Кримінальне право

Курсова Види співучасників та їх відповідальність (Код: 15305)

Опис

Готова курсова робота на тему Види співучасників та їх відповідальність на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

План

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Кримінально-правова характеристика співучасть у злочині
1.1. Поняття співучасті
1.2. Суб'єктивні та об'єктивні ознаки співучасті
РОЗДІЛ 2. Види співучасників
2.1. Виконавець
2.2. Організатор
2.3. Підбурювач
2.4. Пособник
РОЗДІЛ 3. Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність теми. Забезпечення захисту інтересів громадян і держави в процесі здійснення правосуддя не можливе без точної, відповідної до вимог закону кваліфікації скоєних злочинів. ...
....
Мета курсової роботи полягає .....
Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:
.....
Об’єктом дослідження є .....
Предметом дослідження є .....
Методи дослідження. Основою курсової роботи є .....
Стан дослідження. Для всебічного та повного дослідження питання були використані наукові праці таких вчених як Сташис В. В., Тацій В. Я., Бажанов М. І., Вереша Р. В. Тростюк З.А., Орловський Р. С та ін., а також підручники з Кримінального права України таких авторів як Сташис В. В., Тацій В. Я., Фріс П. Л., Бажанов М. І. та ін.....
Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок –

РОЗДІЛ 1
Кримінально-правова характеристика співучасть у злочині
1.1. Поняття співучасті
Інститут співучасті має важливе значення для обґрунтування кримінальної відповідальності не тільки осіб, які безпосередньо вчинили злочин (виконавців), але й осіб, які є співучасниками і тією чи іншою мірою причетні до злочину та його вчинення, - організаторів, підбурювачів, посібників. За допомогою цього інституту вирішуються питання і про відповідальність осіб, які беруть участь у вчиненні злочинів організованими злочинними групами або злочинними організаціями [4, с. 6].....
.....
Співучастю у злочині е умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину (ст. 26 Кримінального кодексу України) [1].....

РОЗДІЛ 2
Види співучасників
2.1. Виконавець
….Таке розуміння співучасті протистоїть відомій акцесорній теорії співучасті, яка вважає виконавця центральною фігурою, а діяльність інших співучасників розглядає як допоміжну. Відповідно до цієї теорії співучасники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності у випадку, якщо виконавець здійснив злочин або замах на нього. З цього ж видно, що питання про те, чи завершений злочин організатором, підбурювачем або пособником, вирішується залежно від визнання вчиненим злочином діяння, виконаного виконавцем злочину [6, c. 206].....
....
При вчиненні злочину кількома виконавцями (співвиконання) необхідно, щоб із суб'єктивної сторони злочин повністю охоплювався свідомістю кожного із виконавців [6, c. 207-208]....
Таким чином, виконавцем (співвиконавцем) злочину визнається особа, яка безпосередньо вчинила злочин, також вона має бути суб'єктом злочину; вчинити злочин, передбачений КК; вчинити такий злочин у співучасті з іншими суб'єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, які відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за вчинене.
2.2. Організатор
....
Організатор злочину - найбільш небезпечна фігура серед співучасників. Саме його зла воля, яка підкорює собі волю інших співучасників, визначає сам факт вчинення злочину. Саме організатор є тим мотором, тією рушійною силою, яка запускає механізм злочину.....
......[11, c. 664].
Організація вчинення злочину полягає у діях, які об'єднують інших учасників і спрямовують їх зусилля на вчинення одного чи декількох злочинів або координують їхню поведінку. При цьому ініціатива вчинення злочину може і не належати організатору, а бути лише підтриманою ним. Дії з організації злочину можуть починатися, зокрема, у: ..... [3, с. 89-90]....
....
Таким чином, організатором є особа, яка організувала вчинен¬ня злочину або керувала його вчиненням.....

2.3. Підбурювач
.....
З об'єктивної сторони підбурювання характеризується як активна дія, спрямована на збудження у виконавця рішучості здійснити конкретний злочин. Підбурювання повинно мати на меті формування в особи наміру вчинити не якийсь абстрактний злочин, а конкретне злочинне діяння....
....
Встановлення механізму підбурювання дозволяє зрозуміти мотиви і цілі, які ставив перед собою підбурювач, що сприяє правильній кваліфікації скоєного та індивідуалізації відповідальності [6, c. 210]....
..... Так, наприклад, П.Ф. Тєльнов також вказував, що в законі не випадково підкреслюється суб’єктивна риса співучасті – навмисна спільність злочинних дій не менш двох чоловік...... [12, c. 143-144].
.....
Таким чином, ...
2.4. Пособник
Пособник - це «особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також: особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину» (ст. 27 ч. 5) [1]....
....
Таким чином, пособником є ....


РОЗДІЛ 3
Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників
.... Чинне законодавство не містить формалізованого посилення відповідальності залежно від форм та видів співучасті і навіть не декларує підвищену небезпечність злочину, вчинюваного у співучасті [14, с. 57-58]....
....
Співучасть як одна з форм злочинної діяльності не створює будь-яких особливих підстав кримінальної відповідальності. Положення ч. 1 ст. 2 про те, що підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК, поширюється і на випадки вчинення злочину у співучасті. ....
Умови і наслідки добровільної відмови також поширюються на співучасть у злочині (ст. 17 КК України). Це питання врегульовано в частинах 1 і 2 ст. 31 КК України..... [15, c. 117].
Таким чином, .....

ВИСНОВКИ
Злочин може бути скоєно як однією особою, так і декількома, що діють в співучасті. Інститут співучасті дає можливість вирішити питання: кола осіб, які можуть і повинні нести відповідальність за спільно скоєний злочин, а також встановлення підстав і меж відповідальності цих осіб; співставлення суспільної небезпеки винних з врахуванням характеру і ступеня участі в злочині, а також індивідуальних особливостей окремих злочинців,....
..
З об'єктивної сторони співучасть передбачає діяльність, особливістю якої є те, що вона: 1) походить від кількох осіб, які безпосередньо беруть участь у вчиненні злочину або сприяють йому; ....
Межі відповідальності співучасників визначаються характером і ступенем участі кожного з них у вчиненому злочині, які, у свою чергу, обумовлюються виконуваною функцією, усвідомленням характеру дій інших співучасників та рядом інших обставин. Кожний співучасник відповідає за спільно вчинений злочин у межах індивідуальної відповідальності. ....

Література

1. Кримінальний кодекс України від 05. 04. 2001// [Електронний ресурс] — Режим доступу: http:// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
2. Кузьмін C. А. До питання про особливості застосування інституту співучасті у злочині при кваліфікації злочинних діянь членів організованих груп корисливо - насильницької спрямованості / Кузьмін C. А. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - № 22. - 2009 . - с. 41-47.
3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Н34 За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка - 7-ме вид., переробл. та допов - К.: Юридична думка, 2010 - 1288 с.
4. Абасов Г. Г. Спільність, як об’єктивна та суб’єктивна ознака у співучасті: проблеми теорії та практики / Абасов Г.Г. // Форум права. — 2008. —вип.. № 1. — С. 6-10.
5. Тростюк З.А. Про деякі логічні дефекти регламентації інституту співучасті у злочинів в кримінальному кодексі України / З.А. Тростюк // Часопис Київського університету права. —вип. № 2— 2010. — С. 260-263.
6. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів- К.: Атіка, 2004.-512 с.
7. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. професорів В. В. Сташиса, В. Я. Тація.- 4-те видання, перероблене і доповнене.– Х.: Право, 2008. – 456 с.
8. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Бажанова М. І., В. В. Сташиса, В. Я. Тація.- 2-те видання, перероблене і доповнене.– К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.
9. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 320 с. // [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://pidruchniki.com /10811007/pravo /kriminalne_pravo_ukrayini.
10. Дячкін О.П. Форми співучасті та їх значення для визначення суспільної небезпечності і кваліфікації злочинів / Дячкін О.П.// ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО.- 2012. - вип № 2. - с. 206-213.
11. Голіна В. Організатор банди: основні кримінологічні риси особи злочинця / В. Голіна // Вісник Академії правових наук України. - 2003. – вип.. №2-3 (33-34). - Х : Право, 2003. - С. 656-669.
12. Абакумова Ю.В. Кримінально-правова оцінка способів підбурювання до злочину. / Абакумова Ю.В. // Вісник Запорізького національного університету.- 2010. – вип. № 1. - c. 138-143.
13. Орловський Р. С. Пособник як вид співучасника в злочині. / Орловський Р. С. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. -2014. – вип. № 10-1, том 2. - с. 72-77.
14. Орловський Р. С. Дифференціация кримінальної відповідальності при співучасті. / Орловський Р. С. // Наукові дослідження. - 2013. – Вип. № 26. - с. 53-63.
15. Абакумова Ю. В. До проблеми кваліфікацій дій окремих співучасників злочину. / Абакумова Ю.В. // Питання боротьби зі злочинністю. - 2011. – Вип. 21. – с.112-120.
16. Беляева Н. А., Шаргородский М. Д. Курс советского уголовного права (Общая часть) / [Под ред. проф. Н. А. Беляева, проф. М. Д. Шаргородского]. – Л.: Изд. Ленинград. ун-та, 1968. – Т. 1. – 646 с.
17. Кузьмін С.А., Азаров М.Ю. До питання удосконалення кримінального законодавства та термінологічного апарату щодо відповідальності учасників організованих груп при ексцесі. / Кузьмін С.А., Азаров М.Ю. // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: [зб. наук. пр. / гол. ред. Л.А. Янковська]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - с. 97-101.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук