Допит (Код: 16664)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з криміналістики на тему Допит 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 42

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття і види допиту
РОЗДІЛ 2. Стадії і психологічні особливості формування показань допитуваних
РОЗДІЛ 3. Обставини, що впливають на формування показань
РОЗДІЛ 4. Особливості формування показань малолітніх та неповнолітніх
РОЗДІЛ 5. Психологічний вплив та психічне насильство при допиті: сутність та значення
РОЗДІЛ 6. Слідчі ситуації і системи тактичних прийомів, які застосовуються при проведені допиту
РОЗДІЛ 7. Перехресний допит: поняття і сутність. Особливості застосування на стадії досудового розслідування та судового провадження
РОЗДІЛ 8. Особливості проведення допиту у режимі відеоконференції
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Криміналістика : навч. посіб. / За ред. А. Ф. Волобуєва. – К. : КНТ, 2011. – 504 с.
2. Колесник Ю. B. Особи, що підлягають допиту, та предмет допиту за чинним КПК України / Ю. B. Колесник // Вісник Академії адвокатури України. – 2014. – Т. 11, № 1. – С. 78-85.
3. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. – М. : БЕК, 1997. – 342 с.
4. Порубов Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии / М. И. Порубов. – М. : БЕК, 1998. – 208 с.
5. Криміналістика : Підручник / [за ред. В. Ю. Шепітька]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Ін Юре, 2004. – 728 с.
6. Следственные действия : учебник для магистров / М. В. Савельева. А. Б. Смушкин. – М. : Юрайт, 2012. – 273 с.
7. Основи загальної та юридичної психології : Курс лекцій // Бобечко Н., Бойко В, Жолнович І., Когутич І.; за ред. В. Т. Нора. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. –224 c.
8. Криміналістика : Підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. –544 с.
9. Ващук О. П. Механізм слідоутворення завідомо неправдивих показань свідка при проведенні допиту / О. П. Ващук // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-2. – С. 287-290.
10. Гулевич О. А. Психологические аспекты юриспруденции: учебное пособие / О. А. Гулевич. – М. : Московский психлого-социальный институт, 2006. – 512 с.
11. Коновалова В. Е. Допрос : тактика и психология / В. Е. Коновалова. – Харьков : Консум, 1999. – 157 с.
12. Смирнов А. А. Психология запоминания / А. А. Смирнов. – М. ; Л.: Издво АПН РСФСР, 1948. – 76 с.
13. Гаврилова Н.И. Человек как предмет описания в свидетельских показаниях / Н. И. Гаврилова // Вопросы борьбы с преступностью. – 1978. – Вып. 29. – 136 с.
14. Ситковская О. Д. Психология свидетельских показаний : научно-методическое пособие // О. Д. Ситковская. – М. [б. и.], 2006. – 86 с.
15. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Учпедгиз., 1948. – 260 с.
16. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підручник / М. В. Салтевський. – К. : Кондор, 2006. – 588 с.
17. Смирнов А. А. Психология запоминания / А. А. Смирнов. – М. ; Л.: Издво АПН РСФСР, 1948. – 76 с.
18. Мазур М. Р. Особливості формування показань свідка в кримінальному провадженні / М. Р. Мазур // Науково-інформаційний вісник. – 2015. – № 12. – С. 141-147.
19. Кримінальний процесуальний кодексу України13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – ст. 88.
20. Oсобливості тактики допиту неповнолітніх [Електронний ресурс]. – Режим доступу: : http://legalactivity.com.ua/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=536%3A130513-18&catid=70%3A5-0513&Itemid=86&lang=ru
21. Шепитько В. Ю. Использование данных психологии в допросе несовершеннолетних / В. Ю. Шепитько // Проблемы социалистической законности. – Вып.26. – 1991. – С. 106-110.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Пошук