языка / Ожегов С. И.; под ред. Н. Ю. Шведовой. – М. : Русский язык, 1986. – 797 с.
12. Фойницкий И. Я Курс уголовного права. Часть особеная. Посягательства личние и имущественные / Фойницкий И. Я. – М. : СПб, 1907. –440 с.
13. Таганцев Н. С. Программа курса руського уголовного права / Таганцев Н. С. – М. : СПб, 1881.
14. Смаглюк О. В. Обман як спосіб шахрайства / О. О. Семенюк, О. В. Смаглюк // Митна справа. – 2011. – № 1(73). – С. 183-191.
15. Бушуєв В.Г. Уголовно-правовое значение обмана и злоупотребления доверием // Правовые и общественно-экономические науки в борьбе с хищениями социалистического имущества : труды Горьковской высшей школы МВД СССР / В.Г. Бушуєв. - Горький, 1976. – Вып. 6. – 127 с.
16. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / [за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка]. – К. : КАННОН, А.С.К., 2003. – 1104 с.
17. Ведерников Н. Понятие личности преступника // Вопросы предупреждения преступности. – Томск, 1967. – С. 20-22.
18. Лысенко В. В. Расследование вымогательства. – Х. : Харків. унів. внутр. справ, 1996. – 192 с.
19. Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. – Мн. : Амалфея, 2001. – 304 с.
20. Дагель П. С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1971. – 132 с.
21. Анненков С. И. Личность мошенника как элемент криминалистической характеристики. – М., 1972. – 125 с.
22. Личность преступника / Ред. кол.: В. Н. Кудрявцев, Г. Н. Миньковский, А.Б. Сахаров. – М. : Юрид. лит., 1971. – 356 с.
23. Ведерников Н. Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступления. – М., 1984. – С.74-77.
24. Лисодєд О. В. Кримінологічні проблеми шахрайства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О. В. Лисодєд. – Харків, 1999. – 178 с.
25. Цільмак О.М. Змістовні складові психологічного портрета шахраїв / О.М. Цільмак // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 4. – С. 7-10.
26. Пясковський В.В. Криміналістика : Підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
27. Криміналістика (криміналістична техніка) : Курс лекцій / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2001. – 216 с.
28. Гора І. В. Криміналістика: Навч. посіб./ Гора І. В., Іщенко A. B., Колесник В. А. –4-те вид., випр. та доп. – К. : Вид. Паливода A. B., 2007. – 236 с
29. Кофанов A. B. Криміналістика: Посіб. для підготовки до іспитів / A. B. Кофанов, О. С. Кофанова. – К. : ФОП О. С.Ліпкан, 2011. – 248 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук