Готові роботи

Історія становлення та розвитку криміналістики (Код: 16661)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з криміналістики на тему Історія становлення та розвитку криміналістики 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 41

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАРОДЖЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ
1.1. Передумови виникнення криміналістики
1.2. Становлення та розвиток криміналістичних установ
РОЗДІЛ 2. ПЕРІОДИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ
2.1. Криміналістика в Україні в ХІХ — на початку ХХ ст.
2.2. Розвиток криміналістики в Україні у ХХ ст.
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т.В.Варфоломеєва, В.Г.Гончаренко, В.І.Бояров та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 504 с.
2. Пясковський В.В. Криміналістика : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. - К. : "Центр учбової літератури", 2015. -544 с.
3. Весельський В. К. Виникнення криміналістичної тактики як галузі наукового знання / Весельський В. К. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2010. - № 23. – С. 170-177.
4. Щур Б. Криміналістична методика: проблеми становлення та змісту / Щур Б. // Вісник Львівського університету. – 2008. - № 47. - С. 265–270.
5. Іщенко В.А. Організація структурних підрозділів та зміст науково-почеркознавчих досліджень у діяльності експертних установ на території України на початку ХІХ ст. / Іщенко В.А.// Криміналістичний вісник. – 2011. - № 1 (15). - C. 208-214.
6. Юсупов В.В. Становлення експертних підрозділів органів внутрішніх справ України у 1918—1923 роках / Юсупов В.В. // Криміналістичний вісник. – 2012. - № 2 (18). – С. 243-249.
7. Кислиця Н.В. Особливості становлення і розвитку експертної служби в Україні / Кислиця Н.В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/30072%20(1).pdf
8. Шепітько В. Ю. Криміналістика: підруч. / В. 10. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.: за ред. В. ІО. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та допов. – К.: Ін Юре, 2016. – 640 с.
9. Петряєв С.Ю. Періодизація розвитку використання спеціальних знань у практиці розслідування злочинів в Україні / Петряєв С.Ю. // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. Вып. 58, ч. 1 / Отв. ред. И.И. Емельянова. — К.: Министерство юстиции Украины, 2013. — 472 с.
10. Даньшин М. В. Теоретичні передумови міжпредметних зв’язків криміналістики з науками кримінально-правового циклу / М. В. Даньшин // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 174–183.
11. Пиріг І. В. Історія становлення та розвитку експертної діяльності в органах внутрішніх справ / Пиріг І. В. // Право і суспільство. – 2011. - № 6. – С. 196-203.
12. Криміналістика : навч. посіб. / Р. І. Благута, Р. І. Сибірна, В. М. Бараняк та ін. ; за заг. ред. Є. В. Пряхіна. – К. : Атіка, 2012. – 496 с.
13. Юсупов В. В. Розвиток криміналістики в Київській, Одеській, Харківській наукових школах: головні етапи та персоналії / В. В. Юсупов // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2011. - № 1(1). - С. 143-150.
14. Сабадаш В. П. Криміналістика : навч. посіб./ В. П. Сабадаш, М. -. Ларкін - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 228 с.
15. Клименко Н., Федчишина В. З історії розвитку і становлення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України / Клименко Н., Федчишина В. // Віче. – 2013. – С. 8-12.
16. Шепітько В. Ю. Криміналістика у системі юридичних наук: сучасний стан та розвиток / В. Ю. Шепітько // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. "Правова доктрина України", Харків, 20–21 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України. – Харків, 2013. – С. 532–535.
17. Лобода Ю.В., Кочнєва А.О. Криміналістика в Україні: етапи становленя, сучасний стан та перспективи розвитку / Лобода Ю.В., Кочнєва А.О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.law.nau.edu.ua/images/Nauka/Repozitarij/KKPP_kafedra_kriminalnogo_prava_i_procesu/A3.pdf
18. Гонгало С. Й. Сучасний стан судової техніко-криміналістичної експертизи документів / Гонгало С. Й. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2010. – №2. – С. 1-11.
19. Самойленко О.А. Передумови розроблення криміналістичної методики розслідування злочинів, учинених у мережі інтернет / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Documents%20and%20Settings/ Administrator/ My%20Documents/Downloads/Pchdu_2013_1_30%20(2).pdf
20. Степанюк Р. Л. Проблеми розвитку криміналістичної методики в умовах реформування кримінальної юстиції України / Степанюк Р. Л. // Вісник кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 1 (12). – С. 236-247.
21. Алексейчук В. І. Методико-криміналістичне забезпечення судового розгляду кримінальних справ: сучасний стан та перспективи розвитку / Алексейчук В. І. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/6004/1/Alekseychyk.pdf

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук