Кримінальне право

Курсова Вина у кримінальному праві (Код: 15306)

Опис

Готова курсова робота з кримінального права Вина у кримінальному праві на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 36

Зміст

Вступ
1. Поняття вини в кримінальному праві та її місце в системі ознак складу злочину
2. Сутність, зміст, характер і ступінь вини
3. Поняття суб’єктивного ставлення в вину
4.Кримінально-правове значення вини
5. Форми та види вини
Висновки
Список використаних джерел

Фрагмент роботи


ВСТУП

Актуальність теми. Проблема вини є загальною для всіх галузей права, що пов’язані з відповідальністю за вчинені правопорушення….
…..Термін «вина» вживається також в Конституції України, в багатьох нормах Кримінально-процесуального кодексу України. ...
Об’єктом дослідження даної роботи виступає …..
Предметом дослідження курсової роботи стало ….
Метою даної роботи є…..
Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних завдань:
….
При дослідженні даної теми курсової роботи використовувалася наукова література, різні монографії та статті. В юридичній літературі питанням форм вини в кримінальному праві приділялась увага в працях: науковців Західної Європи – Е. Белінга, Г. Вельцеля, Р. Маураха, Т. Риттлера, Р. Франка та інших відомих вчених; вчених-криміналістів Російської імперії, радянських вчених та сучасних науковців Російської Федерації – Л.С. Білогриць-Котляревського, С.В. Бородіна, А.А. Герцензона, І.Т. Голякова, П.С. Дагеля, Ю.А. Демидова, М.Д. Дурманова, Г.А. Злобіна, М.М. Ісаєва, К.А. Камкадзе, В.Є. Квашиса, О.Ф. Кістяківського, Д.П. Котова, Г.А. Кригера, В.М. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнєцової, …..
Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та списку використаних літературних джерел.


1. ПОНЯТТЯ ВИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

Вина – це складне і багатоаспектне соціальне та правове явище. В чинному Кримінальному кодексі України вперше в історії кримінального права України на нормативному рівні визначено поняття вини [5, c. 113]…..
…..
П. Матишевський, зазначає, що вина – це лише психічне ставлення особи до злочинного діяння, яке нею вчинюється. На підтвердження своєї думки він зазначає, що в кримінальному законодавстві України поняття вини вперше дано в Кримінальному кодексі 2001 р. Відповідно до ст. 23 Кримінального кодексу [2] виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої Кримінальним кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності [14, с. 128]. ….
Таким чином, прихильники даної теорії розглядають вину як психічне ставлення особи щодо злочинного діяння, яке вчинюється нею, та його наслідків у формі умислу або необережності. Зустрічаються в літературі визначення психічного ставлення як «ставлення свідомості та волі».
Отже, слід зазначити, що положення психологічної теорії вини ….

 

2. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, ХАРАКТЕР І СТУПІНЬ ВИНИ
….
Сутність вини – це суспільна якість, що визначає соціальну природу вини та характеризується негативною оцінкою поведінки особи, яка вчинила злочин, і негативним ставленням винної особи до суспільних відносин, цінностей , благ – об’єктів кримінально-правової охорони. Сутність вини означає кількісну характеристику вини, відображає тяжкість вини особи перед суспільством, є сукупністю форм і змісту вини з урахуванням всіх особливостей психічного ставлення особи до обставин злочину….[13].
Ступінь вини – це кількісна характеристика вини. Вона відображає тяжкість провини особи перед суспільством, є сукупністю форми і змісту вини з урахуванням всіх особливостей психічного ставлення особи до обставин злочину. Це поняття використовується в теорії кримінального права і судовій практиці.
Ступінь вини суб’єкта визначається: ….
…..[18].


3. ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТИВНОГО СТАВЛЕННЯ В ВИНУ
….
Суб’єктивне ставлення у вину – це інкримінування вчиненого особою діяння за наявності вини….. [7, c. 2].
Грищук В.К. вказує на те, що соціальна відповідальність людини розуміється як певне явище, що існує незалежно від жодних суб’єктивних чинників, а є обов’язковим проявом регулювання суспільних відносин у рамках відповідальності особистої поведінки між суб’єктами соціальної комунікації. Дальше вчений веде мову про те, що соціальна відповідальність людини і соціальна безпека нерозривно пов’язані між собою. Соціальна відповідальність є гарантом соціальної безпеки людини зокрема, засобом підтримання і зміцнення соціальної злагоди, цілісності суспільства, держави. Соціальна безпека таким чином об’єктивно потребує надійного механізму соціальної відповідальності людини [8, c. 45-55]....

4. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИНИ
…...
При розгляді інтелектуального моменту необхідно звернутися до поняття мислення…..
Відповідно до ст.23 Кримінального кодексу України вина виражається у 2-х формах: умислу і необережності, які відрізняються особливостями психічного ставлення особи до вчинення злочину. У свою чергу, умисел як одна з форм вини поділяється на прямий і непрямий (ст.24 КК). Прямий умисел спостерігається, коли злочинець ставив собі за мету наслідок діяння; а непрямий (невизначений) – коли наслідки злочину уявлялись злочинцеві нечіткими і його воля ставилась не до всіх цих наслідків однаково. ….
Отже, зміст вини – це відображення у свідомості особи об’єктивних ознак складу злочину, конкретних особливостей певного злочину з його деталями, кількісними та якісними дрібницями, які мають юридичне значення і можуть впливати на визначення форми і виду вини. …..[18].


5. ФОРМИ І ВИДИ ВИНИ
…..
Встановлення вини, її форми і виду – це необхідна умова правильної кваліфікації злочину. Значення вини полягає і в тому, що наше кримінальне право виходить із принципу суб’єктивного ставлення за вину. Відсутність вини особи у вчиненні конкретного суспільно небезпечного діяння виключає суб’єктивну сторону, а відтак, склад злочину і підставу кримінальної відповідальності. Зміст вини, її форми і види істотно впливають і на визначення міри покарання за вчинене [19, с. 144]….


ВИСНОВКИ

Підводячи підсумки, можна сказати що мета і завдання, які ставились досягнуто, і можна зробити такі висновки, що виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої Кримінальним кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності…..
….
Що стосується необережності то вона є двох видів: злочинна недбалість і злочинна самовпевненість. Необережність є злочинною самовпевненістю, коли особа передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння (дії чи бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення. ….

 

Література

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
2. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. – К.: Грифон, 2012.
3. Бажанов В.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / за ред.. Бажанова В.І., проф.. Сташиса В.В., Тація В.Я. – К.: Харків: Юрінком Інтер. – Право, 2002.
4. Бойко А.І. Злочинна бездіяльність / А.І. Бойко. – СПб: юрид. центр Пресс, 2003.
5. Вереша Р.В., Сулим Л.Л. Зміст та значення психічної теорії вини у кримінальномі праві // Вісник Академії адвокатури України. – 2012. - №3 (25).
6. Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина: Навчальний посібник / Р.В. Вереша. – 2-е вид., перероб. та доповн. – К.: Центр учбової л-ри, 2012.
7. Воробей П.А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення в вину: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: 12.00.08 / П.А. Воробей. Національна акад. внутр. справ України. – К., 1999.
8. Грищук В.К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини: монографія / В.К. Грищук. – Хмельницький: Хмельницький у-тет управління та права, 2012.
9. Дагель П.С. Субєктивна сторона злочину і її встановлення / П.С. Дагель, Д.П. Котов. – Вороніж: В-цтво Вороніжського у-ту, 1974.
10. Котюк В.О. Теорія вини / В.О. Котюк. – К.: Істина, 2010.
11. Коржанський М.Й. Презумція невинуватості і презумпція вини: монографія / М. Й. Коржанський. – К.: Атіка, 2004.
12. Кримінальний кодекс УРСР, затверджений Законом від 28.13.1960 // Відомості Верховної Ради УРСР від 12.01.1960. – 1961 р. - № 2.
13. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини: Навчальний посібник. – Київ.: Істина, 2005.
14. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина / П.С. Матишевський. – К.: А.С.К., 2001.
15. Мельник В.І., Клименко В.А. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. – Київ.: Юридична думка, 2004.
16. Основи кримінально-правової заборони. Криміналізація і декриміналізація / під ред. В.Н. Кудрявцева, А.М Яковлева. – М.: Наука, 1982.
17. Піонтковський А.А. Кримінальне право РСФРС. Загальна частина / А.А. Піонковський. – М.: Держ. в-цтво, 1924.
18. Строган А. Характеристика вини у кримінальному праві / Юридичний вісник України. – 2007. - № 20.
19. Сташис В.В., Тацій В.Я. Кримінальне право України. Загальна частина. – К.: Юрінком Інтер, 2007.
20. Утевский Б.С. Вина у радянському кримінальному праві / Б.С. Утевський. – М.: Госюриздат, 1950.
21. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для ВНЗ. – К.: Атіка, 2004.
22. Шаблистий В. Обєктивне ставлення у вину в суб’єктивній кримінальній відповідальності // Юридична Україна. Кримінально-правові науки. – 2013. - № 2.
23. Шемляков П.О., Хохлова І.В. Кримінальне право України. Загальна частина. – Київ, 2006.
24. Якушин В.А. Субєктивне ставлення і значення у кримінальній справі / В.А. Якушин. – Тольяті: ТолПІ, 1998.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук